NyomtatásE-mail

Szeptember / A Szent Kereszt a bűn és a halál feletti győzelem jelképe

( 9 értékelés )

A kereszt jelentősége

A keresztény ember tudatában a kereszt, mint Szent Kereszt, mint Krisztus

Keresztje jelenik meg, amelyen Isten Fia meghalt a világ üdvösségéért.

Az Egyház számára a kereszt a dicsőség jelvénye, a bűn és a halál fölötti

győzelem jele. Magát a Szent Keresztet Szent Heléna császárnő találta meg a

Golgota földjében; és már 335. szeptember 13-án templomot szenteltek a

tiszteletére Jeruzsálemben, a Golgotán, amelyet Szent Kereszt templomnak is

neveztek. Másnap ünnepélyes tiszteletadásra felmutatták a népnek a megtalált  

Szent Keresztet.

 

Ezek az események képezik alapját annak az évi megemlékezésnek, amely

Konstantinápolyban az V. században, Rómában jóval később, a VII. század végén

tűnik fel. Szeptember 14-én azokban a templomokban, ahol nagyobb

keresztereklye volt, (Jeruzsálem, Konstantinápoly, Róma) ünnepélyes szertartás

keretében felmutatták a hívőknek az ereklyéket, hogy hódolhassanak Krisztus

szenvedése és halála Fája előtt. Innen nyerte maga az ünnep is a nevét: Szent

Kereszt felmagasztalása.

Az V. és a VI. Egyetemes Zsinat folytatásaként számon tartott ún. „ötöd-hatodik”,

Zsinat (691-692), amelyet Konstantinápolyban tartottak a császári udvarban, a

73. kánonjában így fogalmaz: „Miután az életetadó kereszt mutatta meg nekünk

az üdvözülést, minden igyekezetünkkel azon kell lennünk, hogy méltó tiszteletet

adjunk annak, ami által megszabadultunk a régi (bűnbe)esésünktől." 

A kereszt a Szent Írásban, már az Ószövetségben is úgy mutatkozik meg, mint

oltalmazó jel, amelyet Istentől kapott jelként hordoznak a bűnt elutasító

emberek: „Járd be az egész várost, és jelöld meg tau-val azoknak a férfiaknak a

homlokát, akik siránkoztak és bánkódtak a szörnyűségek miatt, melyeket benne

művelnek. (…) Utána járjátok be a várost és pusztítsatok… Akinek azonban

kereszt van a homlokán, azt ne bántsátok” (Ez 9, 4-6).

Az atyák allegorikus exegézisében a kereszt ószövetségi előképei: az élet fája a

Paradicsomban (Ter 2,9; Jel 2, 7; 22, 2.14.19), a rézkígyó (Szám 21,9; vö. Jn 3,14

), Jákob létrája (Ter 29,12). A keresztet hordozó Krisztus előképe Izsák, aki a

saját hátán vitte az áldozatbemutatáshoz szükséges fát (Ter 22, 6), amint

Krisztus is hordozta keresztjét, mikor önmagát mutatta be teljesen elégő

áldozatul az Atyának. A kereszten feláldozott Krisztus előképe a zsidók húsvéti

báránya. Számos jövendölés utal Jézus kereszthalálára, mégis a legismertebbek

és talán a legszebbek az ún. Ebed Jahve dalok, Jahve Szolgájának küldetéséről és

haláláról, valamint szenvedésének üdvösségszerző hatásáról (Iz 42, 1-4: A Szolga

ünnepélyes bemutatása és beiktatása a mennyei udvartartás előtt; Iz 49, 1-6: A

Szolga meghívása én-beszéd formájában, Jeremiás meghívására emlékeztető

módon; Iz 50, 4-9: A Szolga vallomása igehirdető feladatáról és szenvedéséről

én-beszéd formájában; Iz 52, 13-53, 12: A Szolga engesztelő szenvedése, diadala

és felmagasztalása). Ide kell még vennünk a Zsoltárok Könyvében található

jövendölést is (21, 17-19): „Körülvett engem nagy sereg kutya, a gonoszok

zsinatja körülfogott engem. Átlyuggatták kezemet és lábamat, megszámlálhatom

minden csontomat. Néznek rám, bámulnak engem, elosztották maguk között

ruháimat, és köntösömre sorsot vetettek”.

A Keresztek Hegye Litvániában

Az Újszövetségben a kereszt a bűn és a halál fölötti győzelem helye, a Mennyei

Atya iránti fiúi engedelmesség („Megalázta magát, engedelmes lett a halálig,

mégpedig a kereszthalálig.” [Fil 2,8]), és szeretet („Nagyobb szeretete senkinek

nincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért.” [Jn 15,13]), valamint a

szeretetből fakadó megbocsátás eszköze és képe („Atyám! Bocsáss meg nekik,

mert nem tudják, hogy mit cselekszenek.” [Lk 23,34]), és ezáltal válik

a Kereszt Fája, a bűnbeesés fájának az ellentétévé.

Az ember a kereszt által részesedik a megváltásban (Ef 2, 14-16; Kol 1,20;

1,14). Teológiai értelemben a kereszt, Krisztus szenvedésének és keresztjének

vállalását jelentő (Mt 10,38; 16,24; Mk 8,34; Lk 9,23; 14,27), hiteles keresztény

életnek a foglalata; a szeretetből vállalt önmegtagadás és életünk végső célja –

vagyis az üdvösség – szempontjából káros dolgoktól való elszakadásunk eszköze

(Gal 5,24; 6,14); a megérdemelt dicséret és dicsekvés egyetlen iránya (Gal 6,14);

az Istennel való egyesülés eszköze, a keresztény misztika legfontosabb jelképe

(Mt 10,38; Róm 6,8; Gal 2,20; 5,24).

Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, a keresztények nem a holt fa, még

kevésbé az egykori kivégzőeszköz előtt borulnak le, hanem a szeretet egyetemes,

isteni jele előtt ( vö. 1Ján 3,14), amely az örökké élő Isten Fia, és az Ő elevenítő

Lelkének transzcendens hatása folytán az összes kegyelem közvetítője, az Isten

felé nyitottan és az isteni szeretetet elfogadottan közeledő léleknek. A kereszt az

a kő, amely szilárdságot ad és megtart, vagy rázuhan az emberre és összetöri őt,

minden egyén életének megfelelően. Ezen utóbbi emberekre mondja Szent Pál

Apostol, hogy ők „Krisztus keresztjének az ellenségei” (Fil 3,18).

joomla template