NyomtatásE-mail

Vasárnapi események a Vatikánban

( 15 értékelés )

EGY BÍBOROS NEM EGY INTRIKÁKKAL TELI UDVARTARTÁSBA LÉP BE,

HANEM SZÉTSUGÁROZZA KRISZTUS SZERETETÉT A VILÁGBAN

Ferenc pápa február 23-án, vasárnap délelőtt az új bíborosokkal és a Bíborosi

Kollégiummal együtt mutatta be a szentmisét. Homíliáját az évközi hetedik vasárnap

könyörgéséből kiindulva kezdte: „A te segítséged, irgalmas Atyánk, mindig tegyen

figyelmessé minket a Szentlélek hangjára.

Ez az ima, amit a szentmise elején mondtunk, egy alapvető magatartásformára

emlékeztet bennünket: hallgatnunk kell a Szentlélek szavát, aki élteti és áthatja az

egyházat. Teremtő és megújító erejével a Szentlélek mindig támaszt nyújt Isten

népe reményének, amely a történelemben halad. Mint Vigasztaló Szentlélek mindig

támaszt jelent a keresztények tanúságtételének. Ebben a pillanatban mindnyájan,

az új bíborosokkal együtt, hallgatni kívánjuk a Szentlélek hangját, aki a szentírási

olvasmányokon keresztül szól hozzánk.

A keresztény életszentség nem a mi művünk, hanem a Szentléleknek való

engedelmesség gyümölcse – állapította meg a Szentatya.

Az első olvasmányban felhangzott az Úr felhívása népéhez: „Legyetek szentek,

mert én, az Úr, a ti Istenetek szent vagyok” (Lev 19,2). És az evangéliumban Jézus

szavai is ezt visszhangozzák: „Ti olyan tökéletesek legyetek, mint mennyei Atyátok”

(Mt 5,48). Ezek a szavak mindnyájunkhoz szólnak, akik az Úr tanítványai vagyunk

és különösen hozzám és hozzátok, kedves Bíboros testvéreim, sajátosan hozzátok,

akik tegnap váltatok a Bíborosi Kollégium tagjaivá.

Hasonlóvá válni Isten szent mivoltához és tökéletességéhez elérhetetlen célnak

tűnhet. Ennek ellenére az első olvasmány és az evangélium konkrét példákat

javasol ahhoz, hogy Isten magatartása váljon cselekedeteink szabályává. De

mindnyájan emlékezünk rá, hogy a Szentlélek nélkül hiábavaló lenne erőfeszítésünk.

A keresztény életszentség nem elsősorban a mi művünk, hanem a háromszor Szent

Isten Lelkéhez való szándékos és gyakorolt engedelmesség.

Önzők és gőgösek vagyunk, de Isten jósága és szépsége vonzanak bennünket. A

Levita ezt mondja: „Ne táplálj gyűlöletet szívedben testvéred iránt...Ne légy

bosszúálló és ne gyűlölködj néped fiaival...Szeresd embertársadat…”(19,17-18).

Ezek a magatartások Isten szentségéből születnek. Mi azonban általában annyira

másmilyenek vagyunk, olyan önzők és gőgösek. Mégis vonz bennünket Isten

jósága és szépsége és a Szentlélek meg tud tisztítani bennünket, át tud alakítani,

formálni tud nap, mint nap. Mindnyájunknak szükségünk van arra, hogy megtérítsük

szívünket, különösen nektek, bíborosok és nekem, meg kell ezt tennünk –

hangsúlyozta homíliájában Ferenc pápa.

Az evangéliumban Jézus is az életszentségről beszél és elmagyarázza nekünk az új

törvényt, az Ő törvényét. Az írástudók és farizeusok nem tökéletes

igazságszolgáltatása és Isten országa legmagasabb rendű igazságosságának

szembeállításával magyarázza el az új törvényt. A mai evangéliumi szakasz első

antitézise a bosszúállásra vonatkozik: „Hallottátok a parancsot: Szemet szemért,

fogat fogért! Én pedig azt mondom nektek...ha megütik jobb arcodat, fordítsd oda

a másikat is (Mt 5,38-39). Nem csak arról van szó, hogy nem szabad visszafizetnünk

a másiknak a rosszat, amit nekünk tett, hanem törekednünk kell arra, hogy

nagylelkűen jót tegyünk.

A másik antitézis – folytatta homíliáját Ferenc pápa – az ellenségre vonatkozik:

„Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet! Én pedig

azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket és imádkozzatok üldözőitekért”

(43-44). Jézus azt kéri követőitől, hogy szeressék azt, aki nem érdemli meg,

anélkül, hogy viszonzást várnának, hogy betöltsék a szeretet-űröket a szívekben,

az emberi kapcsolatokban, a családokban, a közösségekben, a világon.

Bíboros Testvéreim! Jézus nem azért jött el, hogy megtanítsa nekünk a jó modor

szabályait, hogy hogyan kell viselkedni a szalonokban! Ehhez nem lett volna

szükség arra, hogy leszálljon az égből és kereszthalált haljon. Krisztus azért jött el,

hogy üdvözítsen bennünket, hogy megmutassa az utat, az egyetlen utat, amely

kivezet a bűn futóhomokjából. Az életszentségnek ez az útja az irgalmasság,

amelyet Ő gyakorolt, és amelyet minden nap gyakorol értünk. Szentnek lenni nem

luxus, hanem szükséges a világ üdvösségéhez. És ez az, amit az Úr kér tőlünk.

„Kedves Bíboros Testvéreim! Jézus Urunk és az Anyaszentegyház azt kérik tőlünk,

hogy nagyobb buzgalommal és odaadással tegyünk tanúságot az életszentségnek

ezekről a magatartásairól. Éppen az ingyenes önzetlenségnek ebben a többletében

áll egy bíboros életszentsége. Szeressük tehát azokat, akik ellenségesek velünk

szemben; áldjuk azokat, akik rosszat mondanak rólunk; köszöntsük mosollyal azt,

aki talán nem érdemli meg; ne arra vágyakozzunk, hogy mi érvényesüljünk, hanem

a szelídséget állítsuk szembe a hatalmaskodással; felejtsük el az elszenvedett

megaláztatásokat. Hagyjuk, hogy mindig Krisztus Lelke vezessen bennünket, aki

önmagát áldozta fel a kereszten, hogy olyan „csatornák” lehessünk, amelyeken

keresztül áramlik szeretete. Ez egy bíboros magatartása, ilyen legyen egy bíboros

viselkedése.

Ferenc pápa hozzátette: A bíboros Róma egyházába, nem pedig egy udvartartásba

lép be. Mindnyájan kerüljük az udvartartásokra jellemző szokásokat és

magatartásokat, mint az intrikák, a pletykák, az érdekszövetségek, a kivételezések,

a protekcionizmus. Segítsük ennek elkerülésében egymást. Nyelvezetünk legyen

evangéliumi: „igen, igen; nem, nem”. Magatartásunk legyen a Nyolc Boldogság

magatartása, utunk legyen az életszentség útja. Imádkozzunk ismételten az

Irgalmas Atyához, hogy mindig figyelmesek legyünk a Szentlélek hangjára.

A Szentlélek ma Szent Pál szavain keresztül is szól hozzánk: „Isten temploma

vagytok...Isten temploma szent, és ti vagytok az” (1Kor 3,16-17). Ebben a

templomban, amely mi, magunk vagyunk, egy alapvető liturgiát ünneplünk: a

jóság, a megbocsátás, a szolgálat, egyszóval a szeretet liturgiáját. Ezt a mi

templomunkat, mintha megszentségtelenítené, ha elhanyagolnánk testvéreink

iránti kötelességeinket. Amikor szívetekben helyet kap legkisebb testvérünk, maga

Isten talál ott helyet. Mikor azt a testvérünket kívül hagyjuk, akkor magát Istent

nem fogadtuk be. Egy szeretet nélküli szív olyan, mint egy leszentelt templom,

amelyet megfosztottak istentiszteleti szolgálatától és más célra használják.

Végül ezekkel a szavakkal fejezte be homíliáját Ferenc pápa: „Kedves Bíboros

Testvérek! Maradjunk egységben Krisztussal és egymás között. Arra kérlek

benneteket, hogy álljatok mellettem imával, tanácsokkal, együttműködéssel. És ti

mindnyájan, püspökök, papok, diakónusok, Istennek szentelt személyek és világi

hívek, egyesüljetek a Szentlélekhez fohászkodva, hogy a Bíborosi Kollégium mindig

egyre buzgóbb legyen a lelkipásztori szeretetben, nagyobb legyen az

életszentségben, hogy szolgálja az evangéliumot és segítse az egyházat, hogy

szétsugározza a világban Krisztus szeretetét”.


A PÜSPÖK, A BÍBOROS, A PÁPA HIVATÁSA, HOGY JÓ SZOLGÁLÓ ÉS NE JÓ

URASÁG LEGYEN - Ferenc pápa Úrangyala imádság előtti beszéde

A vasárnapi második olvasmányban Szent Pál megállapítja: „Senki se dicsekedjék

tehát emberekkel. Mert minden a tietek, akár Pál, akár Apolló, akár Kéfás, akár a

világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár a jövendők: minden a

tietek, ti pedig Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené.” (1Kor 3,23)

Miért mondja ezt az apostol? – tette fel a kérdést a pápa, majd így folytatta: mert a

probléma az, hogy az apostolnak a korinthusi közösség megosztottságaival kell

szembenéznie, ahol csoportok formálódnak, amelyek különböző prédikátorokra

hivatkoztak, mint vezetőikre. Azt mondták: „Én Pálé, Apollóé, Kéfásé vagyok”

(1,12).

Szent Pál elmagyarázza, hogy ez hibás gondolkodásmód, mert a közösség nem az

apostolokhoz tartozik, hanem ők, az apostolok tartoznak a közösséghez, de a

közösség teljes egységében Krisztushoz tartozik!

Ebből a hovatartozásból származik, hogy a keresztény közösségekben – az

egyházmegyékben, plébániákon, társulatokban és mozgalmakban – a

különbözőségek nem mondhatnak ellent annak a ténynek, hogy mindannyian a

keresztség révén ugyanazzal a méltósággal rendelkezünk: mindannyian Jézus

Krisztusban Isten gyermekei vagyunk. Ez a mi méltóságunk.

Azok, akik a vezetés, a prédikálás, vagy a szentségek kiszolgáltatásának feladatát

kapták, ne tekintsék magukat különleges hatalom birtokosainak, uraknak, hanem

vessék alá magukat a közösség szolgálatának, segítve azt, hogy örömmel haladjon

az életszentség útján.

Az egyház ma a lelkipásztori életmódnak ezt a tanúságtételét bízza az új

bíborosokra, akikkel a pápa vasárnap délelőtt szentmisét mutatott be. Köszöntsük

az új bíborosokat egy tapssal – fordult a hívekhez a pápa. Mindannyian köszöntsük

őket – kérte, amelyre nagy taps hangzott fel a Szent Péter téren.

A szombati konzisztórium és a vasárnapi szentmise értékes alkalmat adott arra,

hogy megtapasztaljuk az egyház katolicizmusát, egyetemességét, amelyet jól

képvisel a Bíborosi Kollégium tagjainak változatos összetétele, akik szoros

szeretetközösségben gyűlnek össze Péter utóda körül.

Az Úr adja meg nekünk a kegyelmet, hogy az egyház egységéért tudjunk

munkálkodni, és hogy építsük ezt az egységet, mert az egység sokkal fontosabb,

mint a konfliktusok! Az egyház egysége Krisztusban van, a konfliktusok problémák,

amelyek nem mindig Krisztustól valók – hangsúlyozta Ferenc pápa.

A liturgia és az ünnep pillanatai, amelyeket megélhettünk az elmúlt két napban,

erősítse meg mindannyiunkban a hitet, a Krisztus és egyháza iránti hitet! A

Szentatya arra szólította a híveket, hogy támogassák ezeket a pásztorokat és

segítsék őket imáikkal, hogy mindig lelkesen vezessék a rájuk bízott népet,

megmutatva mindenkinek az Úr gyengédségét és szeretetét. Mekkora szüksége van

az imára egy püspöknek, egy bíborosnak, egy pápának, hogy segíteni tudja előre

haladni Isten népét! – tette hozzá Ferenc pápa.

Nyomatékosan megismételte a „segíteni”, vagyis Isten népét szolgálni kifejezést,

mert a püspök, a bíboros, a pápa hivatása pontosan ez: legyen szolgáló Krisztus

nevében szolgálva. Imádkozzatok értünk, hogy jó szolgálók legyünk: jó szolgálók

és ne jó uraságok legyünk! – kérte a pápa.

Mindannyian együtt, püspökök, papok, megszentelt személyek és világi hívek

tanúságot kell tennünk egy Krisztushoz hű egyházról, amelyet a testvérek

szolgálatának vágya hat át és készen áll, hogy prófétai bátorsággal nézzen szembe

a mai emberek várakozásaival és spirituális igényeivel. Szűz Mária kísérjen el és

védelmezzen bennünket ezen az úton – zárta Ferenc pápa az Úrangyala imádság

előtt mondott beszédét.

A déli Mária-imádságot követően köszöntötte a Szent Péter teret és az oda vezető

széles utat megtöltő több mint százezer hívőt. Kiemelten üdvözölte azokat, akik a

konzisztórium alkalmából érkeztek, hogy elkísérjék az új bíborosokat. Köszönetet

mondott annak a számos országnak, amely hivatalos küldöttségekkel jelen kívánt

lenni ezen az alkalmon.

A Szentatya üdvözölte továbbá a Toulouse-ból érkezett egyetemistákat és az

Olaszországban élő venezuelai közösséget, az Itália számos régiójából érkezett

zarándokokat, majd szép vasárnapot és jó ebédet kívánt mindenkinek a napsütéses

tavaszi vasárnapon.

 

Forrás: Vatikáni Rádió

joomla template