NyomtatásE-mail

A Nagyboldogasszony templom Csornán

( 12 értékelés )

A csornai apátsági templom

A XIII. század elején épült prépostsági templom az 1242., 1401., 1561. évi tűzvészek

során többször leégett. 1653-1675 között újból felépítették, majd 1774-1786 között

Haubt morva építész tervei szerint megkezdték a templom teljes helyreállítását.

1785-ben készült el a keleti oldalon emelkedő torony, későbarokk stílusban.

Az 1790-ben ismét leégett templom újjáépítése - melynek során 1804-ben a kórus

alatt kiszélesedő résszel bővült - a rendház nyugati hornlokzatának elkészültével,

1808-ban fejeződött be. A toronysisak mai alakját 1834-ben nyerte el.

A főoltárról:

Az apszis falai a nyolcszög három oldalával határolva zárják le a szentély keleti végét.

Itt látható a későbarokk stílusban épített főoltár. Felépítménye magas lábazatán két

oldalt egy-egy toszkán oszloppár kompozit oszlopfejezetén nyugszik az architráv, a

háromrészes zárópárkány és ebből emelkedik a boltívbe a barokk homlokzat. Az

építményt sárgás és vöröses színű, márványt utánzó olajfestés díszíti. A két szélső

oszlop lábazata előtt füzérdíszes copf váza áll, a két-két oszlop között pedig egy-egy

később odahelyezett szobor. Az északi oldalon Boldog Gertrud, a déli oldalon pedig

Szent Hermann József rendi szentek szobrai láthatók. A Nagyboldogasszony titulusát

viselő templom főoltárképe félkörives záródású keretben a Boldogságos Szűz

mennybevételét ábrázolja. A képkeret felső részén kettős címer, legfelül az

oltárépítmény homlokzatán a Szentháromság szoborcsoportja: az Atya és a Fiú felett a

Szentlelket ábrázoló galamb, két oldalt egy-egy térdelve adoráló angyal. Az oltár

eredeti tabernákuluma helyén a közelmúltban készült szentségház látható, amelyet

még a korabeli copf, ezüst gyertyatartók díszítenek.

A Szent Norbert mellékoltár az északi falnál áll. A főoltárhoz hasonló, egy-egy

kompozitfejezetes toszkán oszloppáron nyugvó architráv tartja a már klasszicista

tympanont. Félkörives záródású oltárképe Szent Norbertet, a premontrei rendalapítót

ábrázolja érseki öltözetben palliummal, pásztorbottal és infulával, amint kezével

gótikus stílusú monstranciát emel a magasba. A 19. század utolsó negyedében

készülhetett festmény Norbertre, mint magdeburgi érsekre utal.

A Szent Ágoston mellékoltár a déli falnál áll. Az előbbivel azonos kivitelben készült,

csupán az oltárkép más. A nagy egyházatyát, egyházdoktort ábrázolja főpapi

ruházatban, pásztorbottal, infulával, valamint jobb vállánál szárnyát emelő, csőrében

szalagot tartó sassal. A két mellékoltár egymással szembenézve arra utal, hogy

Norbert kanonokrendje Ágoston szabályzatát vette át.

A Rábaközi Boldogasszony kegyképéről:

A kegyoltár az északi falnál található. Tiszta klasszicista stílusban készült oltár oldalt

lizánával, felül szép timpanonzáródással. Oltárképe a "Szerecsen Máriá"- nak nevezett

Szűz Mária kegykép. 1757-ben hozta magával a hradischi apátságból a csornai

préposttá megválasztott Schrábl Tádé. A cseh festőiskolák stílusában készült kép az

idők során erősen megbarnult; innen kapta elnevezését.  A képet először a templom

északi oldalán épült Szent Kereszt kápolnában helyezték el. 1790-ben egy tűzvész a

templomot és a kápolnát is elpusztította, a Szűzanya képe azonban sértetlen maradt.

A templom újjáépítése után a kép díszes oltárra került. Ezután a nép igen nagy

számban kereste fel a képet, mely előtt számos imameghallgatás történt. Közülük

kiemelkedik az 1761-ben és 1763-ban bekövetkezett három csodás gyógyulás,

melyeket levéltári adatok igazolnak. 1948-ban, az akkori Mária év során újabb csodás

gyógyulás történt. A kegykép búcsúja május utolsó vasárnapján van.

Képed előtt égbe száll az ének,

Míg Fiaddal együtt áldozunk,

Esdj le áldást Véle az Atyától

Rábaközi Boldogasszonyunk!

A Szent Vendel oltár a déli falnál az előbbivel azonos. Oltárképét Russ E. bécsi festő

készítette 1874-ben.

A szószék kerekded mellvédjét a tízparancsolat tábláinak, a monstranciának, a

hit-remény-szeretetnek, Krisztus monogramjának fából faragott domborművei díszítik.

A kerek kupolás hangvető keresztben végződik. A szószék 1790 körül készült,

1861-ben és 2000-ben felújították.

A Szent Mihály kőcímer a szentély északi falán függ, a préposti ülőhely felett. A Sátánt

legyőző arkangyal a prépostság névadója és védőszentje. A kőből faragott címer

barokk stílusjegyeket visel.

A templom előcsarnokát alkotó, a préposti palota alatti bejárati előtér déli falába

falazott román kődombormű angyalszárnyas férfit ábrázol bokáig érő, bő redőzetű

ruhában. Mindkét kezét maga előtt tartja, bal kezének tenyerét kifelé fordítja, jobb

kezében pedig tekercset tart. Feje mögött dicsfény jellegű korong. A kőlap csonkán

maradt hátlapján annyi kivehető, hogy az alak egy román fülkében áll. Valószínű, hogy

ez a töredékes plasztika egy román fríznek a megmaradt része, nem központi alak,

hanem egyik mellékfigura esetleg Krisztus, vagy Szűz Mária kíséretében. A kezében

levő irattekerccsel talán a Jelenések könyve egyik angyalalakját személyesíti meg.

Pontos meghatározása további kutatást igényel.

Az előcsarnokban, a két bejárati ajtó között található Pietá-szobor barokkos lendületű,

szép alkotás.

A templom 25 regiszteres, romantikus stílusban épült orgonáját 2003-ban újították fel.

 

A csornai premontrei apátság honlapját itt találják!

Forrás: opraem.hu

joomla template