NyomtatásE-mail

Urunk születésének hírüladása

( 33 értékelés )

URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA - GYÜMÖLCSOLTÓ

BOLDOGASSZONY - MÁRCIUS 25. - Annuntiatio Beatae Mariae Virginis - Gyümölcsoltó

Boldogasszony napja a megtestesülés, Isten Fiának Mária szűzi méhében történt

fogantatásának ünnepe. Szűz Mária válasza az isteni megszólításra, a megváltás

művének kezdete teszi jelessé e napot.

Lippi: Angyali üdvözlet

Gyümölcsoltó Boldogasszony, Urunk születésének hírüladása egyik legrégibb egyházi

ünnepünk. Jézus születését kilenc hónappal megelőző nap, melyen Gábor főangyal

meglátogatta Máriát Názáretben a megtestesülés örömhírével.

692-ben említik először, amikor a III. konstantinápolyi zsinat helyesnek ítélte a

nagyböjtben történő ünneplését; eszerint már hosszú ideje ünnepelhették. A keleti

liturgiák az ünnepet az Úr ünnepei között tartották számon, a II. Vatikáni Zsinat utáni

liturgikus reform ehhez tért vissza. 

Március 25-én az angyali üdvözletről emlékezik meg az Anyaszentegyház: Isten elküldte

Gábriel arkangyalt, hogy hírül vigye Szűz Máriának az Istenanyaság nagy titkát:

Megváltó születését. Beteljesedett Isten ígérete; valóra vált a prófétai szó: a

Szentlélek teremtő erejével a Boldogságos Szűz Istenanyává lett. Mária-ünnepként

tartjuk számon, ám elsősorban a második isteni személy megtestesüléséről szól, hiszen

Jézus világba lépése hírüladásának rejtett eseményével kezdődött el.

XVI. Benedek pápa szavaival: „Az Angyali Üdvözlet Szent Lukács evangéliumának

elbeszélésében egy rejtve történt, egyszerű esemény - senki sem látta, senki sem tudott

róla, csak Mária -, mégis meghatározó jelentőségű az egész emberiség történelmében.

Amikor a Szűz kimondta igenjét az Angyal bejelentésére, Jézus megfogant, és általa

új korszak kezdődött a történelemben.”

de Matteis: Angyali üdvözlet

Gyümölcsoltó Boldogasszony művészi ábrázolásain a Gábor angyal kezében, vagy külön  

vázában látható liliom nem Mária tisztaságára, hanem a paradicsomi életfára

utal, amelyből a megváltás sarjadzik.

„Valójában Mária igenje Krisztus igenjét vetítette előre, amikor a világba jött, ahogy a

Zsidókhoz írt levél idézi a 39. zsoltárt: "Nézd, megyek, Istenem, hogy teljesítsem

akaratodat, amint a könyvtekercsben rólam írva van." (Zsid 10,7)” …

„Mária válasza az angyalnak tovább folytatódik az egyházban, amely arra hivatott, hogy

Krisztust megjelenítse a történelemben, készséggel kínálva fel szolgálatát, hogy Isten

továbbra is meglátogathassa az emberiséget az ő kegyelmével” - írja XVI. Benedek pápa.

„A nagyböjti időszakban gyakrabban elmélkedünk a Szűzanyáról, aki a Kálvárián

megpecsételte Názáretben kimondott igenjét. Jézussal, az Atya szeretetének tanújával  

egyesülve Mária megtapasztalta a lélek vértanúságát. Kérjük bizalommal az ő  

közbenjárását, hogy az egyház, küldetéséhez hűen, bátran tanúságot tegyen Isten

szeretetéről az egész világnak.”

 

Forrás: Magyar Kurír

joomla template