NyomtatásE-mail

Április / Kilenced Boldog II.János Pál pápához

( 15 értékelés )

Kilenced Boldog II. János Pál pápához

Bíró László püspök, az  MKPK családreferensének ajánlása

„Hiszem a szentek közösségét”, valljuk meg újra és újra a Hiszekegyet imádkozva.

Amikor a szentek, boldogok közbenjárását kérjük, gyakorlati hitvallást teszünk a

szentek közösségéről. Boldog II. János Pál csodálatos élete folyamán megtanította

nekünk, megkeresztelt embereknek, hogy bennünket titokzatos szál fűz össze. Ő

tegnap még közöttünk volt, most ma már az égből segít nekünk. Ez a kilenced méltó

módon közvetítse az ő közbenjáró szeretetét mindannyiunk felé.


Előszó

Első ízben 1991-ben találkoztunk Magyarországon szeretett Pápánkkal, II. János Pállal.

Férjemmel együtt Budapesten, a Szent István-bazilikában jelen lehettünk az ő

fogadásán. Amikor kifelé menet a nagy tömegben sokaknak kezét nyújtotta, mi a

harmadik sorban álltunk és nem is reméltük, hogy kezet foghatunk vele. Ő azonban a

sorok között benyúlt és először férjemnek, majd nekem kezét nyújtotta.

Nem tudom megfogalmazni, mit éltem át. Mintha Jézus Krisztus kezét fogtam volna

meg, valamilyen mennyei érzés töltött el. Soha, senki kézfogásában ezt nem éltem át.

Férjem is hasonlóképpen érzett. Mindketten meghatódtunk és sírtunk.

Fiam abban a kiváltságban részesült, hogy ott térdelhetett és imádkozhatott a

felravatalozott, nyitott koporsó előtt. Lányom is megtapasztalta áldott jelenlétét

Rómában, a sírjánál. Nehezen tudom kifejezni iránta érzett nagy hálámat, mely

folyamatosan előre visz Krisztus követésének útján.  Most ezzel a kilenceddel

szeretném megköszönni II. János Pál pápának a sok szeretetét, és jelenlétét, mellyel

megajándékozott bennünket. Imádkozzunk szívből Boldog II. János Pál pápához

közbenjárásáért, hogy a Mennyből tekintsen le ránk. Kérjük őt, segítsen mindnyájunkat

Jézus Krisztus követésére, és tanítson meg minket a Boldogságos Szűz iránti gyermeki

szeretetre.

Horváth Mária

Bevezető imádság (minden nap):

II. János Pál, Karol Wojtyla, szeretett Szentatyánk! Bizalommal fordulok hozzád, aki

már a Mennyből tekintesz ránk, és boldogként sétálsz az Ég gyönyörűséges kertjében

Mária, a Te szívednek oly kedves Édesanya és Királynő mellett. Tudom, hogy mélyen

érző, részvéttel teljes szíveddel azonnal meghallod kiáltásomat és segítségemre fogsz

sietni.

Annyi mindent szeretnék elmondani Neked, akit édesapaként tiszteltem, akinek

jelenléte balzsamként hatott rám, és akit rajongva, gyermeki módon szerettem.

Segítségért fordulok hozzád, kérlek, vidd el imáimat a Mennyei Atya elé! A következő

kegyelmet/ügyem megoldását kérem Tőled: ………………..

1. nap:  Egyházunk Nagy Apostola!

Te mély és élő hittel tanítottál mindnyájunkat az Evangélium megélésére. Mindig az

Igazságot hirdetted az Egyházban, a világban, és határozottan kiálltál Jézus Krisztus

mellett. Állhatatosságoddal sziklaként mutattál példát az emberek előtt. Valóban

PÉTER voltál, igazi PÉTERKÉNT éltél közöttünk. Lángoló szeretettel imádtad Jézust az

Eucharisztiában. Feledhetetlen számunkra, amikor a szentmisében körben felmutattad

Őt nekünk. Arcod fénylett az Eucharisztiában élő Jézus jelenlététől. 

Segíts, hogy a misében én is ilyen mély hittel vegyem magamhoz Jézust, amilyen

gyakran tehetem! Buzdíts, hogy hozzád hasonló módon, komoly rendíthetetlenséggel

álljak ki az Evangélium igazsága mellett!

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség! Boldog II. János Pál pápa, könyörögj érettünk!

2. nap:  Európát védelmező Pápa!

Te soha nem ijedtél meg semmiféle fenyegetéstől, hanem bátran harcoltál a hit

védelmében. Küzdöttél az elnyomottak érdekében, és felemelted szavadat az

igazságtalanságok ellen. A szenvedők, a hányatottak, a betegek, a gyengék, elesettek

és elhagyottak vigasza voltál. Kiáltásod a világ négy sarka felé is eljutott azokért,

akiket bántalmaztak, gyötörtek, vagy megöltek. Jézust követted, és Máriát nyújtottad

vigaszul.

Segíts, hogy én is mindig kiálljak szenvedő embertársaim mellett, s hogy mindenkiben

meglássam Jézus Szent Arcát! Segíts, hogy lényemmel vigaszt nyújtsak a bajba

jutottaknak! Segíts, hogy úgy tudjam megvédeni mások érdekeit, mint a magaméit! 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség!  Boldog II. János Pál pápa, könyörögj érettünk!

3. nap: Reménység Hirdetője!

Még haldokolva is ezt suttogtad felénk: Ne féljetek! Ne szomorkodjatok!

Segíts, hogy én is ilyen rendíthetetlen bizalommal, örömteljes szívvel és bátorsággal

hordozzam Istentől kapott keresztemet! Segíts, hogy a csüggedést félresöpörve új és

új reménnyel ébredjek! Buzdíts, hogy a fájdalmak tengerében soha ne süllyedjek el,

hanem bizalommal megfogjam Mária kezét, s Vele együtt szüntelenül Jézusra tudjak

tekinteni! Segíts abban is, hogy reménységet, bizalmat sugározzak mások felé!

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség! Boldog II. János Pál pápa, könyörögj érettünk!

4. nap: Bölcsesség és Igazság Szószólója!

Te nemcsak igazságos voltál, hanem bölcs is. Válaszaiddal, bátorításaiddal mindig a

Szentlélek bölcsességével szóltál és tanítottál. Különleges bölcsességgel tudtál

hozzászólni a fiatalok ügyeihez anélkül, hogy az Igazságból egy késhegynyit is elvettél

volna. Segíts nekem is, hogy bölcsen tudjak szólni embertársaimhoz, hogy hozzád

hasonlóan tudjak bánni a fiatalokkal! Kérd számomra a Bölcsesség Lelkét!

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség! Boldog II. János Pál pápa, könyörögj érettünk!

5.nap: Családok nagy Pápája!

Egész szíved nyitva volt a kisgyermekek felé. Úgy szeretted őket, mint egy igazi

édesapa, vagy mint egy jóságos nagyapa. Mindezt azért tudtad megtenni, mert

gyermeki lényed alázatos és szelíd volt, hasonló Jézuséhoz. Vidámságoddal

bearanyoztad a gyermekek és a családok életét. Te az Élet védelmezője és tanítója

voltál utolsó leheletedig. Úgy óvtad a családok, és a gyermekek életét, mintha mind a

tieid lettek volna. Igazi édesapa voltál a legcsodálatosabb Édesanyának, Máriának

oltalmában. Ővele egységben harcoltál az Élet védelméért, a családok egységéért, a

házasság előtt tisztán megélt szerelem fontosságáért. Buzdíts engem is, hogy

mindenkor kiálljak az Élet védelmében, imádságaimmal és életemmel tanúságot

tehessek róla! Segíts, hogy magam és mások életében is, mindenkor megőrizzem a

család értékeit!

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség! Boldog II. János Pál pápa, könyörögj érettünk!

6. nap: Kiengesztelődés, Béke és Egység Apostola!

Nem sajnáltál soha sem időt, sem fáradságot, nem kímélted sem erődet, sem

egészségedet. Utazásaid során nem volt olyan ország, ahol ne érintetted volna a népek

földjét. Majdnem megöltek, megsebesítettek, meg akartak félemlíteni – Te mégis,

rendíthetetlenül jártad a világot, hogy elvidd Krisztus békéjét minden fajnak, népnek

és vallásnak. Soha egy pápa sem tett annyi erőfeszítést a keresztények egységéért, a

vallások közti békéért és kiengesztelődésért, mint Te. Erre mutattál példát Assisiben

is. Bocsánatot kértél mindenkitől minden bűnért, melyekkel az Egyház a történelem

során megbántott másokat. Imádkozz értem, hogy én is erős lélekkel, hozzád hasonló

módon példát mutathassak embertársaimnak az egység, a békeszerzés és a

bocsánatkérés útján! Segíts, hogy olyan lelkülettel tudjak a más keresztény

felekezetűek és más vallásúak felé fordulni, mint Te!

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség! Boldog II. János Pál pápa, könyörögj érettünk!

7. nap: A Szent Szűz szeretett Fia!

Máriának ajánlottad magad. Amint Ő kéri mindnyájunktól, életedet és minden

szenvedésedet felajánlottad a bűnösökért, a világért. Amikor megmenekültél a

halálból, felkerested Fatimában Máriát, Aki életedet megmentette. Szíved mindig telve

volt hálával, és egész lényedet a hűség jellemezte. S mikor már alig tudtál menni,

elfogadtad betegséged nehézségeit, korlátait. A Szűzanya kicsi gyermekeként soha

nem szégyellted magad a tömegek előtt. Semmiféle hiúság nem volt benned.

Megmutattad szenvedésed arcát. Nem kendőzted, nem simítottad el, hanem mint

Jézus, úgy vitted keresztedet a Kálvária útján, hogy példát mutass minden embernek.

Imádkozz értem, hogy alázatosságban növekedjem, kicsinységben tökéletesedjem, és

hiúságtól mentesen viseljem el mások előtt is fájdalmaimat. Kérd számomra Istentől,

hogy hozzád hasonló hősiességgel, lángoló szeretettel ajánljam fel szenvedéseimet

másokért, a megtérésekért, az Egyházért! Buzdíts arra, hogy én is Máriának ajánljam

fel magamat és életemet, s Veled együtt mondjam: Totus Tuus!

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség! Boldog II. János Pál pápa, könyörögj érettünk!

8.nap: Irgalmasság Hirdetője!

Életpéldáddal megismertetted az emberek előtt az irgalmas, a szerető szívű Jézust.

Amikor rád lőttek, és majdnem megöltek, bementél gyilkosodhoz, kezet nyújtva

megbocsátottál, sőt irgalmat kértél számára. Minden gyötrelmet, kezelést, műtétet

türelmesen fogadtál –, de felismerted, hol és mikor kell meghúznod a végső határt, s

mi az, ami már nem tetsző Istennek. Az Ő könyörületességére bíztad magadat is.

Méltóképpen kívántál elköltözni e világból, és hazatérni az Atyai házba. Áldozati

Bárány lettél az Úr asztalán. Szeretetből kész voltál mindent nekünk adni. Életed

minden pillanatában Jézus könyörületes szeretetét sugároztad felénk. Segíts, hogy én

is áldozatkész tudjak lenni, s hogy minden pillanatban képes legyek átadni magam

Isten gondviselő, irgalmas kezébe!

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség! Boldog II. János Pál pápa, könyörögj érettünk!

9.nap: Jó Pásztorunk!

Átvezettél bennünket a harmadik évezredbe. Új utat nyitottál az emberiség számára.

Megmutattad, hogyan kell az Evangélium szerint élni és meghalni. Önmegtagadó

életedben lemondtál örömökről, kedvtelésekről. Keveset ettél és ittál.

Áldozatkészségeddel, böjtöléseiddel, órákon át tartó, éjszakába nyúló imádságaiddal

vezekeltél értünk, hogy kiesdd számunkra Isten irgalmát. Mind a nyolc boldogság

szívedben lakozott. Magadba ölelve hordoztad a Jó Pásztort. Kérd számomra a

hálaadás lelkületét, és a töretlen hűséget az Evangélium útján!

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség! Boldog II. János Pál pápa, könyörögj érettünk!

Befejezésül:

Boldog II. János Pál pápánk! Hálát adok Istennek, hogy Téged nekünk

adott. Köszönöm életedet, jóságodat, szeretetedet, áldozataidat, küzdelmeidet az

egységért, a békéért, és mindenért, amit adtál nekünk hosszú pápaságod éveiben!

Hallgasd meg imáimat, melyeket ezekben a napokban eléd tártam, és siess

segítségemre! Köszönöm, hogy segítesz! Amen.
 

joomla template