NyomtatásE-mail

Április / Húsvéti kérdések

( 11 értékelés )

Ternyák Csaba érsek: Húsvéti kérdések

"Krisztus feltámadása - ha használhatjuk az evolúció elméletének a nyelvezetét - a

legnagyobb mutáció, a legdöntőbb ugrás egy teljesen új dimenzió felé, amely az élet és

annak fejlődése hosszú történelmében valaha is történt: ugrás egy teljesen új rendbe."

(XVI. Benedek pápa)

 

A keresztény ember számára húsvét az egyházi év középpontja. Krisztus feltámadása

ünnep, a szó legvalódibb értelmében. Olyannyira nagy ünnep, hogy nemcsak egyszer

tartjuk meg az év folyamán, hanem minden vasárnap erre emlékezünk, és ezért

nevezzük a vasárnapot az Úr napjának. Akkor vajon miért van az, hogy még a

keresztények között is a karácsonyt szokták látványosabban megünnepelni? Valóban,

sem a küldött jókívánságok számát, sem az ajándékokat, sem az ünnepi díszeket

tekintve a húsvét nem fogható a karácsonyhoz. Talán azért van így, mert a karácsonyt a

kereszténység nélküli társadalom is gond nélkül befogadta mint közös értéket, mint

azoknak az érzelmeknek az ünnepét, amelyek legalább egy napra mindenkit abba az

illúzióba ringatnak, hogy a "szeretet ünnepe" olyan közös érték, amellyel kapcsolatban

mindenki egyetért? Mivel a karácsony egy gyermek születésének ünnepe, benne még a

nem hívő is vigasztaló és reményt keltő szimbólumot láthat, valamit, ami közös érték,

olyan ünnep, amely mindenkié. A húsvét nem ilyen. Míg a karácsony egyesít, addig a

húsvét megoszt, míg a karácsony közös érték, addig a húsvétot látszólag értetlenség

lengi körül. Karácsonykor egy ember születik, és mi van ennél szokványosabb?

Húsvétkor egy ember feltámad, és mi lehetne ennél szokatlanabb, sőt hihetetlenebb? A

világ egy téli napon megértően elfogadja a jászolba tett gyermek történetét. Itt van

azonban ez a tavaszi vasárnap, amelyen ha valaki makacsul azt hiszi, hogy nem a halálé

az utolsó szó, könnyen úgy járhat, hogy sarlatánnak tekintik, olyannak, akit nem lehet

komolyan venni, mint Pál apostolt a korabeli Athén pogány "entellektüeljei", amikor

Krisztus feltámadásáról beszélt nekik. Mégis éppen ez az esemény teszi az evangéliumot

igazi "jó hírré".

Raffaelino dal Garbo: Krisztus feltámadása

Mi történt húsvét hajnalán abban a sziklába vájt sírban, amelynek bejáratát hatalmas

kővel zárták el, és eléje még őröket is állítottak? Senki nem látta, hiszen a feltámadás

eseményének egyetlen tanúja sem volt. A sírt őrző katonák nem láthatták, mert ők

aludtak, az apostolok és a tanítványok sem látták, mert ők már pénteken szétfutottak

félelmükben. Mária Magdolna is csak reggel találkozott a Feltámadottal, amikor a sírhoz

igyekezett. Először fel sem ismerte, azt hitte, hogy a kertész az. Péter és János is csak

Mária Magdolna szavára siettek a sírhoz. János ért oda először, de ő nem ment be,

hanem előreengedte Pétert, majd utána ő is belépett az üres sírba. Megragadja

képzeletünket az evangéliumi elbeszélés: "Látta az otthagyott gyolcsot meg a kendőt,

külön összehajtva más helyen. Látta és hitt" (Jn 20,6-7). Miért hitt? Talán mert eszébe

jutottak Jézusnak a feltámadásáról szóló jövendölései? Vagy talán amiatt hitt, amit a

saját szemével látott? Talán a lepel összehajtogatásának Jézusra jellemző módja győzte

meg arról, hogy a Mester feltámadt? Nem tudjuk. Senki emberfia nem volt ott, aki látta

volna, hogy mi történt - az összehajtott lepel és a sírt lezáró kő ott voltak. Ezek

tanúskodnának, ha meg tudnának szólalni. Tanúskodnak is a szent sír kövei, amelyekhez

olyan sok hívő zarándokolt el a századok során. Mert ezek a kövek végül is beszélnek,

sőt, olykor az emberek helyett is szólnak. Mintha bátorítást kapnának Jézus szavaiból,

akit jeruzsálemi bevonulásakor tanítványai hozsannázva köszöntöttek. Akkor a farizeusok

azt kérték tőle, hogy hallgattassa el tanítványait. Ő azonban így válaszolt nekik:

"Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni" (Lk 19,40).

De nemcsak a kövek tanúskodnak róla, hanem a gyolcs is, amely feltehetően azonos a

torinói lepellel. A rajta lévő titokzatos, festék nélküli kép olyan, mint egy negatív fotó,

amely egy keresztre feszítve meghalt ember vonásait viseli. Ezek a tárgyak tanújelek,

amelyek némán is beszélnek, és alázatra intik az embert. Ugyanis ott voltak, ahol mi

nem lehettünk jelen. Mi ez? Az anyagvilág megszólalása Jézus feltámadásának ügyében?

Sokan találkoztak vele feltámadása után, és ezt nemcsak az evangéliumok írják le,

hanem Pál apostol is felsorolja egyik levelében (1Kor 15,5-8).

Elgondolkodtatók ezek a beszámolók. Megtudjuk, hogy Jézus feltámadott teste bár

kitapintható, valóságos test volt, különbözött a miénktől. Bár nem volt szüksége

táplálékra, együtt evett tanítványaival. Képes volt zárt ajtók mögött is megjelenni, és

volt, amikor nem ismerték fel azonnal. A feltámadt Jézus teste megdicsőült test, amely

már annak az új, megdicsőült anyagvilágnak a tulajdonságaival rendelkezik, amely az

idők végén az új teremtésben valósul meg. Jézus feltámadása annak elővételezése,

amiről a Jelenések könyve azt írja, hogy Isten a világ végén új eget és új földet teremt

(vö. Jel 21,1kk).

Hogyan lehetséges a feltámadás, amely ellentmond minden emberi tapasztalatnak? XVI.

Benedek pápa arra emlékeztet bennünket egyik homíliájában, hogy a döntő szempont

az, hogy Jézus nem volt egyedül, mert nem önmagába zárkózott személy volt. Az élő

Istennel volt azonos, mert ő a második isteni személy. Teljes egységben volt vele, aki

maga az Élet: nemcsak az érzelmi ráhangolódásban, hanem olyan módon is, hogy Isten

magába foglalta és átjárta egész lényét. Élete nemcsak a sajátja volt, hanem Istené is,

ezért azt nem is vehették el tőle végérvényesen. Irántunk való szeretetből hagyta

magát megölni, és éppen ezáltal szüntette meg a halál véglegességét, mivel benne már

ott volt az Élet véglegessége. Jézus azonos az elpusztíthatatlan Élettel, oly módon, hogy

az még a halálon keresztül is újra kisarjadt. Ezért húsvéti feltámadása - a kozmogónia

nyelvét használva - olyan volt, mint egy fényrobbanás, mint egy szeretet- és

életrobbanás. A létnek és az életnek egészen új dimenzióját vezette be, megkezdődött

az anyagi világ átalakulása, ezért Krisztus feltámadása az új világ hajnala.

Mit jelent a feltámadás az élővilágnak? Mit jelent nekünk, embereknek?

Mivel annyira kívülesik horizontunkon és minden emberi megtapasztaláson, csak a hitben

tudjuk megragadni. Ezért fogalmaz így XVI. Benedek pápa már említett homíliájában:

"Krisztus feltámadása - ha használhatjuk az evolúció elméletének nyelvezetét - a

legnagyobb mutáció, a legdöntőbb ugrás egy teljesen új dimenzió felé, amely az élet és

annak fejlődése hosszú történelmében valaha is történt ugrás egy teljesen új rendbe."

Ha az evolúció elmélete körüli vitákra gondolunk, talán meglepő, hogy maga a pápa

folyamodik Darwin tanának nyelvezetéhez, és azt Krisztus feltámadására alkalmazza.

Azért teszi ezt, hogy a ma embere számára könnyebben érthetővé tegye azt az

újdonságot, amelyet Krisztus feltámadásának távlata állít az emberiség és külön-külön

minden ember elé. Ez az esemény ugyanis nem egy olyan csodája a múltnak, amely mint

különleges, egyedi eset - végső soron közömbös is lehetne számunkra. Minőségi ugrásról

van szó az élet történetében, és ez senki számára sem lehet érdektelen. Az új, jövőbeli

élet távlata egy új világ felé is kinyitja az embert, amely Krisztus feltámadása óta már

egyre jobban behatol jelen világunkba, fokozatosan átalakítja és magához vonzza azt.

Nem túlzás tehát, hogy Krisztus születésével új időszámítás kezdődött az emberiség

életében, hiszen benne jelent meg az új ember!

Ebben a távlatban érthetjük meg igazán, hogy keresztény hitünk nem csupán

parancsolatok és szabályok összessége, vagy egy szép hagyomány ápolása, amely

őseinknek olyan kedves volt, hanem maga az élet.

A feltámadás hite pedig nem kegyes legendák és kitalált mesék továbbélése, amely

reményt ad az embernek, de semmi köze a való világhoz. Éppen ellenkezőleg, ez a hit

tesz képessé bennünket arra, felülmúljuk önmagunkat, mi is részesei legyünk az

"evolúció legjelentősebb mutációjának". Krisztus ugyanis azért jött el hozzánk, hogy

kiszabadítson minket önzésünk és szűkkeblűségünk rabságából, és elvezessen minket

Isten fiainak szabadságára. Az általa hozott megváltás azt jelenti, hogy visszakapjuk

eredeti ártatlanságunkat, és felismerjük hivatásunkat, mert akik befogadták őt, azoknak

hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek (vö. Jn 1,12). Ez az igazi nagy változás.

Ezt szolgálja az üdvösség egész története: hogy megvalósuljon a szent csere. Ugyanis

karácsonykor azért lett emberré az Isten, hogy a feltámadáskor nyilvánvaló legyen Isten

gyermekeinek megistenülése.

 

Forrás: Új Ember

joomla template