Hiba
  • [sigplus] Kritikus hiba: A galéria forrásául szolgáló fiúima.jpg mappát nem egy alapmappához viszonyított relatív útvonallal adta meg.

NyomtatásE-mail

Imádságok gyermekeknek

( 45 értékelés )

[sigplus] Kritikus hiba: A galéria forrásául szolgáló fiúima.jpg mappát nem egy alapmappához viszonyított relatív útvonallal adta meg.

Az első és legszükségesebb imák

{gallery}fiúima.jpg{/gallery}


Katolikus keresztény köszöntés

Dicsértessék a Jézus Krisztus! (válasz) Mindörökké. Ámen.


Keresztvetés

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.


A Szentháromság dicsőítése

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és

mindörökké. Ámen.


Az Úr imája

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,

jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,

miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe,

de szabadíts meg a gonosztól.

Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.


{gallery}miatyánk.jpg{/gallery}


Az angyali üdvözlet (Üdvözlégy)

Üdvözlégy Mária!

Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott

a te méhednek gyümölcse, Jézus.

Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja!

Imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.


"Nikeia-konstantinápolyi Hitvallás" (Credo)

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak

és láthatatlannak Teremtőjében. Hiszek az egy Úrban: Jézus Krisztusban, Isten

egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt.

Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől.

Született, de nem teremtmény: az Atyával egylényegű és minden általa lett.

Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből. (mélyen meghajlunk)

Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától, és emberré lett. (felegyenesedünk)

Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett, és eltemették.

Harmadnapra föltámadott az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának

jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz

vége.

Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik.

Akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták

szavával.

Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban, vallom az egy

keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök

életet. Ámen.


{gallery}lánggalamb.jpg{/gallery}


Reggeli imádság

Szívem első gondolatja 

Hozzád száll fel Istenem

Te őriztél meg az éjjel,

Maradj ma is énvelem!


Téged áldlak és imádlak,

Mint szerető gyermeked,

Szívem csakis azt akarja,

Ami kedves teneked.


Édes Jézus, add kegyelmed,

Őrizz engem szüntelen,

Hogy egész nap neked éljek

Tiszta szívvel, bűntelen.


Szűz Mária, Jézus anyja,

Te mindnyájunk anyja vagy,

Oltalmazz meg minden bajtól,

Kísértésben el ne hagyj!

Ámen.


{gallery}ima.jpg{/gallery}


Esti imádság

Ó édes Istenem,

Hálát mond a lelkem,

Hogy egész napon át

úgy szerettél engem.


Bánom sok vétkemet,

Szent Fiadnak vére

Mossa meg kegyesen

Szívemet fehérre!


Virrasszon felettem

Gondviselő szemed,

Kérlek, óvd az éjjel

Testemet, lelkemet.


Szűzanyám, s őrangyal

legyetek énvelem,

Ha ti rám vigyáztok,

Nyugodt lesz éjjelem.

Ámen.


Imádság étkezés előtt

Édes Jézus, légy vendégünk,

áldd meg amit adtál nékünk!

Adjad Uram, hogy jól essék,

Jézus neve dicsértessék!

Ámen.


Imádság étkezés után

Aki ételt, italt adott,

annak neve legyen áldott!

Mi jól laktunk, hála Isten,

annak is adj, kinek nincsen! 

Ámen.


Ima tanulás előtt

Jöjj Szentlélek Úristen!

Bocsásd reánk kegyelmed sugarait,

világosítsd meg értelmünket,

hogy az üdvösség elnyeréséhez szükséges igazságokat megnyerhessük,

erősítsd emlékezetünket, hogy a jót, amit tanulunk, el ne felejtsük,

erősítsd akaratunkat, hogy a tudományokat tettel kövessük

és ezáltal magunkat és felebarátainkat boldogíthassuk.

Téged pedig az Atyával és a Fiúval mindörökké dicsérhessünk.

Ámen.


{gallery}imanagy.jpg{/gallery}


Ima tanulás után

Hálát adunk neked, mindenható Isten

minden jótéteményedért!

Aki élsz és uralkodol mindörökké.

Ámen.


Ima szülőkért

Istenem, te adtál nekem szerető szülőket, jóságukért oltalmazzad

s áldd meg, kérlek, őket!

Add, hogy mindig úgy szeressem, mint Te Szűzanyádat,

add, hogy sose érje őket miattam a bánat!

Ámen.


Ima a hazánkért

Mindenható fölséges Isten!

Áldd meg édes hazánkat és magyar népedet, add, hogy feladatát

mindinkább megismerje és tőled kapott hivatását szent buzgalommal betöltse.

Állítsd vissza közöttünk a hitegységet, szüntesd meg a viszálykodást, 

hogy ugyanazon hit és szeretet által egyesülve, neked közös Urunknak

és Istenünknek jó és balsorsban egyaránt hűen szolgáljunk.

Ámen.


Ima Jézus anyjához, Máriához

Oltalmad alá futunk Istennek Szent Anyja,

könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket

minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz.

Mi Asszonyunk, Közbenjárónk és Szószólónk!

Engeszteld értünk Fiadat, ajánlj minket Fiadnak,

mutass be minket Szent Fiadnak!

Ámen.


{gallery}angyalszűz.jpg{/gallery}


Ima az őrangyalhoz

Őrangyalom szívből kérlek, bűntől, bajtól őrizzél meg!

Életemben légy vezérem, halálomkor állj mellettem!

Ámen.


Az isteni erények fölindítása

Istenem, hiszek tebenned, mert örökké igazmondó vagy.

Istenem, remélek tebenned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy.

Istenem, mindennél jobban szeretlek téged,

mert végtelenül jó és szeretetreméltó vagy.


joomla template