NyomtatásE-mail

December / II. János Pál Betlehemben mondott szentbeszéde 2000-ből

( 4 értékelés )

II. János Pál homíliája Betlehemben, 2000-ben

,,Gyermek született nekünk, fiú adatott nekünk... Ez lesz az ő neve: Csodálatos

tanácsadó, erős Isten,... Béke fejedelme.'' (Iz 9,5)

Őboldogsága! Tisztelendő Testvéreim a püspökségben és a papságban, kedves

fivéreim és nővéreim!

Izaiás szavai az Üdvözítő e világra jövetelét hirdetik. Ez a nagy ígéret itt,

Betlehemben teljesedett be. Kétezer éve a keresztények nemzedékről nemzedékre

mély megindultsággal és örömteli hálával ejtették ki Betlehem nevét. Mint a

pásztorok és a napkeleti bölcsek, mi is eljöttünk, hogy megtaláljuk a Gyermeket

,,pólyába takarva és jászolba fektetve'' (Lk 2,12). Mint előttünk annyi zarándok, mi

is csodálattal és imádással borulunk le az itt beteljesedett, kimondhatatlan

misztérium előtt.

Amikor megkezdtem szolgálatomat mint Péter utóda, az első karácsonyon

nyilvánosan is kifejeztem kívánságomat, hogy bárcsak Betlehemben, a születés

barlangjában ünnepelhetném pápaságom kezdetét. Akkor ez lehetetlen volt, s mind

a mai napig sem volt lehetséges. Ma azonban, hogyan ne dicsérném minden

irgalmasság Istenét - kinek útjai titokzatosak és szeretete végtelen - azért, hogy a

Nagy Jubileum évében elhozott ide, ahol az Üdvözítő született? Betlehem az én

jubileumi zarándoklatom középpontja. Ösvényeim elvezettek e helyre, és a

misztériumhoz, melyet ez a hely hirdet. (.....)

,,Ne féljetek! Nagy örömet hirdetek nektek, mely az egész népé lesz: ma

megszületett Dávid városában az Üdvözítő, aki az Úr Krisztus'' (Lk 2,10 - 11). Az

öröm, amit az angyal hirdet, nem régmúlt dolog. Mai öröm, Isten üdvössége örök

napjának az öröme, s ez az örök nap átfogja a teljes időt, a múltat, a jelent és a

jövőt. Az új évezred hajnalán arra kapunk meghívást, hogy jobban megértsük: az

időnek azért van értelme, mert az Örökkévaló belépett a történelembe és velünk

marad örökre. Beda Venerabilis szavai nagyon jól kifejezik ezt: ,,Az Úr folyamatosan

fogantatik Názáretben és születik Betlehemben ma is, és az idők végéig minden

nap''. Ebben a városban ugyanis mindig Karácsony van, minden nap Karácsony van

a keresztények szívében. Minden nap hirdetnünk kell a világnak Betlehem üzenetét -

egy nagy öröm jó hírét: az Örök Ige, aki ,,Isten az Istentől, Világosság a

Világosságtól'', testté lett, s eljött, hogy közöttünk lakozzék (vö. Jn 1,14). Az

újszülött Kisded, aki védtelen és teljesen Mária és József gondoskodó szeretetétől

függ, a világ teljes gazdagsága. Ő a mi mindenünk!

Ebben a Gyermekben, a Fiúban, aki nekünk adatott, nyugalmat találunk a

lelkünknek, és megtaláljuk a soha el nem fogyó kenyeret, az eucharisztikus

Kenyeret, amit ez a város a nevével is hirdet, hiszen a Beth-lehem azt jelenti:

Kenyérháza! Isten rejtőzik a Kisdedben; az istenség rejtőzik az Élet Kenyerében.

Imádlak áhítattal, rejtőző Istenség! Ki e színek alatt valóban itt rejtőzöl!

Az isteni önkiüresítés nagy misztériuma, megváltásunk műve, mely a gyöngeségben

valósul meg, nem könnyű igazság. Az Üdvözítő éjszaka, a betlehemi barlang

sötétjében, csöndjében, szegénységében született. ,,A nép, amely sötétben járt,

nagy fényességet látott, a halál árnyékában ülőknek világosság támadt'' - hirdeti

Izaiás (9,1). Ez a hely megismerte az elnyomás ,,igáját'' és ,,botját''. Ezeken az

utcákon hányszor lehetett hallani az ártatlanok kiáltásait! Az Üdvözítő születési

helye fölé épített nagy bazilika is olyan, mint az idők viharaitól vert erődítmény.

Jézus bölcsője mindig a kereszt árnyékában van. A betlehemi születés csöndje és

szegénysége egy valóságot alkot a Kálvária fájdalmaival, sötétjével és halálával. A

bölcső és a kereszt a megváltó szeretetnek egy és ugyanazon misztériuma; a test,

amit Mária jászolba fektetett, azonos a kereszten föláldozott testtel.

Hol van hát ,,a Csodálatos tanácsadónak, az erős Istennek és a Béke Fejedelmének''

uralma, amelyről Izaiás próféta beszélt? Milyen az a hatalom, amelyre maga Jézus

hivatkozik, amikor mondja: ,,Nekem adatott minden hatalom a mennyben és a

földön''? (Mt 28,18) Krisztus országa ,,nem evilágból való'' (Jn 18,36). Az ő országa

nem az erő, a gazdagság és a hódítás fitogtatása, melyek látszólag vezérlik az

emberi történelmet. Ellenkezőleg, a Gonoszt legyőző hatalomról, a bűn és halál

fölötti végleges győzelemről van szó. A teremtményekben lévő istenkép torzulásait

gyógyító hatalom ez. Krisztus hatalma átformálja gyenge természetünket, és a

Szentlélek kegyelmével alkalmassá tesz arra, hogy Istennel közösségben, egymással

békességben éljünk. ,,Akik befogadták őt, azoknak megadta a hatalmat arra, hogy

Isten fiaivá legyenek'' (Jn 1,12). Ez Betlehem üzenete ma és mindig. Ez az a

rendkívüli ajándék, amit a Béke Fejedelme kétezer éve elhozott a világnak. (.....)

A Születés Bazilikája Betlehemben, a Jászol téren

Visszatekintünk egy kétezer évvel ezelőtti eseményre, de lélekben átöleljük az egész

időt. Meghatározható helyre jöttünk össze, de átkaroljuk az egész földkerekséget.

Egy újszülött Gyermeket ünneplünk, de magunkhoz ölelünk mindenkit mindenhol.

Innen, a Jászol teréről ma minden idők minden emberének kiáltjuk, erővel: ,,Béke

veletek! Ne féljetek!'' E szavak a Szentírás lapjain állandóan visszhangzanak. Isteni

szavak, melyeket a feltámadott Jézus mondott: ,,Ne féljetek!'' (Mt 28,10) Ne

féljetek itt maradni és őrizni keresztény hagyományaitokat azon a helyen, ahol az

Üdvözítő született. A betlehemi barlangban, miként a mai szentleckében Szent Pál

mondotta, ,,megjelent Isten kegyelme'' (Tit 2,11). Az itt született Gyermekben a

világ megkapta az irgalmasságot, melyet Isten megígért atyáinknak, Ábrahámnak és

az ő utódainak mindörökké (vö. Lk 1,54 - 55). A megtestesült Örök Ige

misztériumának fényében hagyjunk el minden félelmet, és legyünk olyanok mint az

angyalok, dicsőítvén Istent, aki ily nagy ajándékot ad a világnak. Az égiek kórusával

együtt énekeljünk ,,új éneket'' (Zsolt 96,1). ,,Dicsőség a magasságban Istennek és

a Földön békesség a jóakaratú embereknek'' (Lk 2,14).

Ó, betlehemi Kisded, Mária fia és Istennek Fia, minden időnek ura és a béke

fejedelme, aki ugyanaz vagy ,,tegnap, ma és mindörökké'' (Zsid 13,8): miközben

haladunk előre a harmadik évezredben, gyógyítsd meg sebeinket, erősítsd

lépteinket, nyisd meg szívünket és lelkünket ,,a mi Istenünk irgalmassága'' előtt,

amivel ,,meglátogat minket a magasságból támadó'' (Lk 1,78). Amen.

 

Forrás: uj.katolikus.hu

joomla template