NyomtatásE-mail

Szent Cirill és Szent Metód

( 20 értékelés )

SZENT CIRILL SZERZETES ÉS SZENT METÓD PÜSPÖK, EURÓPA

TÁRSVÉDŐSZENTJEI - FEBRUÁR 14.

A nyugati szláv törzsek, amelyek a népvándorlás után letelepültek és megalkották a

nagy morva birodalmat, a 9. század elején magas színvonalú politikai és kulturális

életet éltek. Készek voltak a kereszténység elfogadására, de ha a germán területről

érkező misszionáriusok térítik meg őket, az politikai függőséget is jelentett volna.

 

Ezért Rasztiszláv, a birodalom uralkodója a kereszténységnek olyan formáját kereste,

amely országa és a szláv népek önállóságát nem fenyegeti. Kívánsága teljesülni

látszott, amikor a bizánci kormányzat egy csoport keresztény térítőt küldött, akik

közül különösen két testvér tűnt ki: Konstantin áldozópap és Metód szerzetes.

Egy Leó nevű császári hivatalnok gyermekei voltak. A fiatalabb Konstantin (Cirill a

kolostori neve volt) először szülővárosában, Tesszalonikában, majd

Konstantinápolyban tanult. A császárváros művelt köreiben a "filozófus" megtisztelő

néven ismerték. 858 táján abbahagyta a tanítást, hogy egy időre visszavonuljon egy

kolostorba, ahová már évekkel előbb belépett a bátyja, Metód (keresztneve

valószínűleg Mihály volt).

860-ban a kormány Konstantint testvérének társaságában a kazárok közé küldte a

Fekete-tenger partjára. Politikai és vallási küldetés volt ez. Ekkor találta meg

Konstantin Kerszonban Szent Kelemen vértanú pápa ereklyéit.

A görög misszió 863-ban érte el Morvaországot. Konstantin drága kincset hozott

magával: a perikopákat és liturgikus szövegeket, amelyeket görögből ő fordított szláv

nyelvre, és lejegyzésükhöz maga állított össze írásjeleket (ez az ún. glagolita ábécé, a

cirill ábécé ősi formája). A testvérek kísérőikkel együtt több mint három éven át

áldásos működést fejtettek ki. Missziós munkájuk azonban ellenérzést váltott ki a

bajor püspökökből. Különösen a szláv nyelv liturgiai használatát támadták. A rítus

ügye, hogy bizánci legyen-e vagy római, abban az időben csak mellékes kérdésnek

számított.

Rasztiszláv szeme előtt egy saját egyháztartomány képe lebegett, amely független a

birodalmi egyháztól. Konstantin és Metód ennek az egyházpolitikai kérdésnek a

megoldását csak a pápa döntésétől várhatta. Útra keltek tehát Rómába, ahol II.

Hadrián pápa ünnepélyesen fogadta őket, mert Szent Kelemen ereklyéit magukkal

vitték. Ragyogóan megvédték missziós módszerüket, és a szláv nyelvű istentisztelet

jóváhagyást nyert. Rómában Konstantin megbetegedett, és rövidesen, 869. február

14-én, negyvennégy éves korában meghalt. Testét a Szent Kelemen-bazilikában

helyezték nyugovóra, és mind a mai napig ott tisztelik.

Kocel pannóniai fejedelem sürgetésére Metódot kinevezték Pannónia és Morvaország

érsekévé - ezzel visszaállították a népvándorlásban elpusztult Sirmium (Szerém, ma

Sremska Mitrovica) püspökségét -, ugyanakkor megkapta a szlávok között a

szentszéki legátus hatalmát. Ez azonban nem szüntette meg a kelet-frank és a szláv

egyház közötti feszültséget. Metód azt hozta föl saját védelmére, hogy neki Szent

Péter utóda osztotta ki ezt a missziós területet, ezért ő nem avatkozik bele a birodalmi

egyház ügyeibe. A salzburgi püspök ösztönzésére egy bajor zsinat elfogatta, elítélte, s

két és fél éven át fogva tartotta Ellwangen kolostori börtönében. Végül is VIII. János

pápa erélyes közbelépésére 873-ban kiszabadult. Szvatopluk nagyfejedelem azonban

már nem mutatott a görög misszió iránt akkora érdeklődést, mint elődje, Rasztiszláv.

Metód 885 virágvasárnapján halt meg, és székesegyházában temették el. Ez

valószínűleg a morvaországi Velehradban volt (ma Staré Mésto). Az új régészeti

föltárások sokszorosan igazolták a régi hagyományt.

A görög misszió lelke Cirill volt, korának egyik legműveltebb görögje. Vonzó

személyiség volt, aki sikereiben is megőrizte keresztény szerénységét. Hogy a morva

újkeresztények mindkét testvért szerették, azon nincs csodálkoznivaló. De hogy a

rómaiak és a pápa környezetéhez tartozó klerikusok, akiknek szemében a testvérek

missziós tevékenysége a hagyományok megtörésének látszott, Cirill meggyőző erejű

érvelése előtt meghajoltak, az már figyelemre méltó.

Szelídsége sohasem vált gyöngeséggé. Eljárásának helyességében bízva kész volt

fölvenni a harcot még túlerővel szemben is. Szívóssága nem hátrált meg a

"háromnyelvűek" és a "pilátuskövetők" szűkkeblűsége előtt sem - azokról a latin

klerikusokról van szó, akik csak a latint, a görögöt és a hébert akarták engedélyezni

az istentiszteletben, vagyis a kereszt feliratának nyelveit. Nagylelkűen a harcot

választotta a kolostori cella csendje helyett, hogy embereket nyerjen meg

Krisztusnak. Amikor pedig az aratás idejének kellős közepén magához szólította az Úr,

örvendező szívvel sietett eléje.

Szent Cirill síremléke a Szent Kelemen-bazilikában; felette a "Mi Urunk

megáldja Szent Cirillt és Szent Metódot" című freskó

Fordításai mesterművek. Költő volt, legalábbis az akkori bizánci elképzelés szerint.

Volt benne valami visszafogottság, csak akkor lobogott, ha az isteni Bölcsességről

beszélt. Teljes határozottsággal szállt szembe mindenkivel, aki a Krisztushoz vezető

utat elzárhatta. Ilyen szempontból jellemző a haldokló Cirill imádsága: "Semmisítsd

meg, Uram, a háromnyelvűek eretnekségét... Hallgasd meg imámat és őrizd hű

nyájadat, amelynek élére rendeltél."

Öccse haláláig Metód ritkán lépett előtérbe. Tizenhat éven keresztül kellett

védelmeznie ellenségeivel szemben pannon-morva egyháztartományát. A kisázsiai

Olümposz kolostorának csendjébe vágyott szüntelenül. A testi szenvedésekhez, a

fogsághoz, az üldözésekhez és az általános bizonytalansághoz lelki szenvedések is

társultak. Ellenségei megrágalmazták és eretnekséggel vádolták. A bizonytalanság,

hogy a pápa nem hagyja-e magára, és Wiching nyitrai püspök áskálódásai

megsokszorozták az érsek szenvedéseit. Metód nemes, önzetlen egyéniség volt.

Nagyságát ellenfelei sem tagadhatták.

A két testvér gyermekkora óta beszélte a szláv nyelvet, de születésük, képzésük

szerint görögök voltak. Távol állt viszont tőlük minden bizánci szűkkeblűség. Az a

meggyőződés határozta meg missziós tevékenységüket, hogy minden nép hivatalos az

üdvösségre, és Krisztus minden emberért meghalt. Cirill ezt az egyetemes

szemléletmódot saját filozófiai és teológiai elveiből vezette le. Számára a filozófia az

isteni és emberi dolgokban eligazító bölcsességet jelentette, amely Istenhez tesz

hasonlóvá minket, embereket. Ennek legbelsőbb lényege a Szofia (Bölcsesség), a

világnak az a szemlélete, amelynek segítségével behatolhatunk az isteni világba.

Krisztus, "az emberek kedvelője", mindenkit el akar vezetni az igazság ismeretére,

minden embert a Szofia részesévé akar tenni, görögöt és barbárt egyaránt. Csak

efelől az igazán "katolikus" fölfogás felől érthető a két testvér harca a szláv liturgiáért.

"A nap nem ugyanúgy süt mindenkire? Nem ugyanazon a módon lélegzünk

mindnyájan?" - ellenfeleikhez így beszéltek Velencében.

Hát nem azért halt meg Krisztus, hogy mindnyájunkat megajándékozzon az "ősszülők

dicsőségével" (Cirill kedvenc kifejezése), vagyis az Istennel való paradicsomi

egységgel, amelyet Ádám miatt elveszítettünk? És nem kellene-e a népek és a

társadalmi rendek között tátongó szakadékot Isten mindent átfogó szeretetével

áthidalni?

Cirill és Metód ezt az egyetemes szemléletet aligha vezethette le az akkori bizánci

gondolkodásmódból, még kevésbé a nyugatiból. Mind a népnek szóló gazdag liturgikus

életért vállalt fáradozásban, mind a népnyelv liturgikus használatában az őskeresztény

hagyomány örökösei voltak. Csak ők sugalmazhatták azt a váratlan kijelentést,

amellyel VIII. János pápa 880-ban jóváhagyta a szláv liturgiát: "Aki a főnyelveket,

tudniillik a hébert, a görögöt és a latint teremtette, ugyanaz teremtette a többi

nyelvet is saját dicséretére és dicsőségére."

Ünnepüket 1880-ban vették föl a római naptárba, július 5-re, Szent Péter és Szent Pál

oktávájába. De már 1897-ben, amikor e napon Szent Zaccharia M. Antalt ünnepelni

kezdték, hetedikére, majd 1969-ben február 14-re, Cirill halála napjára helyezték át.

A Szent Cirill és Metód Bazilika és a cisztercita kolostor Velehrádban (Csehország)

A szlávok nagy apostolainak életéből sok részletet elbeszélnek A pannóniai legendák,

így azt is, hogyan kezdődött küldetésük a nagy morva birodalomban.

Rasztiszláv, a morva fejedelem isteni intésre tanácskozást tartott főembereivel és a

morvákkal, aztán követeket küldött Mihály császárhoz ezzel az üzenettel:

"Népünknek, amely a pogányságból megtért és a keresztény törvényeket tartja,

nincsenek olyan tanítói, akik saját nyelvünkön tanítanák nekünk a keresztény hitet,

hogy lássák és utánozzák azt a többi országok is. Küldj hát nekünk, uralkodó, egy

püspököt és egy ilyen tanítót; hiszen tőletek mindig jó törvény származik minden

országnak."

Miután a császár összehívta a zsinatot, magához rendelte Konstantint, a filozófust;

ismertette vele az ügyet és azt mondta: "Tudom, hogy fáradt vagy, filozófus, mégis

szükséges, hogy odamenj, mert ezt a dolgot senki sem tudja úgy végbevinni, mint te."

A filozófus azonban ezt felelte: "Bár fáradt vagyok és a testem beteg, örömmel

megyek oda, ha vannak a nyelvüknek megfelelő betűik."

A császár erre azt mondta neki: "Nagyatyám és édesapám meg sokan mások keresték

már azokat, de nem találták; hogyan leljem meg én? De ha akarod, megadhatja

neked az Isten, aki ad mindenkinek, aki ingadozás nélkül kér."

Miután a filozófus eltávozott onnan, korábbi szokása szerint imádkozni kezdett

társaival. Nem sokkal később megjelent neki az Úr, aki meghallgatja szolgáit. Erre ő

rögtön összeállította a betűket, és kezdte leírni ezt az evangéliumi szöveget:

"Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige" - és így tovább.

A császár örült és tanácsosaival együtt dicsőítette Istent, s Konstantint sok ajándékkal

küldte el. Amikor pedig megérkezett Morvaországba, Rasztiszláv nagy tisztelettel

fogadta, tanítványokat toborzott és rábízta oktatásukat. Miután lefordította az egész

egyházi rendtartást, megtanította őket a zsolozsma részeire (a Matutinumra, a

Hórákra, a Vesperásra, a Kompletóriumra) és a misére. És a próféta szavának

megfelelően megnyíltak a süketek fülei, hogy az Írás igéit befogadják, és a dadogók

beszéde értelmes lett. Isten örvendezett, az ördög pedig szégyenkezett ezen.

 

Forrás: A szentek élete

joomla template