NyomtatásE-mail

A Tihanyi Bencés Apátság

( 24 értékelés )

A Tihanyi Bencés Apátság

A tihanyi bencés monostort I. András király (1046-1060) 1055-ben alapította Szent

Ányos és Szűz Mária tiszteletére. Az alapító királyt itt temették el 1060-ban. A

kolostor alapító oklevele a legrégebbi, eredeti formájában fennmaradt magyarországi

oklevél, melynek latin nyelvű szövegében magyar szavakat, kifejezéseket is

használtak. Ezért a Magyar nyelv legrégibb írásos emléke is.

Szent Ányos (Anianus) titulusa a történeti Magyarországon és a környező

országokban szinte egyedülálló jelenség. A hagyomány szerint Szent Ányos Orléans

püspökeként imáival megmentette városát Attila hunjainak dúlásától, majd

tiszteletét a francia uralkodók évszázadokon át gondosan ápolták. Nem tisztázott,

miként került a szent tisztelete hazánkba, de bizonyosan az alapító királlyal hozható

kapcsolatba. A középkori kolostorról csak a XVI-XVII. századi ábrázolások alapján

alkothatunk képet. Az egyenes szentélyzáródású, keletelt templomhoz dél felől

csatlakozott a szabályos kolostor négyszög, mely a nyugati oldalon a templomnál

rövidebb volt. Napjainkra az egész együttes szinte nyomtalanul eltűnt, alig

tizenegynéhány kőfaragvány és a szinte érintetlenül ránk maradt XI. századi

altemplom fennmaradása minden bizonnyal az itt eltemetett I. András tiszteletéhez

kapcsolható.


Magyarország történetében a XVI-XVII. század jelentős változásokat hozott. A török

támadások miatt a szerzetesi élet megszűnt Tihanyban, a kolostorba katonák

költöztek. Az épületegyüttes végvárrá vált, védelmi szempontok szerint

alakították át. Köréje erődítést építettek. A török elleni felszabadító háborúk után a

királyi kamara a felszabadított területeken álló birtokokat csak ún. fegyverváltság

kifizetése után adta vissza egykori tulajdonosaiknak. Tihanyért ezt a Magyarországi

Bencés Rend nem tudta kifizetni. Így 1702-ben az ausztriai Altenburg Bencés

Apátság tulajdonába került. A Pannonhalmi Bencés Apátság csak 1716-ban tudta

visszavásárolni Altenburgtól. A XVIII. század három apát nevével fémjelezhető, akik

egy-egy történeti, építéstörténeti periódust képviselnek a kolostor életében. 1716-

1740-ig Grassó Villebald, 1740-1760-ig Lécs Ágoston, 1760-1786-ig Vajda Sámuel

volt az apát. Először a szerzetesi élet alapfeltételeinek megteremtése és a kolostor

birtokainak pénzügyi stabilizálása volt a fő cél. Az 1720-as évektől megindult a

templom és a kolostor újjáépítése, amit 1763-ban tűzvész szakított meg.

Feltételezhető, hogy 1740 után Lécs Ágoston idején már egységes építészeti

koncepció alapján folytatódott az építkezés és készült el a templom a kolostor

szárnyaival együtt, jelenlegi formájában. A templomot 1754-ben szentelték fel

ideiglenesen. A végleges felszentelésre csak 20 év múlva került sor. Lécs Ágoston a

kor egyik nagy formátumú, de ellentmondásos egyénisége. A nagy képzettségű

teológus és hitszónok a vallásos élet újrateremtője volt Tihanyban. Aki azonban

életmódjával nem mindenben alkalmazkodott a szerzetesi kötelmekhez. Sikerrel

zárta le az Apátság birtokpereit és újabb területekkel is gazdagította rendjét.

Lécs Ágoston apát

Nemcsak az Apátság építését fejezte be, hanem az Apátság birtokain, így Füreden a

savanyúvizű forrásoknál is építkezett. Lécs Ágostont Vajda Sámuel, a mélyen

vallásos, aszkétikus életű apát követte. Gazdag irodalmi munkásságából kiemelkedik

a három kötetes, szép magyar nyelven írt Jézus életéről szóló munkája, amely 1772-

1774 között jelent meg Pozsonyban, s a korszak kedvelt olvasmánya volt.

Tevékenysége a vallásos lelkiség elmélyítésére irányult, középpontjában a Jézus

Szíve kultusz elterjesztésével és ápolásával. 1786-ban II. József a Bencés Rendet is

feloszlatta. A szerzeteseknek el kellett hagyniuk kolostorukat, csak egyetlen

szerzetes maradhatott, aki ellátta a plébániai feladatokat. A rend tagjai 1802-ben

térhettek vissza Tihanyba. A XVIII. századi fellendüléshez képest az anyagi és

szellemi lehetőségek alaposan megváltoztak ebben az évszázadban. Az 1880-as

évekre az épületegyüttes nagyon rossz állapotba került és felvetődött az is, hogy a

templomot teljes egészében újjá kellene építeni. Cziegler Győző építész, a

Műegyetem tanára 1889-1890 között megoldotta a templom és kolostor szerkezeti

problémáit, és az épületegyüttest teljesen felújította. A templomban falképek

készültek és az oltárokat is átfestették, újraaranyozták.

1950-ben ismét el kellett hagyniuk a szerzeteseknek a rendházat. A plébánia

megmaradt, a rendházba először szegényház, később múzeum költözött. A Bencés

Rend 1990-ben térhetett vissza Tihanyba, de a kolostor-együttest csak 1994-ben

kapta vissza a Magyar Államtól. 1992-ben elindult a templom belső restaurálása

(falképek, oltárok), amely 1996-ra fejeződött be. 1996-ban megkezdődött a kolostor

teljes felújítása.

Az épületegyüttes

A templom magyarországi viszonylatban középméretű, 46 méter hosszú, 16 méter

széles, tornyainak magassága 34,5 méter. Az egyhajós, négy boltszakaszra tagolódó

templomtér erőteljesen megemelt, egyenes záródású, két boltszakaszos szentélybe

vezet, amely alatt az altemplom helyezkedik el. A kéttornyos nyugati főhomlokzat

részletgazdagsága éles ellentétben áll a templom és kolostor többi homlokzatának

puritán egyszerűségével. Az erőteljesen tagozott, növényi ornamentikával díszített

főkapu szemöldökkövén Lécs Ágoston apát monogramja: ALAT(Augustinus Lécs

Abbas Tihanienis) 1754 látható. Fölötte az apát címere, ami a templombelsőben is

több helyütt megtalálható, és a kolostor címerévé vált. A toronypár közti oromfalban

lévő két fülkében pedig Szent Ányos és Szűz Mária szobrát láthatjuk. A homlokzati

szobrokat 1754-ben ismeretlen veszprémi kőfaragó készítette. A templom építészét

főhomlokzatának tagolása, valamint a templombelső boltozása, illetve kettős

pilasztereinek formai megoldása alapján a Dunai Barokk iskola egyik jeles,

hazánkban is dolgozó mesterének, a karmelita Martin Wittwernek körében

kereshetjük. A templomhoz dél felől kapcsolódó kolostornégyszög szárnyai

fokozatosan épültek ki a XVIII. század közepén, felhasználva a korábbi XVI-XVII.

századi épületmaradványokat is. Először a keleti, majd a déli, végül a nyugati szárny

készült el. Homlokzataik tagolása nagyon egyszerű, csupán a nyugati homlokzaton

található főbejárat kapott a templom főbejáratával azonos formai kialakítású

kőkeretet. A barokk kolostorban a szerzetesi élettel összhangban, puritán

egyszerűségű cellákat alakítottak ki. Reprezentatív megformálású volt a déli szárny

földszintjén a refektórium (szerzetesi ebédlő), és ugyanennek a szárnynak az

emeletén a könyvtár. A refektórium boltozatát stukkó keretbe foglalt falképekkel

díszítették, melyek Bencés Rendi és Árpád-házi szenteket és magyarországi

uralkodókat ábrázoltak. A könyvtár XVIII. századi berendezését az 1786-os

feloszlatáskor eladták, könyvei az 1950-es feloszlatás után tűntek el. A barokk

kolostor belső ajtói intarziát utánzó festést kaptak, ezekből napjainkban csak néhány

maradt fenn.


A templombelső

A Tihanyi Apátsági templom egységes, egy időben készült oltárai és fa berendezési

tárgyai kiemelkedő helyet foglalnak el a XVIII. századi Magyarország

faszobrászatában. Ezeket hosszú időn keresztül kizárólag Stulhoff Sebestyén

munkáinak tartották, aki a XIX. század végén kialakult legendája szerint

kertészlegényből lett asztalos, szobrász. Stulhoff Sebestyén életéről csak annyi

bizonyos, hogy 1754-ben 31 évesen érkezett Bécsből Tihanyba. 25 éven át az

Apátság szolgálatában állt, 1779-ben halt meg és a templom hajója alatti szerzetesi

kriptába temették el. Nem lépett be a rendbe, nem volt laikus testvér, de fizetséget

sem kapott munkájáért. Asztalos volt, aki el tudta képzelni az oltárt, fel tudta

építeni, és természetesen kisebb faragványokat is készített, de nem minden részlet

az ő munkája. Tudjuk, hogy a pápai és veszprémi faszobrászok szállították a

nagyobb szobrokat, hogy Pápáról és Fehérvárról jöttek a festők, akik a képeket

hozták az oltárokhoz és a kész oltárokat lefestették, aranyozták. Neveik még a

művészettörténetnek sem mondanak sokat, Tihany szinte az egyetlen fennmaradt

munkájuk, ahogy Stulhoff esetében is az. Különböző oltárokon más-más szobrász,

festő, aranyozó dolgozott. Ha jobban megfigyeljük, szembetűnnek ezek az eltérések

Stulhoff fogta össze a különböző helyről jött és eltérő képességű mestereket, és a

berendezési tárgyakat tökéletesen komponálta, szervesen kapcsolta a templom

építészeti teréhez.

A főoltár

A szentély keleti oldalát teljesen kitöltő, gazdag faragású főoltár a templom

berendezései közül elsőnek készült el, a hátoldalán lévő felirat szerint 1757.

augusztus 8-án. Az oltárfelépítmény (retabló) jellegzetes XVIII. század közepi típus,

magas talapzaton álló oszlopaival. Erőteljes főpárkányával és az egészet összefogó,

megkoronázó baldachinnal. Ugyanez a kompozíció ismétlődik meg kicsiben a

szentségház körül. A főoltár egyszerű, közérthető ábrázolási (ikonográfiai) programot

testesít meg. Oszlopai közt a rendalapító Szent Benedek és nővére Szent

Skolasztika, valamint a Magyar Szent Királyok, István és László életnagyságúnál

nagyobb szobrait helyezték el. Az oltárkép az Apátság védőszentjének, Szent Ányos

püspöknek megdicsőülését ábrázolja. A főoltárkép alsó részén festője a tihanyi

templomot és környékét örökítette meg. Az eredeti oltárkép a források szerint alig

száz év alatt nagyon rossz állapotba került, ezért 1822-ben Novák János soproni

festő művével helyettesítették. A ma látható kép az eredeti, ismeretlen festő képe

után készült másolat, kompozíciójában, színvilágában a szentek megdicsőülésének

egy XVIII. században elterjedt típusát követi. (Ugyanez a kompozíció található a

sekrestyében, az apáti öltözőszekrény ajtajának domborművén.) Az oltárvázákkal

díszített főpárkány fölött, a baldachin tetején az apátság másik védőszentjének,

Szűz Máriának szobrát helyezték el, felhőkoszorúban, angyaloktól övezve. A főoltárt,

mint a fából készült többi darabját, a felállítás után festették, aranyozták. A retablók

minden esetben színes márványt utánzó festést kaptak, a szobrok ruháját

aranyozták, arcukat és kezeiket a test természetes színeire festették. A főoltár

esetében tudjuk, hogy ezt a munkát Stern János pápai festő végezte.


Az előkészítő asztal és apáti szék

Az előkészítő asztal és apáti szék a templom barokk berendezéséből utolsóként,

1773-ban készült el. A szentély két oldalán állnak és teljesen azonos felépítésűek.

Formai megoldásuk, oltárfelépítmény jellegű faragott hátoldalhoz való csatlakozásuk

szinte teljesen egyedülálló.

A szentélyrekesztő

A növényi motívumokból gazdagon formált szentélyrekesztő rácsot 1773-ban

állították fel és ekkor aranyozta egy ismeretlen nevű fehérvári képíró. A

magyarországi kovácsoltvas emlékanyag egyik legkiemelkedőbb darabjaként számon

tartott rács készítője, készítésének helye ismeretlen.

A Mariazelli –oltár

A Mariazelli -oltár 1762-ben készült el. A kultusz az ausztriai Máriazellből, a dömölki

bencés apátság közvetítésével terjedt el hazánkban. Vajda Sámuel 1760-ban a

dömölki bencés apátság jószágkormányzói megbízatása után került a tihanyi apáti

székbe. Így az oltár állítását, a kultusz meghonosítását az ő tevékenységéhez

köthetjük. A vörös márványt utánzó festett, ívelt retabló előtt ezüstözött, kupolával

fedett építmény emelkedik, magába rejtve Szűz Mária kegyszobrát. Az eredeti

öltöztetős Mária-szobor elveszett. A jelenlegi 1889-ben a tiroli St. Urlichban készült.

Az oltárépítmény tetején az Atyaisten dicsfénnyel övezett, felhőkön trónoló szobra

látható. A jobb oldali adoráló angyalhoz fűződik az a legenda, hogy benne Stulhoff

Sebestyén korán elhalt kedvesének arcvonásait örökítette meg. Egykorú adatok

szerint az oltáron Hubert József pápai szobrász és Codelli József fehérvári festő is

dolgozott.

Jézus szíve-oltár

Az oltár 1700-1771-ben készült el. Retablójának felépítése teljesen megegyezik a

vele szemben álló Máriazelli-oltáréval, hogy ez összhatásban szinte észrevehetetlen,

azt a kék-zöld márványt utánzó festése, díszítése, szobrai okozzák. Ikongráfiai

programja korában egyedülálló, Vajda Sámuel apát teológiai felfogását tükrözi. A

Jézus Szíve kultuszt, a Szent Szív tiszteletét csak 1856-ban vezette be az egyház.

Vajda Sámuel azonban 1766-ban külön engedélyt kapott XIII. Kelemen Pápától a

Jézus Szíve ünnep megtartására Tihanyban. Az oltár középpontjában Jézus

háromnegyedes szobra áll. Mindkét kezével tövissel koszorúzott, dárdával megnyitott

szívére mutat - az üdvösség forrására. Köré tizenkét lángnyelvből és szívből egy

nagyobb méretű szívet formáztak. Alatta két szobor áll: A Fájdalmas Anya, szívében

karddal, valamint a Pelikán fiókáival. A legenda szerint vérével táplálja fiókáit s ezért

Krisztus kereszthalálának, vérének szimbóluma. Az oltárépítmény tetejét a

Szentlélek galambja zárja le, körülötte a dicsfény hét lángnyelve a Szentlélek hét

ajándékát szimbolizálja. Az oltárépítmény két oldalán két-két életnagyságú szobrot

helyeztek el, olyan szentek szobrait, akik Jézus iránti nagy szeretetükről tettek

tanúbizonyságot. Bal oldalt alul Szent Ágoston, felette Szent Péter, a jobb oldalt alul

Szent Borbála és felette Szent Pál, a szeretet himnuszának költője. A szobrokat

Hubert József faragta, és egy Ambrosio nevű fehérvári piktor festette és aranyozta az

oltárt.

A szószék

A szószék a főoltárral együtt 1715. augusztus 8-ára készült el. Bejárata közvetlenül

a kolostor folyosójára nyílik. A korai kereszténység négy latin teológusát gyakran

ábrázolták a szószéken az evangélistákkal együtt, mint az igaz hit szószólóit. A

szószékkosár négy sarkán e négy egyházatya ülő szobrát helyezték el: Szent

Ambrust a méhkassal, Nagy Szent Gergely pápát a galambbal, Szent Jeromost a

koponyával, és Szent Ágostont a szívvel. A szószék hangvetőjének tetején négy

puttó látható, kezükben pásztorbotot, keresztet, kettős keresztet fogva, az alattuk

ülő egyházatyák pápai méltóságának jelképeként. A négy evangélista szimbólumát a

hangvető tetejére helyezték, ahol az Isten szeme ábrázolás körül ott találjuk a sas

(János), az oroszlán (Márk), az ökör (Lukács) és az angyal (Máté) faragványait. Az

egyházatyák szobrai közötti domborművek a Hit - Remény - Szeretet allegorikus

megjelenítői. A szószék bejárati ajtaján Szent Pál apostol domborműve látható.

A Szent Benedek-oltár és a Szent Skolasztika-oltár

A Szent Benedek-oltár és a Szent Skolasztika-oltár 1759. április 28-án készült el. A

két oltárépítmény teljesen azonos felépítésű és megegyező a szobordíszek

elhelyezése is. A Rendalapító nursiai Szent Benedeket ábrázoló oltárképet Stern

János pápai festő készítette. A kép azt a jelenetet ábrázolja, amikor Benedek

megáldja a számára felszolgált, mérgezett borral teli kelyhet. Az oltár két oldalán

Benedek tanítványainak, Szent Maurusnak és Szent Placidusnak szobrai állnak. Szent

Skolasztika oltárképét is Stern János festette. A képen Benedek nővérének lelke

halála pillanatában galamb képében az égbe emelkedik. A két oldalt álló szobrok

bencés apátnőket ábrázolnak: Nagy Szent Gertrúdot és Szent Walburgát.

A keresztelőkút

A templom XVIII-XIX századi berendezéséhez tartozott egy, a diadalív jobb oldalán

álló keresztelőkút. A jelenlegi feltehetően 1896-ban készült, a korábbi keresztelőkút

szobrainak faragott részleteinek felhasználásával. Bizonyosan a XVIII. század

második felében készült a Jézus megkeresztelését ábrázoló szoborcsoport. A XIX.

század legelejéről származnak az oltár két oldalán álló angyal-alakok.

A Lourdes-i Mária-oltár

Hevesi Heizer József műbútorasztalos készítette a berendezési tárgyakhoz stílusban

illeszkedő, neobarokk Lourdes-i Mária-oltárt 1900 körül.

Az orgonakarzat

A templom 12 változatú orgonája 1765-re készült el. A hangszert 1993-ban

újraépítették. A mozgalmas, ívelt vonalakból formált orgonaház tökéletesen

illeszkedik az építészeti térbe, a karzat ablakának homlokívébe. Az orgonaház és az

orgonakarzatot lezáró, csipkeszerű rács szobrásza Huber József, festője és

aranyozója Codelli József volt. Az orgonaház és a karzatrács tetején a zenélő

angyalok jellegzetes kísérői a barokk orgonának, ahogy ugyancsak tipikus elem a

Szent Cecíliát az orgonával, valamint Dávid királyt a hárfával ábrázoló festmény is az

orgonaház két oldalán.


A szerzetesi stallumok

A nagy mélységű orgonakarzat hátsó felében az orgona mögött találhatóak az 1760-

ra már készen álló szerzetesi stallumok. A templom más berendezési tárgyaival

ellentétben a gazdag faragás elkészülte után ezeket nem festették színesre, hanem

anyaguk természetes tónusában hagyták.

A falképek

A XVIII. században a templom falai csak fehér meszelést kaptak, ellentétben a

gazdag barokk berendezéssel. A XIX. században a fehér meszelést felújították a

falpillérek zöld festésével együtt. 1889-ben a templom nagy felújításakor

elhatározták, hogy terét falképekkel is díszítik. A kor három jeles festőjét: Deák-

Ébner Lajost, Lotz Károlyt és Székely Bertalant bízták meg egy-egy boltmező

kifestésével. A munkát Lotz Károly fogta össze és ő tervezte az ornamentális

díszítést is. A díszítő munkákat Scholtz Károly és Feichtinger Károly végezte.

A sekrestye

szentély északi oldalához épült a sekrestye. Boltozatának képeit 1786-ban

Ambrosio Dornetti festette. Ezeken Melchizedek áldozatát, a keresztre feszítést,

Zakariást az angyallal, valamint a gyermek Sámuelt a Héli főpappal ábrázolta.

Középütt az Isten báránya jelenik meg. Berendezéseihez tartozik két hatalmas,

gazdagon faragott - apáti és konventi - barokk öltözőszekrény, egy díszes fali

kézmosó vörös mészkő medencével, valamint három két-két festménnyel

összeépített térdeplő. Ezeken a képeken: Jézus születése - Szent József a kis

Jézussal; Jézus Szent József műhelyében - Fájdalmas Szűz; Jézus és bűnbánó

Magdolna - Ecce Homo ábrázolás látható. A térdeplőkbe foglalt képek festője

ismeretlen. A sekrestye faragott berendezési tárgyai, melyeket a fa természetes

színében hagytak, 1768-tól folyamatosan készültek az 1770-es évek közepéig. 

A kripta

Az altemplom háromhajós, három oszlop-párra támaszkodó terét a szentélybe

felvezető lépcső két oldala mellett elhelyezett lejáraton lehet megközelíteni. Az

altemplom az egyetlen olyan tér, amely a XI. századi templomból viszonylag

érintetlenül megmaradt. Eredetileg királyi temetkezőhelyül szolgált, itt helyezték

nyugalomra I. Andrást és fiát, Dávid herceget. Az altemplomot többször

átalakították, felújították, padlózatát felbontották, felásták, vakolatát leverték. A

XVIII. században Ambrosio Dornetti falképekkel díszítette, majd 1889-ben ismételten

kifestették Lotz Károly irányításával. A mai formájában, a román kori hangulatot

visszaidézve 1955-től látható. Ekkor távolították el korábbi falképeit is. I. András

felirat nélküli, csupán csak egy kereszttel díszített sírlapját - amely mindig e térben

volt - ekkor tették jelenlegi helyére.


Az apátság honlapját itt találják: http://tihany.osb.hu/


Forrás: tihany.osb.hu

joomla template