NyomtatásE-mail

Szűz Mária, Isten Anyja ünnepe

( 19 értékelés )

SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA - JANUÁR 1.

A legősibb időktől fogva a Boldogságos Szüzet, mint Istenszülőt tisztelik; különösen

előtérbe kerül ez a gondolat a karácsonyi ünnepkörben. Az ünnepet az Egyház a II.

Vatikáni Zsinat után vezette be. Máriát régtől fogva „Isten anyja”, „Istenszülő” névvel

illetjük. A keleti egyházban az Istenszülő Szűz Mária ünnepe karácsony másnapján,

december 26-án van.

Az ünnepet a Krisztusról vallott hitigazságok fényében kell látnunk. Ő valóságos Isten

és valóságos ember. Születése Máriától emberi természetének bizonysága. De mert

Jézus valóságos Isten, a Második Isteni Személy, azért illeti meg Máriát az Isten

anyja elnevezés – ahogy ezt az Efezusi Zsinat (431) leszögezte.

Szűz Mária istenanyasága a Szentírásban:

Amikor az Efezusi Zsinat Mária istenanyaságát hittételként kimondta, nem új

igazságot hirdetett ki, csupán csak megvédelmezte az eretnekek támadásaival

szemben azt az igazságot, amelyet az Egyház kezdettől fogva vallott a

kinyilatkoztatás alapján.

Most nézzük meg, hogy hogyan fejezi ki ezt az igazságot hitünk egyik forrása: a

Szentírás.

Izaiás prófétánál:

Az Efezusi Zsinat Szűz Mária istenanyaságában Izaiás próféta jövendölésének

beteljesedését látta, amely így szól:

„Íme, a Szűz méhében fogan és fiat szül; neve Emmanuel (-„Velünk az Isten”) lesz.”

(Iz 7,14)

A próféta által látott Szűz a Boldogságos Szűz Mára, Emmanuel pedig isteni Fia, Jézus

Krisztus.

Szent Máté evangélistánál:

Ennek a jövendölésnek beteljesedéséről maga Szent Máté evangélista tesz tanúságot,

amikor elmondja, hogyan figyelmeztette az angyal Józsefet álmában: „József, Dávid

fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, hiszen a Szentlélektől van áldott

állapotban. Fiút fog szülni, akit te Jézusnak nevezel, mert ő szabadítja meg népét

bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta

szavával mondott: „Íme a szűz méhében fogan és fiút szül, és Emmanuelnek fogják

hívni.” Ez azt jelenti: Velünk az Isten.” (Mt 1,20-24)

Szent Lukácsnál:

Szent Lukács evangélista elbeszéléséből világosan kitűnik, hogy Istentől megígért

Emmanuelt Szűz Mária foganta a Szentlélektől és szülte a világra. Az angyal ezt

válaszolta Mária kérdésére: „A Szentlélek száll rád és a Magasságbeli ereje borít el.

Ezért a születendő szent is Isten Fia lesz” (Lk 1,35). Más szóval Szűz Mária valósággal

és tulajdonképpeni értelemben is Isten-szülő, azaz Isten anyja.

Erzsébet is, a Szentlélektől megvilágosítva, Máriát szintén az Úr anyjának, azaz Isten

anyjának nevezi. Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Hangos szóval felkiáltott:

„Áldottabb vagy te minden asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse! Hogyan

lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám?” (Lk 1,41-43)

Szent Pál apostolnál:

Szent Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében (1,3-4) szintén szól Szűz Mária

istenanyaságáról. Azt mondja, hogy az Isten Fia „test” szerint Dávid nemzetségéből

született, ti. Szűz Mária által, aki Dávid nemzetségéből származott. Más szóval: Szűz

Mária istenanyasága révén származott a Messiás Dávid nemzetségéből.

Szent Pál a galatákhoz írt levelében (4,4) még erőteljesebben fejezi ki Szűz Mária

istenanyaságát: „De mikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, ki

asszonytól született.” (S ez az asszony Szűz Mária volt, aki valóban anyja volt az

Isten fiának.) Szent Pál Isten Fián a szó szoros értelmében a Szentháromság második

személyét, az Igét érti, félreérthetetlenül kifejezi Szűz Mária istenanyaságát.

A Szentírás Szűz Mária istenanyaságát közvetve is kifejezi. A Szentírás nyolc

alkalommal mondja Máriát Jézus anyjának. Másrészt ugyanazt a Jézust Isten fiának

hirdeti. A következtetés tehát világos: Szűz Mária valóban az Isten anyja.

Jézus Krisztus a Boldogságos Szüzet édesanyánkul adta, ezért az év első napján az

egész esztendőt az Õ anyai gondoskodásába ajánljuk.

A szentmisében elhangzó könyörgés részlete:

Istenünk, te Mária szűzi anyasága által örök üdvösséggel ajándékoztad meg

világot. Engedd, kérünk, hogy Isten Anyjának közbenjárását mindig érezzük, mert

tőle kaptuk Fiadat, az élet szerzőjét.

Mária feltételek nélkül elfogadta Isten kegyelmét. Példáját követve növekedjék

bennem Krisztus, hogy életem az ő élete legyen, és szeretete rajtam keresztül

másokra is kiáradjon.

 

Forrás: hittansuli.hu

joomla template