NyomtatásE-mail

Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe

( 14 értékelés )

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET - NOVEMBER 19.

A ciszterci szerzetes, Heisterbachi Caesarius így kezdi Szent Erzsébet életrajzát:

,,A tiszteletreméltó és Isten előtt oly kedves Erzsébet előkelő nemzetségből

származott, s e világ ködében úgy ragyogott föl, mint a hajnalcsillag.'' Erzsébet

azok közé a szentek közé tartozik, akiknek sugárzása nem csökken, fénye minden

kor minden emberének világít.

A világegyházban november 17-én ünneplik. 1207-ben, Sárospatakon született,

abban az országban, amelyben a független állami lét és a kereszténység alapjait

Szent István király rakta le. Atyja II. András magyar király, anyja a merániai Gertrúd

volt. Erzsébetet már négy éves korában eljegyezték Türingia leendő grófjával,

Lajossal. Lajos szülei, Hermann gróf és Zsófia grófnő e házasságtól sokat vártak, és

reményük igazolását látták abban, hogy a kis menyasszony fényes kísérettel és

kincstárnyi hozománnyal érkezett a wartburgi várba. Német környezetben akarták

nevelni, hogy jól elsajátíthassa új hazájának minden szokását. 

A kis Erzsébet jósága és kedvessége hamarosan megnyerte a vár népét. A nála hét

évvel idősebb Lajos kezdettől fogva szívből szerette. A leendő anyós, Zsófia

asszony ellenben egyre növekvő rosszallással figyelte a gyermek fejlődését, mert

szokásaival nem tudott egyetérteni. Nemcsak apró, túlzásnak minősített vallási

gyakorlatai zavarták (Erzsébet például ismételten megszakította játékait, hogy,

mint mondta, ,,Istent szeresse''), hanem az is, hogy teljes természetességgel

magával egyenrangú társnak tekintette a legegyszerűbb gyermeket is. Ezt még mind

elnézte volna, mint gyermekes jámborságot, azt azonban már nem tudta

megbocsátani, hogy Erzsébet nem vette át az udvari élet előírt formáit: nem volt

hajlandó megtanulni a nők számára akkor kötelező tipegő járást, s ráadásul minden

körtáncnál jobban szerette a vad lovaglást. Ezzel egyébként az egész udvar

megütközését is kiváltotta, s ha Lajos védelmébe nem veszi az áskálódásokkal

szemben, és aránylag korai házassággal meg nem szilárdítja helyzetét a várban,

Erzsébetet valószínűleg hamarosan hazaküldték volna Wartburgból Magyarországra.

A házasságkötés azonban megtörtént, és a fiatalok boldogsága teljes volt. Erzsébet

teljes szívével átadta magát férjének, akihez a szeretet sokkal erősebb kötelékei

fűzték, mint a szülők akarata, vagy az együtt töltött gyermekkor. Most már

nyugodtan függetleníthette magát az udvari etikettől. Ha férjét hazavárta, messzire

elébe lovagolt, és viharos örömmel üdvözölte. Lajos pedig az udvari emberek

megrökönyödésére egy asztalnál étkezett vele. Lajosnak tapasztalnia kellett, hogy

felesége szívét, jóllehet nagyon szereti őt, nemcsak ő birtokolja: Isten volt az, aki

Erzsébetet egészen lefoglalta magának. És Lajos hálás hittel vette tudomásul, hogy

felesége néha éjszaka fölkel mellőle, és a hideg padlóra fekszik, hogy Isten

szeretetéért egy időre elhagyja férje közelségét.

Azon sem ütközött meg, ha Erzsébet az asztalnál egy falatot sem evett, mert éppen

böjtölt. Az 1225-ben kitört éhínség idején teljes tekintélyével mögötte állt, amikor

Erzsébet fölnyitotta a kamrákat és hombárokat, és ,,kifosztva'' a várat, segített az

éhezőkön.

A marburgi Szent Erzsébet-székesegyház

Erzsébet legbensőbb titka s egyúttal legvonzóbb vonása az volt, hogy tökéletes

összhangot tudott teremteni az Isten és a férje iránti szeretet között. Vannak, akik

úgy magyarázzák, hogy a szerelme egyre inkább lelkivé vált. Ám ezt cáfolja az a

tény, hogy milyen kimondhatatlan fájdalmat érzett akkor, amikor Lajos 1227-ben

keresztes hadjáratra indult. Mintha sejtette volna a jövőt, Lajos ugyanis még

útközben megbetegedett és meghalt. A hírt alig merték közölni Erzsébettel, s mikor

megtudta, ezzel a kiáltással rohant végig a vár termein: ,,Jaj, Uram Istenem, most

az egész világ meghalt számomra!''

Lajos oltalma nélkül nem folytathatta tovább addigi életét, ezért egy óvatlan

pillanatban, gyermekeivel együtt elhagyta a várat. A későbbi korokban, amikor már

nem értették a szegénység utáni vágyat, amely Erzsébet szívében állandóan égett,

menekülését úgy magyarázták, hogy ,,elűzték a várból''. Érdemes fölfigyelnünk arra,

hogy ez a későbbi értékelés mennyire megváltoztatta Erzsébet alakját: egy

kitaszított, szegénységbe jutott grófnő, aki csodákat művel, hogy legyőzze

környezete gonoszságait, jótettet jótettre halmoz, és fiatalon elég a szeretetben.

Ez az Erzsébet-kép közelebb állt a hívők lelkéhez, mert érthetőbb volt, mint azé az

asszonyé, aki mindezt szabad megfontolással, önként tette, és akinek férje halála

adta az alkalmat arra, hogy az evangéliumot minden fenntartás nélkül kövesse.

Marburgi Konrád feladja Erzsébetre a ferences harmadrend ruháját

 (a marburgi Szent Erzsébet templom)

Utolsó éveiben nagy szerepet játszott Marburgi Konrád, akit maga a pápa jelölt ki

Erzsébet lelkiatyjául. Lajos még életben volt, amikor Erzsébet már arra a Konrádra

bízta lelke vezetését, akinek 1226-ban engedelmességi fogadalmat is tett. 1228-

ban követte őt Marburgba. Konrád ferences komoly, szent buzgósággal teli pap volt,

aszkézisben és szegénységben élt. Nagy feladatának tekintette Erzsébet

tökéletességének kibontakoztatását. Szigorú lelkivezető volt: kis hibákért is

megostorozta Erzsébetet. Ha észrevette ragaszkodását a világ dolgaihoz, azonnal

kegyetlenül megvont tőle mindent. Így tiltotta el tőle utolsó társaságát, két kedves

szolgálóját is. Erzsébet pedig nem tiltakozott és nem keresett kibúvókat, hanem

Krisztus iránti szerelme jeleként tökéletesen engedelmeskedett. Oly hűséggel és

hajlékonysággal simult Isten kezébe, hogy emberi szigor nem tudott ártani neki.

De amíg egyik oldalon engedelmességével megkönnyítette lelkivezetőjének dolgát,

a másik oldalon szinte lehetetlen feladat elé állította: Konrádnak kellett irányítania

Erzsébet mindent felülmúló szeretetének tetteit.

Damkó József: Árpád-házi Szent Erzsébet, Budapest - Rózsák tere

Konrád egészségéről is néha maga Erzsébet gondoskodott, mert a betegápolásból

sem akarta kivonni magát. A lelkivezető és rábízottja közti harc egyik mozzanata

tűnik föl abban a levélben, amelyet Konrád Erzsébet halála után IX. Gergely

pápának írt: "Könnyek között kérte tőlem, engedjem meg, hogy házról házra járva

koldulhasson. Amikor ezt megtagadtam tőle, azt válaszolta: "Akkor olyat teszek,

amit nem tilthat meg nekem!"

És nagypénteken (1228-ban), amikor az oltárok minden ékességüktől meg voltak

fosztva, a minoriták kápolnájának oltárára tette kezét, és lemondott a saját

akaratáról és a világ minden pompájáról. Amikor mindenről le akart mondani, amije

csak van, elhúztam az oltártól...'' 

Özvegyi javaiból Erzsébet ispotályt rendezett be Marburgban. Attól a bizonyos

nagypéntektől fogva ott szolgált a ferences harmadrend szürke ruhájában - mint

betegápoló. Gyermekeit nevelőkre bízta, mert úgy látta, hogy nem tud számukra

megfelelő nevelést biztosítani. E döntésében bizonyára része volt annak is, hogy a

szívét most már osztatlanul Istennek akarta adni. Legkisebb lányát, Gertrúdot

boldogként tiszteljük.

1231 novemberében Erzsébet megbetegedett. Utolsó napjait gyermeki derű ragyogta

be. Elajándékozta a még meglévő holmiját, s vigasztalta a mellette lévő nővéreket.

16-án éjfél körül halt meg. Marburgban temették el, s már négy évvel halála után,

1235-ben szentté avatták.

Ünnepét 1670-ben vették föl a római naptárba, november 19-re, a temetése

napjára. 1969-ben ünnepét visszatették november 17-re, halálának napjára.

 

Forrás: A szentek élete

Sok érdekességet találnak Szent Erzsébettel kapcsolatban a következő linkeken:

http://www.katolikus.hu/szentek/1119.html

http://www.szenterzsebet.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=14

http://franka-egom.ofm.hu/irattar/irasok_gondolatok/konyvismertetesek/konyvek_8/puskely_maria/puskely_maria_erzsebet/puskely_erzsebet.htm

joomla template