NyomtatásE-mail

Urunk bemutatásának ünnepe

( 19 értékelés )

URUNK BEMUTATÁSA - GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY

FEBRUÁR 2. - Az egyházi év első Mária-ünnepében sokféle gondolat fonódik

össze, de elsősorban mint a "Bemutatás ünnepe" ismerjük ezt a napot. A mózesi

törvényben előírt, a fiatal anyára vonatkozó "tisztulási napok", vagyis nagyjából 40

nap után az újszülöttet bemutatták a Jeruzsálemi Nagytemplomban, Istennek

ajánlva a kisded életét és sorsát.

Giotto: Jézus bemutatása a templomban

Bár a kicsi Jézus egyáltalán nem szokványos módon született, ez alól a Törvényben

előírt szokás alól Mária sem volt kivétel. Neki, az Istenanyának mindent úgy kellett

tennie, ahogy a Törvény előírta. Nagy példa ez korunk embere számára!

Bár a mondás - "Nem eltörölni jöttem a Törvényt, hanem beteljesíteni azt!" -

későbbről származik az Úr Jézustól, és Mária Szíve ismerte az Igazságot, de mint

gyermekéért felelős édesanya nem tehette ki veszélynek Isteni Fia, a majdani

Üdvözítő sorsát. A Mennyei Atya felelősségteljes emberekre bízta Szent Fia életét.

Így Mária, Akinek személye a Szentlélek Kegyelme által a Törvény fölött állt,

engedelmesen betartotta azt. A szívébe írott Szó és esemény pedig titok volt

mindaddig, amíg el nem jött annak az ideje, hogy Maga az Üdvözítő fedje fel

Önmaga kilétét.

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét nevezhetjük a "Találkozások ünnepének"

is. Jézus, a "Szeretet Királya" először gyenge, gyámolításra szoruló csecsemőként

jelenik meg a világban, épp úgy, mint minden kisgyerek, aki a maga esetlen,

törékeny lényével megérdemli a szeretetet. Először Jézus a legbensőségesebb

módon, csak Édesanyjával és nevelő apjával, Szent Józseffel találkozott.

Később az egyszerű, szívükben hű és jóságos emberekkel, mint "népével" , a

pásztorokkal találkozik a Megváltó, mutatván, hogy Ő mindenkor a "szív állapotára",

és nem a földi gazdagságra, címre, vagy rangra ügyel.

Kevés idő után szívesen és örömmel fogadja a Bölcseket is, akiket a szívük vágyán

keresztül a Szentlélek, majd a tudományuk általi felismerés, vagyis az anyagi

világban is megmutatkozó "jelenség", a csillag vezetett el az Üdvözítőhöz.

Az Úr értékelte fáradozásukat, amivel más népek szülötteként a maguk hosszú és

fárasztó útját megtették, hogy hódoljanak a hitük szerint világra született Királyok

Királyának. És az Isteni Gyermek, "Minden Népek Királyaként" megáldotta őket és

népüket, mert a Bölcsek a tudásukat, Istenadta hatalmukat is Isten Vezetése,

vagyis a szív szeretete alá rendelték.

Pontosan ebben rejlik a történet mának szóló üzenete is. Mennyei Atyánk nem veti

meg a tudást, az Általa teremtett világ törvényeinek ismeretét, vagy akár a hatalmi

pozíciókat sem, de ezekben a helyzetekben is az ember szívjóságát vizsgálva,

mintegy "lámpásként" helyezi őket a többi ember elé, hogy rajtuk keresztül

mutatkozzék meg gyermekeivel való együttműködési szándéka.

Nem a tudásban és a hatalomban van a hiba, hanem ezek helytelen használata a

baj, vagy a velük való visszaélés. Az Istennek nem tetsző használat von maga után

súlyos következményeket! A Napkeleti Bölcsek látogatásában azonban az Isteni

Béke, elfogadás és Áldás nyilvánul meg.

Luis de Morales el Divino: Jézus bemutatása a templomban

Mint az az előzőekben leírásra került, a templomban való bemutatás és az

elsőszülött fiú Istennek való felajánlása is az akkori Törvény Rendje szerinti előírás

volt. Isten Áldását kérni az újszülöttre; Isten Ajándékát, a gyermeket bemutatni

valódi Atyjának egy erre kirendelt, megszentelt helyen, Jeruzsálemben, a Nagy

Templom Szentélyében.

Itt történik a találkozás az agg Simeonnal, aki hittel várta, hogy Isten neki adott

ígérete alapján még életében megpillanthassa az Üdvözítőt.

"Volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű, igaz és Istenfélő ember. Várta Izrael

Vigaszát, és a Szentlélek lakozott benne." Amikor karjára vette Jézust, így szólt:

"Bocsássad most el szolgádat Uram, Szavaid szerint békességben, hiszen látták

szemeim az Üdvösséget, melyet minden nép számára rendeltél!" Majd Máriához

fordulva így szólt: "Soknak romlására és feltámadására lesz Ő Izraelben. Jel,

amelynek ellenszegülnek. És a te lelkedet is tőr járja át, hogy így megnyilvánuljon

sok szív érzése." (Lk 2,25-32.)

Bizony, visszajelzés volt ez Máriának, hogy - emberileg bármily hihetetlen is - Ő

valóban az Életek Életét tartja karjaiban csöpp gyermekként. Ő lett a Kiválasztott,

hogy az Üdvözítő Édesanyja legyen!

Minél nagyobb a Kegyelem, annál nagyobb feladatot is jelent egyben.

Mária akkor még nem volt tisztában azzal, hogy mit jelent a "Messiás élete".

Ismerte ugyan a próféciákat, de nem tudta, hogy pontosan hogyan fognak azok

megvalósulni, így azt sem tudta, hogy mit jelent majd Szent Fia Anyjaként az

Önmaga saját életét élni.

Simeon jóslata azonban, mint a szavak által formálódó tőr érintette szívét, mert

elfelejteni nem tudta. Így harminc éven át, míg Jézus el nem kezdte Tanítói Útját,

magában hordozta a fájdalmas titkot, amely a Templom csendjében elhangzott, és

azután egyre nyilvánvalóbban, egyre fájdalmasabban mutatkozott meg a

valóságban. Máriát az emberi léleknek ez a mélységes fájdalma tette a Megváltó

Társává, szeretetből Vele-szenvedővé, a lelkek mentésére szolgáló Társsá.

Az Isteni Gondviselés azonban - előre gondoskodva - segítőül küldte Simeon szavai

mellé Anna prófétaasszonyt is Mária lelki megrendüléséhez. "Volt ott egy Anna nevű

prófétaasszony is, Fánuel leánya. Éjjel-nappal böjtölt, és imádsággal szolgált

Istennek. Ő is odajött azokban az órákban, magasztalta Istent, és beszélt Róla

mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak." (Lk 2,36 és 38.)

A próféták jóslata egy férfi és egy női lélek által ily módon egyaránt megerősítést

nyert. 

Champaigne: Templomi bemutatás

Ma is így van ez. A lélek fájdalmában - tartozzon az ember gyermeke akár a női,

akár pedig a férfi nemhez - mindig ott van az anyai és az Istenanyai fájdalom is

egyben, amely gyermekével együttérez. Egy földi anya az Égi Édesanya mintájára

mentegeti gyermekét. A Szeretet Királynője pedig folyamatosan alázatra int, és

bölcsességre tanít bennünket. Eközben pedig Irgalomért és Kegyelemért könyörög a

Mennyei Atyához, az Isteni Akarattal szemben álló erők által szellemi sötétségben

tartott embergyermekei számára.

Mi, magyar emberek sokszor megtapasztalhattuk országunk Patrónájának védelmét.

Történelmünk sok Hozzá, a Legszentebb Anyához fűződő történetet ismer.

Szokás Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét a "Beteljesülés ünnepének" is

nevezni, mert miként az Úr azt prófétái által megüzente, a Megváltó megszületett,

de az ember Isten terveit soha nem tudta kiszámítani, így még a Nagytemplomban

is csak a tisztaszívűek (Anna prófétaasszony és Simeon) ismerhették fel a kis

csecsemőben az Üdvözítőt.

Ma vajon hányan ismerik fel Őt, amikor Karácsonykor, kerülve a bevásárlóközpontok

zajos forgatagát az ajtónk előtt áll és kopogtat? Manapság szerető emberszívben

szeretne megpihenni, szállást kapni a Világ Megváltója! Akarjuk-e, vágyunk-e arra,

hogy nálunk vegyen otthont magának?

Vagy: Hányan akarnak e kicsi gyertyalánghoz csatlakozni azért és úgy, hogy az

együtt végzett cselekvés által fáklyává erősödjön a gyertyaláng?

Oly sok figyelmeztető jóslat született már erre az időre, és mégis: Hány embernek

lesz "Beteljesült Jóslat" a Karácsony?

De ne feledjük! Isten ma sem úgy jön el, ahogy a mi ember-eszünk kigondolja! Mert

bár figyelmeztet, sok-sok felkészítő üzenetet küld, az ember számára Isten mindig

váratlan és kiszámíthatatlan marad!

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe visszautal: a karácsonyi megújulásnak

szinte egyenes folytatása, a megszentelt Fény "életben tartása".

Végezetül nevezhetjük a "Fény ünnepének" is, mely a megszületett Megváltóra,

Krisztus Fényére irányítja a figyelmünket. A nemrég megszületett "Világ

Világosságára" és Isteni Fényét őrző Édesanyjára figyelmeztet bennünket. Rájuk,

akik az Örök Atya Szeretet-üzenetét hozták le valóságos ember-formájukban a

szellemi sötétségben sínylődő emberiségnek.

Fáklya helyett ma szentelt gyertya van az emberek kezében. A kicsi

gyertyalángocskák azonban jelképesen jelölik azt a "Nagy Tüzet", amelynek

Fényéből táplálkoznak a kis gyertyalángok is, hogy felengedjenek a kihűlt szívek, és

világosság kerüljön a sötét gondolatok helyére is.

De hogy még ennél is teljesebben megérthessük ennek az ünnepnek az igazi

mondanivalóját, ahhoz vissza kell nyúlni a gyökerekhez, a szívünkben élő

mondanivalóhoz, amit Szent Eleink nagyon is jól ismertek, de mára egy részük

sajnos feledésbe ment. Az égő gyertyának ugyanis csodálatos szimbólumvilága és

értéke van.

A Kisjézus templomi bemutatatásánál használt gyertya, melyet Boldogasszony

Mária fogott, megszentelődött az Ő tiszta édesanyai keze által. Azt jelölte, hogy Ő

is így tartja, őrzi Isteni gyermekét, a Világ Világosságát anyai karjaiban.

A megszentelődött gyertya méhviasza Jézus tiszta testét, és ugyanakkor

Édesanyjának óvó, szerető ölelését, védelmét is; a viaszban húzódó bél az Ő

ártatlan, az Örök Szeretet tüzével égő Szent Lelkét, a gyertyaláng pedig a

Világosságot, az Isteni Szellem Fényét jelenti, melyet a Benne és Máriában

megnyilvánuló Bölcsesség által készült az embereknek átadni. Így a megszentelt

gyertya a fiatal Szűzanyával és a kicsi Jézussal együtt minden évben az új tavaszt,

az újrakezdést, a "tiszta lapot", a tiszta, új tüzet is jelentette.

Népszokásainkban ott szerepel, hogy a megáldott, megszentelt fehér gyertyákat

hazavitték az emberek, és az Üdvözítő Áldását rajta tudva használták.

Meggyújtották és imádkoztak mellette viharos időkben, áradások idején,

születésnél, és sok helyen egészen a keresztelőig égették a "kis pogány" fölött a

gyertyát, egyik lángot a másikról meggyújtva, hogy az újszülöttet a gonosz meg ne

támadja.

Ugyanígy jártak el a ravatalnál is. Boldogasszony szentelt gyertyája égett a

hazakészülő fejénél, jelezve, hogy a Fényből jött - oda is kell visszatérnie, és a

megszentelt gyertya világított neki, amíg az "átmenet" sötét alagútján kellett

végighaladnia, hogy el ne tévedjen.

Szintén ezt a gondolatot követte az a szokás is, amikor egyes helyeken a

keresztszülő, többnyire a keresztmama, - talán a Szűzanya mintájára - égő

gyertyával a kezében körbejárta az oltárt, míg visszatért a megkeresztelt

kisgyermekhez. Ez a szokás is összefügg a fehér szentelt gyertya korábbiakban leírt

mondanivalójával: Az Úr Jézus kísérjen végig keresztutunkon körbe, életünk útján

végig, bölcsőtől a sírig. Gyönyörű gondolat, szépséges szokás, bizony nem ártana

visszahozni a gyakorlatba.

Mert ha teszünk valamit, azt jó tudni, hogy miért tesszük, mit fejezünk ki vele. Ha

ismerjük a hagyományaink tartalmát, akkor a rituálék nem lesznek üresek, élővé

válnak, és élővé tesznek bennünket is.

Van egy nagyon régi népszokásunk is, amely szintén Szűzanya szentelt

gyertyájához fűződik. Szeged környékén különösen fontosnak tartották a "hétszer

szentelt", továbbá a "kilencedes" (kilenc kedden meggyújtott) beszentelt gyertya

gonosz-űző szerepét. Ezenkívül azt tartották, hogy a "világ végén" három napig

sötétség lesz, és akkor a "hétszer szentelt" gyertya világít majd.

Fedezzük fel hát újból a szertartások valódi értelmét, kapcsolódjunk össze Mennyei

Édesanyánkban és az Ő Szeretetlángja által igazi, benső tartalommal rendelkező

lelkivilágunkkal, egyéni és nép-identitásunkkal, hiszen tudjuk, hogy bennünk és

körülöttünk is mindennek Istentől elrendelt oka, mondanivalója és rendje van!

 

Forrás: marianus.eoldal.hu

joomla template