NyomtatásE-mail

Szent Jakab apostol ünnepe

( 16 értékelés )

SZENT JAKAB APOSTOL ÜNNEPE - JÚLIUS 25.

Betszaidában született és Jeruzsálemben halt meg Kr. u. 42. körül. Az Egyház

hagyományában az ,,idősebb'' nevet kapta, hogy megkülönböztessék a Szent

Fülöppel együtt ünnepelt ,,fiatalabb''Jakabtól, az ,,Úr testvérétől''. Zebedeus és

Szalome fia, Szent János evangelista bátyja

El Greco: Szent Jakab

Apja mesterségét örökölve halász volt. A 28. év tavaszán, vagy nyarán, amikor

Jézus a Genezáreti tó partján járva kezdte egyenként meghívni apostolait, miután

meghívta Pétert és Andrást, ,,folytatva útját megpillantott két másik testvért is,

Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Éppen hálójukat javították a bárkában

apjukkal, Zebedeussal. Őket is hívta. Rögtön otthagyták a bárkát apjukkal együtt

és nyomába szegődtek'' (Mt 4,21.22).

Simon Péter és János mellett ő a harmadik, akinek az Úr különleges feladatot

szánt. Simon a szikla, János a szeretett tanítvány, Jakab az első vértanú az

apostolok közül. Ezért kiváltságos helyzetekben - a színeváltozáskor, Jairus

leányának feltámasztásakor és a Getszemáni kertben - csak hármukat vette maga

mellé Jézus.

Jakab egyébként robbanékony természetű volt. Szent Lukácstól tudjuk a következő

esetet, amely mutatja, hogy Jakab tisztában volt azzal, hogy Jézus mennyire más

mester, mint a farizeus írástudók. Amikor úton Jeruzsálem felé a szamariaiak az

egyik faluban nem voltak hajlandók szállást adni Jézusnak, Jakab az öccsével

együtt felháborodva mondta: ,,Uram, ha akarod, lehívjuk az égből az Isten nyilát,

hadd pusztítsa el őket!'' Ezért nevezte el Jézus e két tanítványát Boanergesznek,

ami annyit jelent: a mennydörgés fiai.

Az Evangéliumból azt is tudjuk, hogy Jakab milyen odaadással várta Isten

országát. Szalome asszony a fiaival együtt odament Jézushoz és leborult előtte,

hogy kérjen tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle: Mit akarsz? - Intézd úgy, -

felelte - hogy két fiam közül az egyik jobbodon, a másik balodon üljön

országodban. Jézus így válaszolt: Nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok inni azt a

kelyhet, amelyet majd én kiiszom? Ki tudjuk! - felelték. Erre Jézus így folytatta: A

kelyhemet ugyan kiisszátok, de hogy jobb és bal felől üljetek, ezt nincs

hatalmamban megadni nektek. Az azokat illeti, akiknek Atyám szánta. - A többi tíz

ennek hallatára megneheztelt a két testvérre. Jézus azonban odahívta őket

magához és így szólt hozzájuk: ,,Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak,

zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok meg a hatalmukat éreztetik velük. A ti

körötökben ne így legyen. Hanem aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a

szolgátok, és aki első akar lenni, legyen a rabszolgátok. Az Emberfia sem azért

jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon és odaadja életét váltságul

sokakért.

Jakabban jó talajba hullottak az Úr e szavai. Mestere halála után ő lett a

jeruzsálemi egyház feje, s mint ilyen, valóban ivott az Úr kelyhéből: amikor

Heródes Agrippa király 41-42-ben az egyházra támadt, elsőként Jakabot ölette meg

karddal. Ő lett az első vértanú az apostolok között.

Dürer: Szent Jakab vértanúsága

Életében is sokaknak szolgált. Szent Pál tanúskodik arról, hogy megtérése után

tizennégy évvel úgy ismerte meg őt, mint Péter és János mellett az Egyház

,,oszlopát'' (Vö. Gal 2,1-10).

A középkor egyik leghíresebb búcsújáró helye Szent Jakab sírja volt a

spanyolországi Compostelában. A 8. századtól él az a hagyomány az Egyházban,

hogy Jakab a mai Spanyolországig eljutott missziós útján. Egy későbbi, 13-14.

századi leírás még azt is tudja, hogy igehirdetésének nem volt sok foganatja, el is

veszítette Jakab a kedvét, s akkor megjelent neki Zaragózában a Szűzanya és

megvigasztalta. E hagyomány a breviáriumba is belekerült: ,,Jézus Krisztus

mennybemenetele után Jakab Júdeában és Szamariában hirdette Jézus istenségét

és sokakat elvezetett a keresztény hitre. Ezután Hispániába ment, ahol néhány

embert Krisztushoz térített, akik közül később hetet Péter apostol püspökké

szentelt és Hispániába rendelt.''

Jakab hispániai jelenléte ereklyéi átvitelének köszönhető. Az évet nem ismerjük,

amikor Jakab földi maradványait Jeruzsálemből Hispániába vitték. A 9. századtól a

hagyomány egyöntetűen vallja, hogy Jakab sírja Hispániában van. A legenda szerint

a feledésbe ment sír helyét éjszaka csodálatos fény jelölte meg, s a megtalált sírt

800 óta egyre növekvő tisztelet vette körül. Először egy kis kápolnát építettek

föléje, amit 899-ben III. Alfonz kibővített, de az arabok 997-ben lerombolták.

Magát a sírt azonban megkímélték. 1075-1128 között épült az a bazilika, mely

lényegében ma is áll. Szent Jakabot ,,Isten után a legjóságosabb és legerősebb

pártfogónak'' tisztelték. Érthető, hogy egész Európából zarándokoltak sírjához.

 

Santiago de Compostela bazilika - a hagyomány szerint

itt találhatóak az apostol földi maradványai

 

Forrás: A szentek élete - Diós István

joomla template