NyomtatásE-mail

A Magyarok Nagyasszonya templom Keszthelyen

( 15 értékelés )

A keszthelyi Magyarok Nagyasszonya templom

Keszthely legősibb plébániatemploma a Szent Márton templom volt, amely a mai

kastélytorony előtti részen, a szökőkút előtt állt. Egy 1247-ben kiállított okirat szerint

a veszprémi káptalan több Zala megyei templomot felmentett bizonyos adózás alól a

tatárjárás okozta szegénység miatt. Talán a szent Istváni tíz falu egy templom

törvény keretében épült? Nem tudjuk. Mindenesetre a török hódoltság idejét

nagyobb pusztulás nélkül vészelte át, akárcsak a környék falvainak hasonló korú

templomai (Zalaszántó, Egregy, Rezi, Várvölgy).

A Balaton mocsarai miatt ugyanis csak kisebb portyázó török csapatok jártak a

vidéken. Később a templomocska a Festetics család elképzeléseinek áldozata lett,

mivel akadályozta a kastély további építését. Festetics György gróf– a templom kis

méretére és rossz, életveszélyes állapotára hivatkozva kijárta, hogy a volt

ferencesek főtéri temploma legyen a plébániatemplom. 1799-ben ez meg is történt,

a gróf pedig pénzért megvette magának a szentségi jellegétől megfosztott öreg

templomocskát. Végül is 1816-ban lebontotta a város botránkozása ellenére az ősi

szentélyt. A templomocska tornya azonban még 1880-ig állt. Amikor lebontották,

alapjainál római kori őrtorony maradványaira bukkantak.

A város főterén álló Magyarok Nagyasszonya templomot Laczkfy István nádor

építtette. Laczkfy Nagy Lajos király bizalmas embere volt, részt vett az oldalán

az olaszországi hadjáratban is. Hűségének jutalmául 1346-ban megkapta a

királytól Csáktornyát és a hozzá tartozó birtokokat, így Keszthelyt is. A keszthelyi

főtéri templomot 1386-ban építtette Szűz Mária tiszteletére a hozzá tartozó

kolostorral együtt. A templom diadalívén lehetett olvasni azt a latin nyelvű szöveget,

amely szerint a templomot Laczkfy István fogadalomból építtette. Mi volt az a

bizonyos fogadalom? Ma már nem tudjuk. Egy biztos, a nápolyi származású Károly

Róbert és Nagy Lajos az olaszországi mintára nagyon szorgalmazta templomok és

kolostorok építését. Uralkodásuk alatt felvirágzott az egyházi művészet és építészet

hazánkban. Valószínűleg ennek köszönhetően épült meg a keszthelyi gótikus

templom, a kolostorral együtt. Az építés részleteiről csak annyi ismeretes, hogy a

falakat a fenékpusztai római erődítmény kőkockáiból építették, feltehetően olasz

építőmesterek irányításával.

A templomot és a kolostort a kor legnépszerűbb szerzetesrendjének, a

ferenceseknek adományozta. A Nagy Lajos halála utáni trónviszályban Laczkfy

Zsigmond ellen fordult, később azonban kibékült vele, és nádori méltóságot

kapott tőle. 1396-ban azonban újra szembefordult Zsigmonddal, és az egyik

trónkövetelő pártjára állt. Ám Zsigmond király tőrbe csalta, és 1397. február 27-én

Kőrösudvarhelyen lefejeztette. Holttestét Keszthelyre hozták, és az általa építtetett

templomba temették el. Koporsóját fedő sírkövét, amely eredetileg a padlózatba

volt építve, 1896-ban, hogy a további kopástól megóvják, a szentély déli falába

helyezték, ahol ma is látható. A török időkig (XVI-XVII. sz.) csak egy esemény

zavarta meg a kolostor életét. 1445-ben a szentgyörgyvári rabló lovagok –

kihasználva a zavaros időket,– a városra törtek, és mindent kifosztottak, a kolostort

és a templomot sem kímélték.

A törökök a XVI. sz. derekán jelentek meg a környéken. Ezért a kolostort és a

templomot 1550 körül Giulio Turco olasz mérnök tervei alapján erőddé alakították

át. A környékbeli falvak lakói behúzódtak a városba, és nem adták meg magukat az

ellenségnek. Pethő Kristóf, a környék ura és a keszthelyi vár kapitánya sikeresen

vette fel a harcot a törökkel, és többször visszaverte őket a környékről. A Kanizsa

várbelieket is sokszor megsegítette. 1600-ban, Kanizsa elestekor halt hősi halált.

Ezekben a zavaros időkben a katonák a szerzeteseket lassanként kiszorították

jogos tulajdonukból. A török feletti legnagyobb győzelmet 1650. febr. 2-én

aratták, amikor a várost lerohanni készülő ellenséget Bakats Sándor főkapitány

vezetésével hirtelen meglepték, és egészen tönkre verték. A várat tehát az

ellenség soha nem foglalta el. Ez leginkább mégis annak volt köszönhető, hogy

Keszthely abban az időben egy félszigeten feküdt. A Balaton vizének és mocsarainak

oltalmában az ellenség számára alig megközelíthető volt. 1690. ápr. 13-án 1 évi

ostromzár után Kanizsa vára újra magyar kézre került. Ezzel a keszthelyi vár

elvesztette jelentőségét, katonaságát átvezényelték. A ferences atyáknak mégis 33

évet kellett várni, hogy templomukat és kolostorukat újra visszakaphassák.

Honvédelem címén ugyanis jó néhány uraság osztozkodott az üresen maradt váron.

A ferencesek végül is okiratokkal tudták bizonyítani, hogy a rendház és a kolostor a

török hódoltság előtt az övék volt. 1723. febr. 28-án ünnepélyesen foglalták el régi

tulajdonukat. A látvány lesújtó lehetett: jóformán csak puszta falak meredeztek az

ég felé, tető csak itt-ott akadt az épületeken.

Előbb a templomot, aztán a kolostort hozták rendbe. A nagy építkezések 1730-ban

fejeződtek be. Mivel az atyák Ausztriából jöttek ide, elsősorban a német

anyanyelvűek lelki gondozásával foglalkoztak.

A Festetics család a rokon Pethő család kihalása után 1730 táján került Keszthelyre.

Festetics Pál 1772-ben alapította a keszthelyi gimnáziumot, melynek első tanárai a

ferences szerzetesek voltak. 1788. ápr. 16-án II. József császár a keszthelyi

rendházat is megszüntette. A császári katonák – a hívek tiltakozása ellenére– az

egyházi tárgyakat kihordták a templomból, és azt szénával töltötték meg, a

rendházat pedig kórháznak használták.

1799-ben a Festetics család közbenjárása folytán a kicsi és düledező Szent Márton

templom helyett a volt ferences templom lett a plébániatemplom.

1802-ben Ferenc császár visszaállította a csornai premontrei kanonokrendet, és

a szombathelyi és a keszthelyi gimnázium vezetésére kötelezte őket. Munkájukat

1808-ban kezdték meg a keszthelyi gimnáziumban. Ekkor vették birtokukba a volt

ferences kolostort is.

1848. május 24-én a Georgikon hallgatói kijelentették, hogy a haza védelmére

kelnek. Svastics Károly apátplébános a forradalmároknak misét celebrált a

templomban. A mise után szívre ható beszéd kíséretében levetette apáti arany

nyakláncát, keresztjét és gyűrűjét, és a szabadságharc ügyére adományozta

azokat.

1878-ban a templom homlokzata felett, a tetőn levő kis fatornyocskát Festetics

Tasziló lebontatta, és helyette a templom homlokzata elé egy 60 m magas tornyot

építtetett. A torony tervét neogótikus stílusban Geisl Mór nagykanizsai építész

készítette. Ekkor a gótikus rózsaablakot kiemelték a homlokzatból, és a toronyba

építették. A magyarság 1000 éves évfordulójára készülődve országszerte

restaurálták az 1000 éves múlt megmaradt emlékeit. Ennek jegyében 1896-ban a

keszthelyi templomot is felújították. A munkákat Stehlo Ottó egyetemi tanár vezette.

A gótikus ablakokat,– melyek részben be voltak falazva, kibontották, és Róth Miksa

csodálatos üvegablakait helyezték el bennük.

A templom az újkorban is, mint az előző évszázadokban, sajnos több rombolást

élt át. 1945 tavaszán a visszavonuló német csapatok felgyújtották a neogótikus

tornyot, melynek helyreállítása 1948-ban fejeződött be. Az állami hatóságok

1950-ben lehetetlenné tették a Premontrei rend működését.

A 70-es években egy villanyszerelési munka kapcsán derült ki, hogy a vakolatréteg

alatt freskók vannak. A freskók feltárása és a templom renoválása 1972-től 1985-ig

tartott, amelyet az Országos Műemléki Felügyelőség végzett.

A templom külső és belső leírása

Keszthely egykori ferences temploma a kolduló szerzetesrendek középkori építészeti

tevékenységének egyik legnagyobb méretű hazai emléke. A keletelt templom három

részből áll: a neogót XIX. sz.-i toronyból, ill. az előcsarnokból, az öt boltszakaszos

templomhajóból és a nyolcszög három oldalával záródó szentélyből. Falai tört kőből

épültek, s csak az élek, meg a tagozott részletek készültek faragott kőből.

A templom külsejét négyszer lépcsőzött hatalmas gótikus támpillérek tagozzák,

melyek között a falakban kőrácsos ablakok helyezkednek el. Északi oldalához teljes

szélességében csatlakozik a négyzetes, zárt udvart magába foglaló kolostor, délről a

Szent Anna kápolna. A templom alaprajzilag tipikus képviselője a hazai ferences

kolostoroknak.

A nyugati homlokzatra állított újkori toronyépítmény díszei a rózsaablak és a főkapu.

Az egykori helyéről a torony-emeletre helyezték át a 12 küllős rózsaablakot.

A templomhajó nyugati végén, eredeti helyén látható az egykori főbejárati kapu,

amelyet a toronytesttel elfalaztak. A legutóbbi helyreállítás szabadította ki a gótikus

kőkeretet, amit eredetileg kis előtetőszerű építmény fedett. A nyugati, zenekarzatra

vezető csigalépcső és a zenekarzat két pillérrel alátámasztott erkélye valószínűleg

akkor készült el, amikor a templom Keszthely város plébániatemploma lett. Az

1896-os helyreállítás alkalmával a csigalépcső és a zenekarzat helyére Stehlo Ottó

háromíves újgót karzatot tervezett.

A templomhajó öt boltmezőre oszlik. Míg a szentély felületeit freskók borították,

az egykori gótikus hajó falfelületei egyszínűek voltak. A templomhajó és a szentély

keresztboltozatát szimbolikus ábrázolású zárókövek zárják, ill. zárták.

Így nyugatról sorrendben kelet felé haladva az első zárókövön növényi díszt,

ökörfejet, két nádszál között ábrázolt madárfélét, továbbá címerábrázolást (pajzsban

félhold, fölötte sisak: Laczkfy István címere ez!), a szentélyben pedig pajzsban

elhelyezett ötszirmú rózsát, sárkányt és lángoló napot látunk.

A rend szokása szerint az északi oldalon a szentély és a hajó találkozásánál tornyot

emeltek. A diadalíven látható kronosztikon a templom történetének főbb évszámait

rögzíti.

A szentély valamivel alacsonyabb a hajónál, mindkettőt azonos kialakítású és

azonos profilú bordákkal megépített gótikus keresztboltozatok fedik. Az oszlopokat

baldachinos fülkék szakítják meg, alsó részükön tagolt talpazattal. A szentély déli

oldalán láthatjuk az alapító Laczkfy István vörös márvány sírlapját.

Az 1896-os restaurálás az akkor szokásos elvek szerint történt: a templomból

mindent eltávolítottak, ami nem volt gótikus. Így Stehlo Ottó nemcsak a középkori

köveket faragtatta újra, hanem még Laczkfy István sírját is szétbontatta, köveit az új

oltár alépítményébe falaztatta be, a sírkövet pedig kitette a templomból, pedig az

valóban gótikus volt! A sírkő 1896-tól a templomon kívül, a szentély déli falában volt,

1933-ban hozták be a templomba.

A nehezen kivehető, lekopott címerrajz körüli keretben gót betűs felirat van.

Laczkfy István sírköve mellett van a késő gótikus ülőfülke, amit feltehetőleg a

XV. sz.-ban átfaragtak. A sekrestyefolyosóra a szentély északi oldalán az egykori

gótikus ajtó mellett az 1896-os átalakításkor átfaragott ajtó vezet. A két ajtó

között van Festetics Kristóf copf stílusú epitáfiuma (sírfelirat), amit a Festetics

család építésze, Hofstätter Kristóf tervezett.

A szentélyhez csatlakozó folyosószakaszból nyílik a keresztboltozatos sekrestye,

amely zárókövével (Agnus Dei ábrázolással), kőkeretes ajtajával a templom

legérintetlenebb gótikus része. A sekrestyeboltozat zárókődíszének, az Isten

Báránya domborműnek az a különös érdekessége, hogy faragója a bárány kereszt

felé visszafordított fejét felülnézetben faragta ki.

A templom mai képét 1896-ban nyerte el. A helyreállítás az akkori divatos puritán

elvek szerint történt, így a templom műemléki értékét károsan befolyásolták. Ekkor

távolították el a barokk berendezést, és helyettesítették a mai neogótikussal.

A ferencesek nagyméretű gótikus templomának egyedülálló értékei az 1974-ben

feltárt freskók. A templom legutóbbi restaurálásakor a 16 m magas és 20 m hosszú

szentély oldalfalain egymás után tűntek elő a dekoratív és figurális ábrázolások. A

középkorban a szentély egészét falképek díszítették, ami koldulórendi templomban

ritkaság. A falkép ciklust azonban csak szerzetesek láthatták, mert a szentély a

laikusok elől el volt zárva.

A hatalmas gótikus ablakok alatt övpárkány húzódik, ez választja szét a falképeket

is. Az övpárkány alatt a szentély déli falán a 12 kispróféta látható, két végén

Salamon és Dávid király képével. Mindnyájan szentírási tekercset tartanak kezükben.

Vele szemben pedig négy nagypróféta, négy evangélista és a négy főangyal képe

látható. Az övpárkány felett, baloldalon nagyobb freskósorozat töredékei láthatók,

nagyrészük erősen töredékes, ma csak a párkány alattiak azonosíthatók biztosan. A

diadalív bal oldalától jobbra haladva Jézus bevonulása Jeruzsálembe, utolsó vacsora,

olajfák hegye, Júdás csókja, Jézus Pilátus előtt (a háttérben Pilátus a kezét mossa)

látható. Alattuk a keresztvitel ismerhető fel, a sorozat záró képe Jézus

mennybemenetele. A párkány felett valószínűleg Jézus születését és életének

legjelentősebb pillanatait festették meg. Ezekből egyedül a szemben levő falon Jézus

bemutatása a templomban látható. A jobb oldali falon Mária templomba menetelét

láthatjuk. Itt Mária életének fontosabb eseményeit ábrázolták.

A következő sorozat - a déli és keleti oldalon - egymás felett álló szenteket mutat be:

az alsó sorban balról jobbra Szent Ilona a kereszttel, Mária Magdolna mennybevitele.

Jobbra Antiochiai Szent Margit, Szent Dorottya, Alexandriai Szent Katalin és Borbála,

majd Szent Klára és Árpádházi Szent Erzsébet és két ferences szent, valószínűleg

Antal és Bonaventúra.

A második sorban az ablakok mellett tíz szent püspök állhatott. Ezekből öt töredéke

maradt ránk. Közülük jól felismerhető Károly Róbert nagybátyjának, Toulouse-i Szent

Lajosnak képe, aki ferences csuklyája felett püspöki palástot visel, lábánál korona

jelzi, hogy a trón helyett a szerzetesi életet választotta.

A püspökök sorozata felett alighanem királyok álltak. Középen a kezében

országalmát tartó Szent István királyt és Szent Lászlót lehet felismerni.

A keszthelyi szentély legszebb és egyben hazánkban egyedülálló ábrázolásai az

ablakok káváiban maradtak ránk. Geometrikus keretben világi fejek, a fejek

körül nincs dicsfény, tehát nem szentek. Különös módon férfifejek ábrázolásainak

gazdag variációjával találkozunk itt. Az egyes ablakok bélletében különböző formájú

és színezésű geometrikus keretekben mintegy 32-40 fejábrázolás jelenik meg

különböző beállításokban.

Az egész szentélyt elborító hatalmas freskósorozat nem lehetett egy mester műve,

nyilván egész műhely dolgozott rajtuk. Két önálló művészegyéniség stílusa eléggé

kitapintható. Stílusuk az olasz kora reneszánszot képviselő trecento festészetében

gyökerezik. A szentély kifestése a felszentelés előtt a XIV. sz. nyolcvanas éveinek

első felében készülhetett el.

 

Forrás: keszthelyiplebania.hu

joomla template