NyomtatásE-mail

Szent Márk evangélista

( 15 értékelés )

SZENT MÁRK EVANGÉLISTA - ÁPRILIS 25.

Márk gyermek volt, amikor Keresztelő János föllépett és Jeruzsálemben az Úr

Krisztus meghalt és föltámadt. A hagyomány úgy tudja, hogy a tanítványok közé

tartozott.

Az Apostolok Cselekedeteiből tudjuk róla a következőket: Péter, miután csodálatosan

kiszabadult Heródes börtönéből, "elment Máriának, a Márknak nevezett János

anyjának házába, ahol sokan együtt voltak és imádkoztak". Márk anyja özvegy

lehetett, mert a férjéről soha nincs szó. Házát az első jeruzsálemi keresztények

rendelkezésére bocsátotta. Pétert a háznép is jól ismerte, mert az ajtónálló szolgáló,

Rodé a hangjáról ráismert (ApCsel 12,11-17).

Vannak tudósok, akik valószínűnek tartják, hogy ugyanebben a házban volt az utolsó

vacsora, és itt készültek az Apostolok a Pünkösd ünnepére is. A Getszemáni-kert is

Márk anyjáé lehetett, így alhatott Márk az Úr elfogatásának éjjelén ebben a kertben.

Amikor ugyanis az Urat elfogták, és minden tanítványa elmenekült, "egy ifjú követte,

meztelen testét csak egy gyolcslepel fedte. Amikor meg akarták fogni, otthagyta a

gyolcsleplet, és meztelenül elfutott" (Mk 14,51-52). Ez a részlet magára a szerzőre,

Márkra vall.

Ezek után érthető, hogy a föltámadás után Márk anyjának háza lett Péter szállása, s

hogy az ifjú Márk az elsők között lehetett, akik Jeruzsálemben megkeresztelkedtek.

Péter ezért mondhatja őt a fiának (1Pét 5,13).

Az Apostolok Cselekedeteiben három néven is találkozunk Márkkal: előfordult mint

"Márknak nevezett János" (12,12.25), mint "János" (13,5.13) vagy egyszerűen mint

"Márk" (15,39).

Fölmerült emiatt a gyanú, hogy vajon nem két tanítványról van-e szó. E föltételezés

szerint Márk Péter tanítványa, az evangélista János pedig Pál tanítványa lett volna. A

pontosabb vizsgálatok azonban kiderítették, hogy ugyanarról a személyről van szó

mindhárom név esetében, s ugyanolyan kettős névvel állunk szemben, mint Saul-Pál

és Simon-Péter nevénél. János a zsidó, Márk a görög neve annak a tanítványnak, aki

három apostolnak is - Barnabásnak, Pálnak és Péternek - segítőtársa volt.

Kr. u. 44-ben, amikor Júdeában éhínség volt, az antiochiai egyház a jeruzsálemiek

segítségére sietett, s Pál és Barnabás hozta az adományt. Nyilvánvalóan Márk

anyjának házában szálltak meg, mert Barnabás Márk nagybátyja volt, talán épp

édesanyjának a testvére. Amikor visszaindultak Antiochiába, magukkal vitték Márkot,

akit immár elég érettnek tartottak arra, hogy segítségükre legyen az apostoli

munkában.

Tintoretto: Szent Márk és János evangélisták

Egy évvel később Pál és Barnabás Ciprus szigetére indult, és magukkal vitték Márkot

is. Befejezvén ciprusi küldetésüket, Pál vezetésével Asia tartománya felé vették

útjukat és Pergében kötöttek ki. Mikor azonban Pál úgy határozott, hogy elindulnak a

tartomány fővárosa, a piszídiai Antiochia felé, Márk megriadt a nehézségektől és

visszatért Jeruzsálembe.

Ennek az első apostoli útnak a végén, 49-ben Pált és Barnabást a szíriai Antiochiából

Jeruzsálembe küldték, hogy tisztázzák a zsidók által fölvetett kérdéseket. Ezek

ugyanis azt tanították, hogy csak Mózes tanítványai lehetnek Krisztus követői, ezért

mindenkit körül akartak metéltetni a keresztség előtt. Pál és Barnabás

Jeruzsálemben a többi apostollal, Jakabbal és Péterrel zsinaton tisztázták a dolgot.

Bizonyára ismét Márk anyjának házában szálltak meg, és Márk hallhatta apostoli

útjuk elbeszéléseit. Amikor pedig a két apostol visszatért Antiochiába, ismét

csatlakozott hozzájuk.

Hamarosan elindultak a második apostoli útra, és Barnabás magával akarta vinni

Márkot is. Pál azonban nem helyeselte, s emiatt nézeteltérés támadt a két apostol

között, melynek végeredményeként elváltak egymástól: Pál Szilással Asia felé,

Barnabás Márkkal Ciprus felé indult.

A következő tíz évből (50 és 60 között) Márkról nincs adatunk. 60 körül Szent Péter

mellett Rómában (1Pét 5,13), 61-ben Pállal van. Ezt onnan tudjuk, hogy Pál a

Kolosszeieknek és a Filemonnak írt levelében mint mellette lévő munkatársról

emlékezik meg róla. Ezek után Rómából keletre ment, mert Pál második fogságában,

röviddel a halála előtt, arra kéri Timóteust, hogy siessen hozzá, és hozza magával

Márkot is, mert "jó szolgálatot tenne nekem". Ha Timóteus és Márk időben

megérkezett, Márk jelen lehetett Pál vértanúságánál.

A legszorosabb kapcsolat Péterhez fűzte, annyira, hogy a hagyomány úgy beszél

Márkról, mint "Péter tolmácsáról". Ezzel függ össze evangéliuma is. A rómaiak

ugyanis, látván, hogy Péter megöregedett, kérték Márkot, foglalja írásba az

evangéliumot, amelyet Péter hirdetett nekik. Márk ezt meg is tette (50-60 között), és

Szent Péter prédikációiból összeállította az evangéliumot.

Ha Szent Márk evangéliumát olvassuk, nem nehéz meghallani Péter szavát, aki a

résztvevő szemtanú elevenségével mondja el a Keresztelő Szent János

keresztségétől a mennybemenetelig történt dolgokat. Ezért találhatunk apró

részleteket Márknál - és csak nála! - amelyek csak szemtanútól származhatnak. Pl.

hogy Kafarnaumban az egész város ott tolongott az ajtó előtt (Mk 1,33), vagy hogy

Jézus a hajó végében egy párnán aludt (4,38).

Ha ezt az evangéliumot a másik hárommal összehasonlítjuk, Máté logikusabb

rendszert alkotott, Lukács pontosabb időrendet követ, János pedig mintha ki akarná

egészíteni az előtte készült három művet. Máté ugyanis 40 körül, Márk 50-60 között,

Lukács 62 körül, János pedig a század végén, 90-100 között írt.

A hagyomány Márkot mint az alexandriai egyház alapítóját és vértanúját tiszteli. Ő

volt a város első püspöke, és valószínűleg Traianus császár idejében (98-117)

szenvedett vértanúságot. Velencei kereskedők 828-ban megszerezték ereklyéit, és

az arabok pusztítása elől Velencébe vitték. Ettől kezdve Szent Márk Velence

védőszentje. Ünnepét a keleti egyház kezdettől fogva, Róma a XI. századtól, április

25-én üli meg.

Egy VIII. századi legendagyűjtemény, Beda martirológiuma a következőket beszéli el

Szent Márk evangélistáról:

Márk először Líbiában és Egyiptomban hirdette az evangéliumot és az Úr Krisztus

második eljövetelét. Azon a területen babonákba, varázslásokba és bálványimádásba

merült nép lakott. Márk Pentapoliszba érve tanítani kezdett, gyógyított, leprásokat

tisztított meg, és gonosz lelkeket űzött ki. Mikor az emberek ezt látták, kidobálták a

bálványaikat, és megkeresztelkedtek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Akkor a Szentlélek közölte Márkkal, hogy Alexandriába kell mennie. A testvérektől

búcsút vett, azok pedig így köszöntek el tőle a kikötőben: "Az Úr tegye szerencséssé

utadat!" Harmadnap meg is érkezett Alexandriába. Amikor azonban beért a városba,

elszakadt a saruja. Ő ezt intő jelnek vette, hogy vándorlása véget ért, de azért

keresett egy cipészt, hogy megcsináltassa a sarut. Az, amikor munkába fogta a

lábbelit, megsebesítette a kezét. Márk nyállal sarat csinált, rákente a sebre és

meggyógyította az embert. Az megkérdezte, honnan van csodatévő ereje? Márk

akkor tanítani kezdett Krisztusról, és a cipész egész házanépével megtért. Ő lett az

első hívő Alexandriában, Anianusnak hívták.

A hívők száma pedig egyre nőtt, mert egyre többen hallgatták a Galileából jött

embert. Ezért a pogányok üldözni kezdték. Márk akkor Anianust püspökké, Meliust,

Sabinust és Kerdont pappá, hét férfit diákonussá szentelt, tizenegy más férfit egyéb

szolgálatokkal bízott meg, maga pedig visszament Pentapoliszba.

Pentapoliszban örömmel látta a hívők életét, s bejárva a környéket mindenütt

püspököket, papokat és diákonusokat szentelt. Két év elmúltával azonban ismét

visszatért Alexandriába. Megérkezve örömmel látta, hogy az egyház él, sőt a várostól

keletre, a sziklák között fekvő kis faluban, Bucoliban templomot is építettek. Márk

jelenléte tovább erősítette az alexandriai egyházat, ezért a pogányok elhatározták,

hogy megölik.

Szent Márk mártíromsága

(Jean de Berry herceg XV.századi zsolozsmáskönyvéből)

Elérkezett a húsvét napja, a mi naptárunk szerint április 25-e. Márkot a liturgia

közben az oltárnál támadták meg és fogták el. Kötelet kötöttek a nyakára, és úgy

vonszolták a sziklás ösvényeken maguk után. Vére megfestette a sziklákat. De nem

halt meg, ezért bedobták egy börtönbe, hogy megtanácskozzák, másnap miképp

végezzenek vele.

Éjfélkor azonban földrengés támadt, megjelent az Úr angyala, és így szólt hozzá:

"Márk, Isten szolgája, aki az Egyiptomba rendelt szent hírnökök fejedelme vagy, íme,

a neved fölvétetett az élet mennyei könyvébe, és emlékezeted nem halványul el

soha. Mert társa lettél az égi erőnek, amely lelkedet az égbe vezérli, és részed lesz

az örök világosságban." E látomás vigasztalásával a szívében Márk égre tárt karokkal

így imádkozott: "Uram, Jézus, hálát adok neked, mert nem hagytál magamra,

hanem szentjeid közé számláltál engem. Kérlek, Uram, Jézusom, békességben vedd

magadhoz a lelkemet, és ne engedd, hogy kegyelmedtől elszakadjak!" Amikor ezt

kimondta, megjelent neki az Úr, úgy, ahogy tanítványai között járt szenvedése előtt,

és így szólt hozzá: "Békesség veled, Márk, mi evangélistánk!" Ő pedig így válaszolt:

"Uram, Jézus Krisztusom!" - azzal az Úr elment tőle.

Másnap reggel összegyűlt a város népe. Kihozták a börtönből, ismét kötelet kötöttek

a nyakára, s közben gúnyolódtak: "Vezessétek a marhát Bucoliba!" Márk, miközben a

földön vonszolták, így fohászkodott: "Uram, a kezedbe ajánlom a lelkemet!" - és

kilehelte lelkét.

A pogányok nagy máglyát raktak, s el akarták égetni, de hirtelen fergeteges szélvész

és felhőszakadás támadt, úgyhogy az áradó víz elől menekülniük kellett. Akkor jöttek

a keresztények, és eltemették.

A legenda a temetéssel kapcsolatban még személyleírást is ad a vértanú

evangélistáról: "Az orra hosszú, szemöldöke fölfelé áll, a szeme szép, a homloka

felett kopasz. Hosszú szakállú, gyors mozgású, termetre formás, középkorú, őszes,

érzelmeiben tartózkodó, Isten kegyelmével teljes férfi volt. Miután imádkoztak,

eltemették, ahogy abban a városban szokás. Sziklába vágott sírba fektették, és

dicsőséggel őrizték az emlékezetét, örvendezvén, hogy elsőként érdemelte ki

Alexandriában az igazi trónust."

Forrás: A szentek élete

 

Szent Márk ünnepével kapcsolatban még számos értékes információt találnak, ha  

ide kattintanak!

 

joomla template