NyomtatásE-mail

Május / A loretói litánia eredete

( 18 értékelés )

Tudnivalók a loretói litániáról

A Boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság. Eredete a Párizsban

fönnmaradt, 1200 körül született rímes litánia, mely valószínűleg a bizánci

szertartás akathiszt (nem ülve énekelendő) himnusza hatására készült. 1500 körül

nyilvánosan imádkozták Loretóban. Nyomtatásban 1558-ban Dillingenben

(Németország) jelent meg, nagy valószínűséggel Kaniziusz Szent Péter kiadásában.

Alapformája 48 (12x4) invokáció, a Szűzanya 48 megszólítása. Ebből 13 Isten szűz

Anyját, 5 az erények hordozóját, 13 az ószövetségi előképekben jövendölt Máriát, 5 az

oltalmazót, 12 a királynőt kéri: „könyörögj érettünk!”

 

Magyar énekelt változatában (ÉE 692., Hozsanna 199.) 4 invokáció után ismétlődik a

„könyörögj érettünk!”. Hazánk templomaiban a lorettói litániát májusban a lehető

leggyakrabban imádkozzák.

Mivel a lorettói litánia az Egyházban eleven valóság, újabb és újabb invokációi

születnek: a II. Vatikáni Zsinat (1962-65) után pl. Egyházunk Anyja! Könyörögj

érettünk! 

 

Forrás: Magyar Katolikus Lexikon

__________________________________________________________________________

A loretói litánia részei

A bevezető rész ráirányítja figyelmünket, hogy minden adományt Mennyei Atyánktól

kapunk, és Jézus Krisztus volt az, aki feltárta nekünk a Szentháromság titkát.

Először a Szűzanyát három kiváltságában szólítjuk meg: Szentséges Szűz, Istennek

Anyja, Szüzek szent Szüze.

A következő csokorban azok a motívumok szerepelnek, melyekért őt tiszteljük: Krisztus

anyja, Kegyelem anyja, Tisztaságos, Szeplőtelen, Sérelem nélkül való, Szűz virág,

Szeretetre méltó, Csodálatos, Jótanács, Teremtőnk és Üdvözítőnk anyja.

Az ötödik részben Máriát mint szüzet különböző ékes jelzőkkel magasztalja. A hatodik

részben a Szentírásból vett jelzőkkel ruházza fel, amely az Igazság tükre

megszólítással kezdődik, és a Hajnali csillag köszöntő szóval fejeződik be.

A Szűzanya a Betegek gyógyítója, Bűnösök menedéke, Szomorúak vigasztalója és a

Keresztények segítsége, tehát a mi küzdelmes életünk résztvevője, akihez mindig

bizalommal fordulhatunk.

Amíg eddig a küszködők közbenjárójaként szólítottuk meg, most a megdicsőült világ

királynőjeként köszöntjük. A befejező megszólítások az időközben kimondott

hittételekben, pápai megnyilatkozásokban szereplő sajátos motívumokat említik

bizalmunk kifejezéseként.

A litánia az Isten Bárányához fordul, és könyörgéssel fejezi be a Szűzanya

köszöntését.

Természetes, hogy Máriát köszöntő imádságaink megszámlálhatatlan számban

léteznek. Ezért a litániák után még különböző imádságokat szoktak hozzákapcsolni,

amelyeket az egyházmegyei és a helyi gyakorlattal alakítottak ki.

 

Forrás: Verbényi István

__________________________________________________________________________

Loretói litánia története

A hagyomány szerint csodával határos módon hét évszázaddal ezelőtt, 1294. december

10-én került Mária názáreti házacskája az Adria-parti olasz városba, Loretóba. II. János

Pál pápa a kegyhely 7.centenáriumának ünnepségére üzenetet küldött.

A loretói Szent Ház kívülről

"A loretói szent ház, az első Szűz Máriának szentelt, nemzetközi jelentőségű szentély

a kereszténység igazi, máriás lelkületű központja volt évszázadok hosszú során át. Sok

pápa zarándokolt el erre a kegyhelyre, én magam két alkalommal imádkozhattam

áldott falai között" - ezekkel a szavakkal kezdte a pápa a loretói kegyhely pápai

delegátusához, Pascquale Macchi püspökhöz intézett levelét. Rámutatott arra, hogy a

loretói szentély centenáris ünnepségeire akkor kerül sor, amikor az egész

kereszténység az Üdvözítő születésének harmadik évezredére készül. Mindebben nagy

szerepe lesz a loretói megemlékezéseknek, mivel az itt őrzött szent ház nem elvont

igazságok őrzője, hanem a megtestesült Ige titkáé. Akárhányszor átlépjük e ház

küszöbét, nem kis megrendültséggel olvassuk e szavakat: "Hic verbum caro facto

est" (Az Ige itt lett testté).

A pápa ezután kiemelte a loretói szentély három nagy üzenetét.

Az első a kegyelem üzenete, Isten ingyenes ajándékáé. Erről az ajándékról szüntelenül

elmélkednünk kell, törekednünk arra, hogy újból rátaláljunk, ha már elveszítettük

volna, főként a bűnbánat szentségében, a gyónásban.

A második üzenet a hité, amely nemcsak ésszerű belátása a kinyilatkoztatott

igazságnak, hanem engedelmesség is, Isten elfogadása életünkben, nagylelkű és

tökéletes "igen" terveire, amint Máriáé volt az Angyali Üdvözlet pillanatában.

És végül a harmadik üzenet az üdvösség üzenete, amelyet Isten szegénységben és

elfelejtettségben emberré lett Fia hozott el valamennyiünknek.

A Szent Ház belülről

A loretói litánia a mai formájában a XVI. században tűnik fel először, de már a XII.

századból is ismerünk hasonló, közös végzésre készült imádságot. Az általunk ismert

loretói litánia a Loreto városának bazilikájában lévő Szent Házból származik, ahol –

adataink szerint – 1575-től, mások szerint már 1400-tól minden szombaton elénekelték

a Boldogságos Szüzet köszöntve. Amikor Canisius Szent Péter 1558-ban Loretoban járt

és meghallotta ennek éneklését, átvette imakönyvébe, és terjesztette. VIII. Orbán

pápa 1691-ben kiadott dekrétumában megtiltotta a különböző templomokban készült

Mária-litániákat, és egyetemes használatra a loretói litániát rendelte el. XIII. Leó pápa

ezt 1886-ban megújította. A pápák azóta is mindig hangsúlyozták a litánia közös és

egyéni imádkozásának jelentőségét, így XII. Piusz, VI. Pál, II. János Pál pápák. Az

Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció Népi ájtatosságokról szóló dokumentuma

jelentős ájtatosságnak tünteti fel a Szűzanya köszöntésének ezen tiszteletre méltó

módját.

 

Forrás: metropolita.hu

 

joomla template