Hiba
  • [sigplus] Kritikus hiba: A galéria forrásául szolgáló erdő1.jpg mappát nem egy alapmappához viszonyított relatív útvonallal adta meg.

NyomtatásE-mail

Augusztus / Dr. Erdő Péter bíboros felajánló imádsága

( 11 értékelés )

[sigplus] Kritikus hiba: A galéria forrásául szolgáló erdő1.jpg mappát nem egy alapmappához viszonyított relatív útvonallal adta meg.

Felajánló imádság

- amellyel 2006 októberében, Dr. Erdő Péter bíboros, prímás esztergom-budapesti érsek

a Magyar Katolikus Püspöki Kar, a papság, és több mint ezer hívő jelenlétében a

fatimai Szentélyben felajánlotta hazánkat és népünket Szűz Mária Szeplőtelen Szívének.

"Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja! " Ezt az antifónát századok óta imádkozza

Krisztus Egyháza: ma mi is ennek az antifónának szavait ismételve állunk itt, ezen a

Számodra oly kedves kiválasztott földön, Ó Mária, Égi Édesanyánk.

{gallery}erdő1.jpg{/gallery}

 

Most, amikor itt állunk, különösen átérezzük azt a szoros köteléket, mely Szent Péter

utódával és az Egyház valamennyi Pásztorával egyesít minket, Krisztus akarata szerint.

Ennek az egységnek az érzése járja át szívünket akkor, amikor mostani felajánló imánk

szavaival Isten Szolgája, II. János Pál pápa nyomán szeretnénk Eléd tárni Egyházunk és

nemzetünk legfőbb „reményeit és félelmeit”. Szolgád, XII. Piusz pápa, az emberiség

családjának fájdalmas megpróbáltatásait látva már több mint hatvan éve, majd tíz

évvel később újra felajánlotta a Te Szeplőtelen Szívednek egész világunkat, a Te

különleges szereteted és gondoskodásod tárgyát képező nemzeteket külön kiemelve.

1982-ben pedig II. János Pál pápa újította meg ezt a felajánlást, szem előtt tartva az

emberiség és a nemzetek egész világát: az akkor vége felé közeledő második évezred

világát, a mi korunkat!

Itt, Fatimában szobrot emeltek Szent István királyunknak, mert a hagyomány szerint ő

volt az első, aki egy egész országot, egy egész népet ajánlott fel Neked,

Nagyasszonyunknak.

{gallery}istván.jpg{/gallery}

Az ő felajánlását többen megújították a történelem során. Így tettünk magunk is,  

amikor 2004-ben Székesfehérvárott Neked ajánlottuk fel az Európai Unióba belépni

készülő hazánkat.

„Menjetek. ..tegyetek tanítványommá minden népet. ..íme, én veletek vagyok

mindennap, a világ végéig” (Mt 28, 19-20). A II. Vatikáni Zsinaton az Egyház - Urának

szavára emlékezve - újra megfogalmazta, tudatosította a világban betöltött szerepét,

küldetését. Ó, Mária, az egész emberiség és minden nemzet Anyja, Te, aki ismered az

emberek „minden szenvedését és minden reményét”, Te, aki anyaként érzed át a jó és a

rossz, a világosság és a sötétség minden, világunkat megrázó küzdelmét - halld meg

kiáltó szavunkat, mellyel a Szentlélek indítását követve fordulunk a Te Anyai Szívedhez!

Öleld át az Édesanya és a Szolgálóleány szeretetével az egész emberiséget és benne

különösen is hazánkat és magyar nemzetünket, melyet az emberek és egész

közösségünk evilági és örök sorsáért érzett aggódással ajánlunk most anyai oltalmadba.

Különös oltalmadat kérjük mindazon személyek, népünk mindazon tagjai és közösségei

számára, akik arra leginkább rászorulnak. „Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja!

Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején!” Ó Anyánk, ne vesd meg

könyörgésünket! Alázatos bizalmunkat és felajánlásunkat fogadd kegyesen!

„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki Benne

hisz, el ne vesszen, hanem örökké é1jen" (Jn 3,16). Ugyanez a szeretet indította Isten

Fiát arra, hogy önmagát feláldozza az emberek üdvösségéért: „Értük szentelem

magamat, hogy ők is szentek legyenek az igazságban” (Jn 17,19). E szent áldozat

erejében ugyanakkor Krisztus az Ő tanítványait is minden korban arra hívja, hogy

tevékenyen kapcsolódjanak be a világ megváltásának szent művébe; hogy egészítsék ki

mindazt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből, Testének, az Egyháznak javára (vö.

2Kor 12,15; Kol 1,24).

II. János Pál pápa szavaihoz csatlakozva mondjuk, hogy amikor ma itt állunk előtted,

Krisztus Szent Anyja, a Te Szeplőtelen Szíved előtt, az egész Egyházzal együtt

szeretnénk egyesülni Megváltónk szent áldozatával, amellyel Ő feláldozta magát a

világért és az emberiségért, amellyel az Ő Isteni Szíve elnyerte számunkra a

kiengesztelődés kegyelmét.

{gallery}erdő2.jpg{/gallery}

Krisztus áldozatának ereje nem szűnik meg az idők végezetéig, minden emberre,

minden népre és minden nemzetre kiárad, hatalmasabb minden rossznál, amit a

sötétség lelke kelt az ember szívében, az emberiség történetében: így a napjainkban

tapasztalható minden gonoszságnál is erősebb. Megváltónknak ezzel az áldozatával

egyesül az Egyház, Krisztus Misztikus Teste. Mélységesen átérezzük, mennyire nagy

szükség van ma erre az áldozatra: hogy Krisztussal együtt mi magunk is áldozattá

váljunk az emberiségért és a világért, lelki örökségben gazdag és sokat szenvedett

nemzetünkért!

Krisztus Megváltó művének ugyanis az Egyházon keresztül kell a világhoz eljutnia.

Milyen fájdalmasan kell érintenie bennünket ezért mindannak, ami az Egyházban,

mindannyiunkban ellenkezik a szentséggel és az áldozatos szeretettel! Milyen

fájdalmas, hogy a bűnbánatra, a megtérésre és az imára buzdító szó oly sokszor nem

talált és nem talál köreinkben kellő meghallgatásra!

Mennyire fájlalnunk kell, hogy olyan közömbös lelkülettel veszünk részt Krisztus

Megváltó művében! Hogy olyan kevés az, amit saját testünkben készek vagyunk

kiegészíteni abból, „ami még hiányzik Krisztus szenvedéséból” (Koll,24). Áldott legyen

ezért minden lélek, aki engedelmesen követi az Örök Szeretet hívó szavát.

Legyenek áldottak mindazok, akik nap mint nap fáradhatatlan áldozatkészséggel követik

a Te anyai utasításodat, Ó Mária, és azzal, hogy azt teszik, amit a Te Fiad, Jézus mond

nekik (vö. Jn2,5), az Evangélium élő hírnökeiként élnek az Egyházban és a világban.

Mindenek fölött áldott légy Te magad, Istennek Szolgálóleánya, aki a legtökéletesebb

engedelmességgel követted Isten hívó szavát! Üdvözlégy Te, aki egészen egyesültél

Szent Fiad üdvözítő áldozatával! Egyházunk Anyja! A Te világosságod vezesse

Egyházunkat és népünket a hit, a remény és a szeretet útjain! Segíts, hogy mi is

teljesen egyesülhessünk Krisztus áldozatával, hogy az Ő igaz áldozatát ajánlhassuk fel

nemzetünkért és az egész emberiségért a mai világban.

{gallery}erdő3.jpg{/gallery}

Amikor hazánkat és nemzetünket a Te anyai oltalmadba ajánljuk, és könyörögve kérjük

számára a lelki megújulás kegyelmét, ezt a felajánlásunkat is a Te anyai Szíved

szeretetére bízzuk. Mária Szeplőtelen Szíve, segíts legyőznünk a gonosz minden

fenyegetését, mindazt a rosszat, ami a mai ember szívében oly könnyen gyökeret

ereszt, aminek már ma is mérhetetlen következményei terhelik népünket és az egész

világot, és ami a jövő útját egészen elzárni látszik előlünk!

 

Az éhínségtől és a háborúktól - ments meg minket!

Az atomháborútól, az emberiség beláthatatlan következményekkel járó önpusztításától

és minden háborútól - ments meg minket!

Az emberi élet, a fogantatás pillanatában kezdődő élet elleni minden bűntől - ments

meg minket!

A gyűlölettől és az ember istengyermeki méltóságának semmibe vételétől - ments meg

minket!

A társadalmi, állami és nemzetközi igazságtalanságok minden megnyilatkozásától -

ments meg minket!

Isten parancsolatainak semmibe vételétől - ments meg minket!

Minden törekvéstől, mely arra irányul, hogy az Istenre vonatkozó igazságokat kiirtsa az

emberek szívéból - ments meg minket!

A Szentlélek ellen elkövetett bűnöktől - ments meg minket!

{gallery}erdő4.jpg{/gallery}

Ó, Krisztus Anyja, halld meg kiáltásunk hangját, melyben egész népünk és minden

ember szenvedése benne remeg! Nyilvánuljon meg újra a világ történetében az Irgalmas

Szeretet hatalma! Állítsa meg a rosszat! Formálja át a lelkiismereteket! A Te

Szeplőtelen Szívedben ragyogjon föl mindannyiunk számára a Remény világossága és az

Isten szeretetében való jövő bizonyossága!

Magyarok Nagyasszonya, hazánk védasszonya, könyörögj nemzetünkért! Ámen

 

joomla template