NyomtatásE-mail

Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok ünnepe

( 27 értékelés )

SZENT FÜLÖP ÉS SZENT JAKAB APOSTOLOK - MÁJUS 3.

Mint a többi apostol esetében, az evangéliumok és az Apostolok Cselekedetei csak

szűkösen beszélnek Fülöpről és Jakabról is. Mind a négy apostolnévsor (Mk 3,18; Mt

10,3; Lk 6,14; ApCsel 1,13) megnevezi mindkettőjüket, Fülöpöt az ötödik, Jakabot,

Alfeus fiát a kilencedik helyen.

Szent János evangéliuma szerint (1,44; 12,21) Fülöp a két apostoltestvérhez,

Andráshoz és Péterhez hasonlóan a Galileai-tó mellől, Betszaidából származott. A

meghívás elbeszélésén kívül Szent János még három alkalommal emlékezik meg róla: a

kenyérszaporításnál (6,5 sk.), Jeruzsálemben, amikor a pogányok látni akarták Jézust

(12,21), és az utolsó vacsora történetében (14,8).

Későbbi hagyomány szerint Fülöp három, prófétai tehetséggel megáldott lányával

együtt a kisázsiai Hierapoliszban élt, ott is halt meg. Az Apostolok Cselekedeteinek

elbeszélése szerint Pál Cézáreában vendége volt Fülöp evangelizáló diákonusnak,

akinek volt négy prófétáló leánya. Ha ez a hír megbízható, akkor Fülöp apostolt korán

összetévesztették a hasonló nevű diákonussal. Az apostol egyébként a posztó és

kalapkészítők védőszentje. Ereklyéi Konstantinápolyon át Rómába kerültek. A Tizenkét

apostol bazilikájában tisztelik.

Mazzuoli: Szent Fülöp (Róma, Lateráni Bazilika)

Jakabot, Alfeus fiát az apostolok névsorán kívül sehol sem említi meg az Újszövetség.

Kérdéses, hogy azonosítható-e a "kisebb Jakabbal", akinek anyját Márk Jézus

kereszthalálának tanúi között megnevezi (15,40). Az újabb katolikus 

szentírástudomány nincs meggyőződve arról, hogy azonos az Újszövetségben többször

(Mk 6,3; ApCsel 1,14 stb.) említett Jakabbal, az "Úr testvérével".

Ünnepnapjuk a római Tizenkét Apostol-templom fölszenteléséhez kapcsolódik. Ezt a

templomot 570-ben, május 1-én szentelték föl, s ekkor ünnepelték a két apostolt,

akinek ereklyéi ide kerültek. Mivel 1955-ben május elseje Szent József ünnepnapja

lett, a legközelebbi szabad napra, május 11-re helyezték ünnepüket. 1969-ben

ugyanilyen meggondolásból május 3-ra kerültek.

A római Szent Tizenkét Apostol-Bazilika

Mivel a Biblia mindkét apostolról nagyon keveset mond, Jakabbal kapcsolatban pedig a

végsőkig tartózkodó, vessen rájuk némi fényt a szűkszavú evangéliumi tudósítást

kiegészítő elbeszélő képzelet.

Amikor az Úr követői sorába hívta, Fülöp lelkesen követte őt. Már az első napon azon

volt, hogy toborozzon a nagy mesternek. A vonakodó Natánaelt kézen fogva vezette

Krisztushoz: "Jöjj és lásd!" Az Úr őhozzá fordult annak a napnak estéjén, amikor a

hegyen a népnek beszélt. Valószínűleg Fülöp jóságos tekintetéből kiolvashatta

csendes töprengését: hogyan lehetne jóltartani ezt a sokezres hallgatóságot? "Fülöp,

honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek?" - kérdi az Úr.

Fülöp rögtön válaszolt: "Kétszáz dénár árú kenyér sem elég ahhoz, hogy mindenkinek

csak egy kevés is jusson!"

Jó Fülöp! Dénárral tudsz számolni, de nem Mestered mindenhatóságával és jóságával.

Mélységes csodálkozás ragadta meg szívét, amikor tanúja lett a kenyérszaporításnak.

Csendesen így fohászkodhatott magában: "Mindig másképpen kell számítanom. Úgy

látszik, hogy az Úr esetében nem érvényes az egyszeregy."

A szeretetreméltó Fülöpnek adják elő a görög ünnepi zarándokok szerény kérésüket:

"Uram, szeretnénk Jézust látni." Fülöp bizonytalan, hiszen a Jézust keresők nem

zsidók. Először barátjával, Andrással együtt megfontolja a dolgot. Aztán együtt

mennek Jézushoz. És ő örül a legjobban, hogy az Úr nem tagadta meg a kérést.

Nem könnyű az Urat igazán megismerni. Fülöpnek újból meg kellett ezt tapasztalnia,

amikor azt kérte: "Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, s az elég lesz nekünk." Jézus

ezt válaszolta: "Már oly régóta veletek vagyok, és nem ismersz, Fülöp? Aki engem lát,

az Atyát is látta!"

Duccio di Buoninsegna: Ifjabb Szent Jakab Szent Bertalannal (Siena, Dóm)

Jakab, aki hajójával ugyanazt a tavat járta, más volt: csendes, befelé forduló ember.

Már ifjú korában letette a nazireus-fogadalmat, amely megtiltotta a bor és a hús

élvezetét. Alfeus fia csöndesen, hallgatagon járt Krisztus kíséretében. A komoly

férfinak gyakran különösnek tetszhetett Mestere. A szigorú vezeklőnek minden

bizonnyal el kellett gondolkoznia, amikor az Úr a többiekkel együtt a kánai menyegzős

házba vitte, s az ünneplőket jó néhány korsó borral meg is ajándékozta. De engedte

magát vezetni, és az Úr a komoly férfi akaratát nagy feladatok felé tudta irányítani.

Mindezt természetesen a liturgiában ünnepelt Jakabról mondtuk. A liturgia ugyanis a

hagyomány nyomán Alfeus fiát "ifjabb Jakabnak" nevezte, és tévesen az Úr

(unoka)testvérével azonosította. Jakab pedig, a szent a maga mennyei távlataival

bizonyosan jóságosan mosolyog azon, hogy mi nem igazodunk el nevének sok viselője

között, s az egyik szent cselekedeteit összetévesztjük a másikéval.

 

Forrás: A szentek élete

joomla template