NyomtatásE-mail

A "Jézusom, Bízom Benned!" Engesztelő Imacsoport

( 34 értékelés )

A "Jézusom, Bízom Benned!" Engesztelő Imacsoportunkat 2009. május 13-án

alapítottuk meg Páli Balázs plébános úr engedélyével,

aki jelenleg is tagja 24 főből álló közösségünknek.

Céljaink:

- imáinkkal erősítsük az Isteni Irgalmasság tiszteletét;

- engeszteljük az Urat népünkért, hazánkért és az egész világért;

- tevékenyen segítsük egyházközségünk hitéletét, plébánosunk munkáját, katolikus

közösségünk összetartozását.

Havonta 2 alkalommal találkozunk:

Minden hónap 2. péntekén, 15.30-tól egy órás Szentségimádást tartunk a gárdonyi

templomban (a fél 5-ös mise előtt!).

Imaóránkat a hónap utolsó hétfőjén, 17-kor kezdjük a gárdonyi plébánián,

melynek címe: Vasvári köz 5.

Szeretettel várunk minden érdeklődő Testvért!

Az imacsoport vezetője: Imrik Györgyné (06-30-31168 82)

________________________________________________________________________

Az Isteni Irgalmasság tiszteletének 5 formája

1. Az Irgalmas Jézus, vagy más néven az Isteni Irgalmasság képének tisztelete

Az első ábrázolások Fausztina nővér látomása alapján készültek. "Este, amikor a

cellámban voltam, megpillantottam az Úr Jézust fehér ruhában. Egyik kezét áldásra

emelte, a másikkal megérintette mellén a ruháját. Melléből a ruha nyílásán két

hatalmas sugár tört elő, egy piros és egy halvány. ... Kis idő múlva azt mondta

Jézus: >>Fess egy képet annak alapján, amit látsz, ezzel az aláírással: Jézusom,

bízom Benned.<<'' (Napló 47) "Azt kívánom, hogy a képet... húsvét után az első

vasárnapon ünnepélyesen áldják meg. Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság

ünnepe!'' (Napló 49)

A kép mondanivalója szorosan kapcsolódik ennek a vasárnapnak liturgiájához. Az

Egyház ezen a napon János Evangéliumát olvassa fel, amikor a feltámadt Jézus

megjelent az utolsó vacsora termében, s megalapította a bűnbánat szentségét

(Jn 20,19-29). Mint feltámadt Üdvözítőt ábrázolja Őt a kép, aki szenvedése és

kereszthalála árán megváltott minket. A vér és víz sugarai, melyek a lándzsa által

megnyitott szívéből törnek elő, és a keresztre feszítés sebei a Nagypéntek

eseményeire emlékeztetnek (Jn 19,17-18; 33,37). Éppen ezért Krisztusnak ezen a

képén jellemző a két sugár, melynek jelentéséről kérdezve így válaszol az Úr: "A

halvány sugár a vizet jelenti, ami a lelket tisztítja meg, a piros a vért, amely a lélek

élete. ... Boldog, aki ezek árnyékában él.'' (Napló 299) A lelket a keresztség és

bűnbánat szentsége tisztítja meg, és legbőségesebben az Oltáriszentség táplálja. A

két sugár tehát a szentségeket és a Szentlélek összes kegyelmét jelenti - amelynek

bibliai jelképe a víz -, valamint az új szövetséget Isten és ember között, amelyet

Jézus az Ő vére által kötött.

A kép nemcsak az Isteni Irgalmasságot ábrázolja, de emlékezetünkbe idézi az Isten

iránti bizalom és a felebarátaink iránt tettekben megnyilvánuló szeretet

kötelességét. A kép aláírása Jézus akaratából: "Jézusom, bízom Benned.''  "A kép

emlékeztessen irgalmam követelményeire, mert a legerősebb hit sem segít semmit

cselekedetek nélkül.'' (Napló 742)

A kép így értelmezett kultuszához, - mely alapvetően a keresztény bizalmon és

irgalmasságon nyugszik -, az Úr különböző ígéreteket fűzött: örök üdvösséget, a

keresztény tökéletesség útján nagy előrehaladást, a boldog halál kegyelmét és

minden más kegyelmet, melyet az emberek bizalommal kérnek. "A kép által sok

kegyelmet fogok kiosztani a lelkeknek, ezért hozzáférhetővé kell tenni minden lélek

számára.'' (Napló 570)

 


2. Az Irgalmasság ünnepe, az Irgalmasság Vasárnapja

Isten Irgalmasságának tiszteletében ez áll első helyen. Jézus első alkalommal

1931-ben, Plockban beszélt Fausztina nővérnek arról a kívánságáról, hogy ünnepet

szenteljenek az Isten Irgalmasságának: "Azt kívánom, hogy legyen az

Irgalmasságnak ünnepe. Azt kívánom, hogy a képet, melyet ecsettel fogsz

megfesteni, húsvét után az első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg! Ez a

vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe!'' (Napló 49)

Az Irgalmasság ünnepének Húsvét utáni első vasárnapra történő helyezése mély

teológiai értelemmel bír, amely a megváltás húsvéti titka és az Isteni

Irgalmasság titka között fennálló szoros összefüggésre utal. Ezt az összefüggést

hangsúlyozza az ünnepet előkészítő Isteni Irgalmassághoz végzett kilenced, amit

Nagypénteken kell elkezdeni.

Az ünnep nemcsak egy nap, melyen Istent különösképpen tiszteljük

irgalmasságának titkában, hanem állandó kegyelem forrása minden ember számára:

"Azt kívánom - mondta Jézus - hogy az Irgalmasság ünnepe menedék és menekvés

legyen minden lélek, de főleg a szegény bűnösök részére.'' (Napló 699) "Keserves

szenvedéseim ellenére elvesznek egyes lelkek. Utolsó mentőövet adok nekik, ez

Irgalmasságom ünnepe. Ha nem dicsőítik irgalmamat, örökre elvesznek.''

(Napló 965)

Ennek az ünnepnek nagyságát a hozzáfűzött ígéretek nagyságával lehet lemérni,

melyeket Jézus ígért: "Aki ezen a napon az Élet Forrásához járul, bűnei és az értük

járó büntetés teljes elengedését nyeri el.'' (Napló 300) "Ezen a napon megnyílik

irgalmam mélysége: a kegyelmek tengerét árasztom minden lélekre, aki irgalmam

forrásához közelít. Egy lélek se féljen közeledni hozzám, még ha bűnei

skarlátpirosak lennének is.'' (Napló 699)

Eme nagy kegyelmek elnyeréséhez teljesíteni kell az Isten irgalma iránti tisztelet

feltételeit, melyek: a bizalom Isten jóságában, a felebaráti szeretet gyakorlása, a

megszentelő kegyelem állapotában (szentgyónás után) méltó szentáldozás. Jézus

mondta: "Egyetlen lélek sem nyerhet megigazulást, amíg nem fordul bizalommal

irgalmasságomhoz. Ezért kell a Húsvét utáni első vasárnapot Irgalmasságomnak

szentelni. A papok ezen a napon hirdessék a lelkeknek nagy és végtelen

irgalmamat.'' (Napló 570)


3. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére

Ezt a rózsafüzért Jézus Vilniusban, 1935. szeptember 13-14-én diktálta Fausztina

nővérnek bocsánatért könyörgő, Isten haragját lecsillapító imaként (vö. Napló 474-

476).

Ebben az imában az imádkozó felajánlja az Atyaistennek Jézus Krisztus Testét,

Vérét, Lelkét és Istenségét saját maga, felebarátai és az egész világ bűneinek

bocsánatáért. Mialatt egyesül Jézus áldozatával, hivatkozik arra a szeretetre,

mellyel a Mennyei Atya Fiában megajándékozott minden embert.

Ebben az imában irgalmat kérünk magunknak, és az egész világnak. Ezzel

az irgalmasság cselekedetét gyakoroljuk. Az alapvető bizalom és minden jó ima

feltétele mellett (alázat, kitartás, Isten akaratával való egyesülés) a hívők

elnyerhetik Krisztus ígéretét, mely főleg haláluk óráját illeti: a megtérés kegyelmét

és a békés halált. Nemcsak azok, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, hanem a

haldoklók is, akik mellett ezt mások mondják. Jézus mondta: "Ha ezt az imát

haldokló mellett mondják, mérséklődik Isten haragja és mérhetetlen irgalom veszi

körül a lelket.'' (Napló 811) Az általános ígéret így hangzik: "Úgy tetszik nekem,

hogy ez által az ima által mindent megadjak, amire engem kértek (Napló 1541), ...

ha ez megegyezik akaratommal.'' (Napló 1731) Mindaz, ami nem egyezik Isten

akaratával, nem jó az embernek sem, főleg örök boldogságára vonatkozóan.

Más helyen ezt mondta Jézus: "E rózsafüzér imádkozásával közelebb hozod hozzám

az emberiséget.'' (Napló 929) "Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák,

már életükben körülöleli irgalmam, különösen pedig haláluk óráján.'' (Napló 754)


4. Az Irgalmasság órája

1937. októberében Krakkóban Fausztina nővér figyelmét az Úr Jézus halála órájának

tiszteletére hívta fel: "Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el

teljesen irgalmasságomban, dicsőítsd és magasztald; hívd le az egész világra

hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg

teljesen a lelkek számára.'' (Napló 1572) Az Úr Jézus elég pontosan megadta azt az

imamódot is, ami Isten Irgalmasságának kultuszában ennek a formának legjobban

megfelel: "Igyekezz ebben az órában elvégezni a keresztutat! - mondta

Fausztinának - Ha ez nem lehetséges, kis időre térj be a kápolnába, tiszteld

irgalommal teli Szívemet a Legméltóságosabb Oltáriszentségben. Ha ez sem

lehetséges, akkor merülj el imádságban - ha röviden is - ott, ahol éppen vagy.''

(Napló 1572)

Rózycki professzor három feltételt sorol fel, melyek szükségesek az ebben az órában

mondott ima meghallgatásához:

1. Az imát Jézushoz intézzük.

2. Délután háromkor történjék.

3. Jézus kínszenvedéseinek értékére hivatkozzon.

"Ebben az órában - mondta Jézus - kéréseddel mindent elnyersz magad és mások

számára. Ebben az órában lépett a kegyelem a világba: az irgalom legyőzte az

igazságosságot.'' (Napló 1572)


5. Az Irgalmasság tiszteletének terjesztése

Ezt azért emelte ki Rózycki atya, mert ehhez is ígéretek fűződnek. Jézus: "Azokat a

lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész életükben

megoltalmazom, mint gyengéd anya óvja csecsemőjét. Haláluk óráján pedig nem

bírájuk, hanem irgalmas Megváltójuk leszek.'' (Napló 1075)

Az Isten Irgalmassága iránti kultusz lényege: az Isten iránti keresztény bizalom és

a felebarát tettekben megnyilvánuló szeretete. Az Úr Jézus "teremtményeitől

bizalmat'' (Napló 1059) követel, valamint az irgalmasság cselekedeteinek

végrehajtását tettel, szóval vagy imádsággal. "Felebarátaid iránt mindig és

mindenhol irgalmasságot kell tanúsítanod. Ez elől nem térhetsz ki sem kényszerre

hivatkozva, sem kifogással, sem bocsánatkéréssel.'' (Napló 742) Jézus azt kívánja

tisztelőitől, hogy a nap folyamán legalább egy jó cselekedetet végezzenek

felebarátaikért.

Az Isteni Irgalmasság tiszteletének terjesztése nem kíván feltétlenül sok szót,

hanem a hit keresztény alapját, az Isten iránti bizalmat követeli meg, és azt, hogy

minél irgalmasabbak legyünk. Az apostoli küldetés ezen példáját adta életével

Fausztina nővér.


Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére

Szent Fausztina szinte szünet nélkül imádkozta az irgalmasság rózsafüzérét,

különösen a haldoklókért. Az Úr sürgette hogy bátorítson másokat is, különleges

kegyelmeket ígérve azoknak, akik ezt az imát ismétlik.

Bevezetés: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy

Nagy szemekre: „Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus

Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az

egész világ bűneiért.”

Kis szemekre: „Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész

világnak!”

Befejezésre (háromszor): „Szent Isten, szent erős Isten, szent hallhatatlan Isten,

irgalmazz nekünk és az egész világnak."


Kilenced az Isteni Irgalmassághoz

Ezt a kilencedet Jézus íratta le Fausztinával, és azt kérte, hogy az Irgalmasság

ünnepe előtt mondjuk el. Nagypénteken kell kezdeni.

„ Azt kívánom, hogy e kilenc napon keresztül vezesd irgalmam forrásához a

lelkeket, hogy erőt, enyhülést és mindenféle kegyelmet merítsenek belőle, amire

szükségük van az élet küzdelmeihez, főleg pedig a halál óráján. Mindennap a lelkek

más-más csoportját vezeted majd a szívemhez, hogy irgalmam tengerébe merítsd

őket. S én bevezetem őket Atyám házába. Ez lesz feladatod most és a jövendő

életben. Egy lélektől sem tagadok meg semmit, akiket irgalmam forrásához

vezetsz. Atyámat mindennap fogod kérni, hogy keserves kínszenvedésemre való

tekintettel adja kegyelmeit ezeknek a lelkeknek.”

Azt válaszoltam: „ Jézusom, nem tudom, hogyan kell tartanom ezt a kilencedet, s

mely lelkeket kell először is legirgalmasabb Szívedhez vezetnem.” – "Jézus azt

mondta minden nap meg fogja mondani, mely lelkeket kell aznap a Szívéhez

vezetnem."

Első nap

„Ma az egész emberiséget vezesd hozzám, főleg a bűnösöket, s merítsd őket

irgalmam tengerébe. Így megvigasztalsz keserves szomorúságomban, melyet a

lelkek vesztén érzek.” 

Legirgalmasabb Jézus, aki könyörületes vagy irántunk, és megbocsátasz nekünk, ne

nézd bűneinket, hanem bizalmunkat, mellyel végtelen jóságodhoz járulunk. Végy

fel bennünket legirgalmasabb Szíved hajlékába, s tarts örökké ott minket.

Könyörgünk Hozzád szereteted által, amely az Atyával és a Szentlélekkel köt össze

Téged.

Ó, Isten irgalmának mindenhatósága,

A bűnös ember egyetlen mentsvára,

Te az irgalom és könyörület tengere vagy,

Ki alázattal kér, megsegíted azt.

Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény

bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb Szíve oltalmaz. Az Ő kínszenvedése által

könyörülj rajtunk, hogy irgalmad mindenhatóságát dicsérjük mindörökké. Ámen.

Rózsafüzér az Isteni Irgalmassághoz


Második nap

„Ma vezesd hozzám a papi és szerzetesi lelkeket, s merítsd őket mérhetetlen

irgalmam tengerébe. Ők adtak nekem erőt keserves kínszenvedésem elviselésére.

Rajtuk keresztül árad irgalmam az emberiségre.”

Legirgalmasabb Jézus, akitől minden jó származik, gyarapítsd bennünk

kegyelmedet, hogy az irgalmasság méltó cselekedeteit vihessük végbe, s

mindazok, akik látnak bennünket, dicsérjék az irgalmasság mennyei Atyját.

Az isteni szeretet forrása

A tiszta szívekben lel lakásra,

Kik az irgalom tengerében megfürödtek,

S mint fénylő csillagok tündökölnek.

Örök Atya, tekints irgalmas szemmel szőlőskerted választott seregére, papjaid,

szerzetes fiaid és lányaid lelkére! Áldásod ereje gazdagítsa őket! Fiad szívének

érzéseiért, amely Szívbe bezártad őket, add meg nekik világosságod erejét, hogy

az üdvösség biztos útján vezessenek másokat, hogy mindörökké együtt zenghessék

majd kikutathatatlan irgalmad dicséretét. Ámen. 

Rózsafüzér az Isteni Irgalmassághoz


Harmadik nap

„ Ma minden jámbor és hűséges lelket vezess hozzám, s merítsd őket irgalmam

tengerébe. Ezek a lelkek vigasztaltak meg keresztutamon, ők voltak részemre a

keserűség tengerében a vigaszt nyújtó csepp.”

Legirgalmasabb Jézus, aki bőven juttatod irgalmasságod kimeríthetetlen

kincsestárából mindenkinek kegyelmeidet, végy fel mindnyájunkat legirgalmasabb

Szíved hajlékába, s tarts ott minket az egész örökkévalóságon át. Felfoghatatlan

szeretetedre kérünk, mellyel szent Szíved a mennyei Atya iránt lángol. 

Kifürkészhetetlenek az irgalom csodái,

Sem a bűnös, sem az igaz nem képes átlátni.

Mindenkire könyörülő szemmel nézel,

Mindenkit szereteteddel érsz el.

Örök Atya, tekints irgalmas szemmel a hűséges lelkekre, mint Fiad örökségére.

Keserves kínszenvedése érdemeiért áldd meg őket, s vedd őket örök oltalmadba,

hogy irántad való szeretetük soha ki ne hűljön, s a Szent hit kincsét soha el ne

veszítsék, s hogy majdan az örökkévalóságon át az angyalok és szentek karával

együtt szüntelenül dicsérjék irgalmadat. Ámen.

Rózsafüzér az Isteni Irgalmassághoz


Negyedik nap

„ Ma hozd elém a pogányokat és mindazokat, akik még nem ismernek engem.

Keserves kínszenvedésem alatt rájuk is gondoltam. Jövendő buzgalmuk

megvigasztalta szívemet. Merítsd őket irgalmam tengerébe!”

Legkegyelmesebb Jézus! Világ világossága! Fogadd be legkegyelmesebb Szíved

hajlékába a pogányok lelkét, akik még nem ismernek Téged! Kegyelmed sugarai

világosítsák meg őket, hogy velünk együtt dicsőíthessék irgalmasságod csodáit. Ne

engedd őket soha eltávozni irgalmas Szívedtől!

Szereteted fényessége

Gyújtson világot a lelkek éjébe!

Add, hogy Téged ők is megismerjenek, 

És irgalmasságodért velünk együtt dicsérjenek.

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a pogányok és mindazok lelkére, akik még

nem ismernek Téged, de kiket Jézus irgalmas Szíve magába zár! Töltsd be őket az

Evangélium világosságával! Ezek a lelkek nem tudják, hogy milyen nagy boldogság

Téged szeretni. Add, hogy ők is dicsérjék bőkezű irgalmadat örökkön-örökké!

Ámen.

Rózsafüzér az Isteni Irgalmassághoz


Ötödik nap

„ Ma vezesd az eretnekeket és szakadárokat hozzám, s merítsd őket

irgalmasságom tengerébe! Keserves kínszenvedést okozva megszaggatták

testemet és szívemet – az én Egyházamat. Ha visszatérnek az Egyház egységébe,

begyógyulnak sebeim, és így enyhítik kínjaimat.”

Kik egységed köntösét szétszaggatták,

Szíved számukra is irgalom-forrás.

Irgalmad mindenhatósága, ó Istenem,

Tévedéseikből kihozhatja e lelkeket.

Ó, legirgalmasabb Jézus, ki maga vagy a jóság, Te nem tagadod meg

világosságodat azoktól, akik Hozzád könyörögnek. Fogadd irgalmas Szíved

hajlékába az eretnekek és szakadárok lelkét! Világosságoddal vezesd vissza őket

az Egyházzal való egységbe, hogy ők is örökké dicsérjék irgalmad bőségét!

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel az eretnekekre és a tévelygő lelkekre, akik

elfecsérelték jóságodat, és visszaéltek kegyelmeiddel, makacs

megátalkodottságukkal kitartva tévedéseikben. Ne nézd bűneiket, hanem Fiad

szeretetét, és keserves kínszenvedését, melyeket értünk vállalt, hiszen őket is a

Szívébe zárta. Add, hogy ezek a lelkek is nagy irgalmasságodat magasztalják

örökkön- örökké! Ámen. 

Rózsafüzér az Isteni Irgalmassághoz


Hatodik nap

„Ma a csendes, alázatos lelkeket és a kisgyermekeket hozd hozzám, s merítsd őket

irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek hasonlítanak leginkább szívemhez. Keserves

kínhalálomban ők erősítettek meg. Úgy láttam őket, mint földi angyalokat, akik

oltáraimat fogják őrizni. A kegyelmek özönét árasztom rájuk. Kegyelmeimet csak az

alázatos lelkek tudják felfogni. Ilyen lelkekbe helyezem bizalmamat.”

Legirgalmasabb Jézus! Te magad mondtad: Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és

alázatos szívű. Fogadd irgalmas Szíved hajlékába a szelíd és alázatos lelkeket s a

kisgyermekek lelkét. Ezekben a lelkekben gyönyörködnek az ég lakói, s a mennyei

Atya különös kedvét leli bennük. Mint illatos bokréta, úgy virítanak az Úr trónja

előtt. Felszálló illatukat maga az Úr élvezi. Jézus irgalmas Szívében állandó

lakhelyük van ezeknek a lelkeknek, és szünet nélkül éneklik Isten szeretetének és

irgalmának himnuszát.

Az igazán alázatos és szelíd lélek

Már itt a földön a mennyországgal élhet.

S alázatos lelkének illata

Magát a Teremtőt is megragadja.

Örök Atya! Tekints le irgalmas szemmel a csendes, alázatos lelkekre és a kicsiny

gyermekekre! Valamennyien Jézus irgalmas Szívének lakói. Ők hasonlítanak

legjobban szent Fiadra. Lelkük illata felszáll a földről egészen mennyei

trónodig. Irgalmasság és végtelen Jóság Atyja, kérlek ezen lelkek iránt érzett

szeretetedre és tetszésedre, áldd meg az egész világot, hogy minden lélek együtt

zengje irgalmasságod dicséretét mindörökkön-örökké. Ámen.

Rózsafüzér az Isteni Irgalmassághoz


Hetedik nap

„ Ma azokat a lelkeket vezesd hozzám, akik különösen tisztelik és hirdetik

irgalmamat. Merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek érezték át leginkább

szenvedéseimet, s hatoltak legmélyebben lelkiségembe. Ők irgalmas Szívem

tükörképei. Ezek a lelkek jövő éltükben különleges fénnyel fognak sugározni.

Közülük egy sem hull a pokol tüzébe. Haláluk óráján mindegyiküket magam

részesítem különös védelemben.”

Legirgalmasabb Jézus, akinek Szíve maga a szeretet. Fogadd irgalmas Szíved

hajlékába azokat a lelkeket, akik különösen tisztelik és dicsőítik irgalmamat! Isten

erejével megerősödött lelkek ezek, bátran haladnak előre minden szenvedésben és

megpróbáltatásban, bízva irgalmasságodban. Ezek a lelkek egyesültek Jézussal, és

vállukon hordják az egész emberiséget. Nem sújtja őket szigorú ítéleted, mert

haláluk óráján a Te irgalmad öleli át őket.

A lelkek, ki urának jóságát hirdeti,

Isten különösképpen szereti.

Mindig közel van az élő víz forrásához, 

Ki kegyelmet merít az Isten irgalmából.

Örök Atya! Tekints irgalmasan azokra a lelkekre, akik legnagyobb tulajdonságodat –

végtelen irgalmasságodat – különösen tisztelik és dicsőítik. Az irgalmas Jézus

Szívébe zárta őket. Ezek a lelkek olyanok, mint egy élő Evangélium. Kezük telve

az irgalmasság tetteivel. Örömmel telt lelkük az irgalmasság dalát énekli a

Mindenhatónak. Kérlek, Istenem, tanúsíts irántunk irgalmat Beléd helyezett

bizalmuk és reményük mértéke szerint, hadd teljesüljön bennük Jézus ígérete: A

lelkeket, akik kimondhatatlan irgalmasságomat tisztelni fogják, megvédem

életükben és főleg haláluk óráján, mint saját dicsőségemet.” 

Rózsafüzér az Isteni Irgalmassághoz


Nyolcadik nap

„ Ma a tisztítótűz fogságában szenvedő lelkeket vezesd hozzám, s merítsd őket

irgalmasságom mélyébe. Vérem árja hűsítse izzó tüzüket. Nagyon szeretem ezeket

a lelkeket. Igazságomnak nyújtanak elégtételt. Módomban áll segíteni nekik.

Használd fel Egyházam kincsestárának valamennyi búcsúját, s ajánld fel értük… Ó,

ha ismernéd kínjaikat, szakadatlanul lelki alamizsnában részesítenéd őket, és

segítenéd törleszteni adósságaikat igazságosságommal szemben.”

Legirgalmasabb Jézusom! Te mondtad, hogy irgalmat akarsz, ezért irgalmas Szíved

hajlékába vezetem a tisztítótűzben szenvedő lelkeket. Nagyon szereted őket,

mégis eleget kell tenniük igazságod törvényének. A Szívedből kiömlő vér és víz

oltsa ki a tisztítótűz lángjait, hogy ott is dicsőíthessék irgalmad erejét. Ámen.

A tisztítótűz szörnyű hőségéből

Irgalmadhoz kiáltás száll e kínok mélyéből.

És vigaszt, enyhülést, hűsítést ad.

A szívedből folyt vér- és vízpatak.

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a tisztítótűzben szenvedő lelkekre, akik Jézus

irgalmas Szívébe be vannak zárva. Kérlek Szent Fiad keserves kínszenvedéséért és

mindazért a keserűségért, ami legszentebb lelkét eltöltötte, mutass irgalmat azok

iránt, akik igazságos tekinteted előtt állnak. Ne nézz rájuk másképp, csak

legkedvesebb Fiad, Jézus sebein keresztül, mert hisszük, hogy jóságod és irgalmad

határtalan.

Rózsafüzér az Isteni Irgalmassághoz


Kilencedik nap

„ Ma az elhidegült lelkeket vezesd hozzám, s merítsd őket irgalmam mélyébe. Ezek

a lelkek sebzik meg legfájdalmasabban szívemet. Az Olajfák hegyén az ilyen

elhidegült lélektől undorodott leginkább a lelkem. A hideg lelkek miatt mondtam:

Atyám, ha lehet, vedd el tőlem a kelyhet, ha ez a Te akaratod! – E lelkek utolsó

esélye irgalmamhoz való menekülésük lehet.”

Legirgalmasabb Jézus, ki magad vagy a tiszta irgalom! Legirgalmasabb Szíved

hajlékába vezetem a kihűlt lelkeket. Ó, bárcsak felmelegednének tiszta szereteted

tüzétől e megkövült lelkek, kik hasonlók a holt lelkekhez, s méltán undort keltenek

Benned! Ó, jóságos Jézus! Irgalmad végtelen hatalma vonzza őket forró

szeretetedhez, adj nekik szent szeretetet, hiszen Te mindent megtehetsz.

A Tűz és jég együtt meg nem lehet,

Mert vagy a tűz huny ki, vagy a jég enged.

Ó, Uram, irgalmad még nagyobb 

Nyomorúságot is megold!

Örök Atya! Tekints irgalmasan az elhidegült lelkekre, Akik be vannak zárva Jézus

legirgalmasabb Szívébe! Irgalom Atyja, könyörögve kérlek Fiad keserves

kínszenvedéseire és háromórás haláltusájára a kereszten, engedd, hogy ők is

dicsérjék irgalmad mélységét.” (Napló 1210 – 1230)

Rózsafüzér az Isteni Irgalmassághoz


Forrás: irgalmassag.katolikus.hu és ima.freeblog.hu


Az Isteni Irgalmasság tiszteletével, illetve Fausztina nővér életével kapcsolatban

többet is megtudhatnak a következő linkeken:

http://vatikanifigyelo.freeblog.hu/archives/2008/04/02/Az_Isteni_Irgalmassag_apostola/

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Fausztina


joomla template