Hiba
  • [sigplus] Kritikus hiba: A galéria forrásául szolgáló sztmáté1.jpg mappát nem egy alapmappához viszonyított relatív útvonallal adta meg.

NyomtatásE-mail

Szent Máté apostol és evangélista

( 13 értékelés )

[sigplus] Kritikus hiba: A galéria forrásául szolgáló sztmáté1.jpg mappát nem egy alapmappához viszonyított relatív útvonallal adta meg.

SZENT MÁTÉ APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA - SZEPTEMBER 21.

Máté apostolról, akit a hívő nép nagyon tisztel, s akinek sírját Salerno városában

őrzik, nem sok olyan adat maradt ránk, amely történetileg hitelesnek tekinthető.

Amit a hagyomány a Szentírásban foglaltakon kívül mond, tipikusan legendás

természetű. Euszébiosz, a történetíró püspök azonban közöl egy fontos tényt: Máté,

mielőtt a pogány országokba ment volna, Palesztinában héberül hirdette az

evangéliumot. Távozása előtt anyanyelvén írásba foglalta, és hátrahagyta a zsidó-

keresztények számára.

{gallery}sztmáté1.jpg{/gallery}

Caravaggio: Szent Máté és az angyal

 

Az evangélium révén elég mélyen megismerhetjük az evangélista gondolatvilágát,

mert alkotása teológiai mestermű. Ezt annak ellenére állítjuk, hogy vannak, akik

szerint Máté csak elindítója és gyökere annak a hagyománynak, amelynek végső

írásba foglalása az evangélium, a kész mű nem az ő tollából származik, hanem

valamelyik tanítványa foglalta írásba - röviddel az ő halála után. Eszerint Máté

szerzősége éppoly bizonytalan volna az evangéliummal kapcsolatban, mint Salamoné

a Bölcsesség könyve, vagy Dávidé a zsoltárok esetében.

A Máté-evangélium keletkezését úgy gondolhatjuk el, hogy Máté különös figyelemmel

gyűjtötte s őrizte magában az Úr szavait és beszédeit. Miután rendezte, mint

mondás- és beszédgyűjteményt adta tovább. A tudósok úgy vélik, hogy e

beszédgyűjtemény és Márk evangéliuma volt a forrása annak a műnek, amelyet az

Egyház hagyománya Máté evangéliumaként tart számon. Az Úr mondásait Máté úgy

foglalta elbeszéléseibe, ahogy az ékszerész foglalja aranyba a drágaköveket. Egymás

után fűzte a hasonló tartalmú, de eredetileg függetlenül elhangzott beszédeket, és

így jött létre a hegyi beszéd (5-7. fejezet), a példabeszédek (13. fejezet), a

farizeusok feletti jajkiáltások (23. fejezet) és az eszkatologikus beszéd (24-25.

fejezet) gyűjteménye.

{gallery}sztmáté3.jpg{/gallery}

Máté az apostol-névsorok közül kettőben a hetedik (Mk 3,18; Lk 6,15), kettőben a

nyolcadik (Mt 10,3; ApCsel 1,3) helyen, Tamás mellett áll. Jézus legszűkebb

tanítványai köréhez tartozott tehát, azokhoz, akik nem botránkoztak meg 

Krisztusban, s pünkösdkor megkapták a Szentlelket és a világra szóló küldetést. A

Máté név a latin Matthaeus és a görög Matthaiosz közvetítésével a héber Mattajból

ered, ami a Mattanjah rövid alakja, s annyit jelent mint "Jahve ajándéka" vagy "a

hűséges".

{gallery}sztmáté2.jpg{/gallery}

A Máté-evangélium azt mondja róla, hogy vámos volt és a Lévi nevet is viselte. Márk

még azt is tudja róla, hogy Alfeus fia volt. Foglalkozása alapján kissé beleérezhetünk

ennek az apostolnak különleges helyzetébe az apostolok testületén belül is: ,,Amikor

Jézus továbbment, látott egy Máté nevű embert, aki ott ült a vámnál. Szólt neki:

"Kövess engem!" Az fölkelt és a nyomába szegődött. Amikor később a házában

vendégül látta Jézust, odajött sok vámos és bűnös, és Jézussal, meg tanítványaival

együtt asztalhoz telepedtek. Ezt látva a farizeusok megkérdezték a tanítványaitól: "A

mesteretek miért eszik vámosokkal és bűnösökkel?" Jézus meghallotta, és így

válaszolt: "Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek,

és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok s nem áldozatot. Nem azért

jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket'' (Mt 9,9-13).

Lévi-Máté, a vámos, Kafarnaumban dolgozott. Azt nem tudjuk, hogy a város, vagy

a negyedes fejedelem alkalmazottja volt-e. Mint vámos, a zsidók szemében

nyilvános bűnös, kitaszított, tisztátalan ember volt. Jézus azonban megszólítja:

,,Kövess engem!'', és csakhamar vendége lesz Máténak. Úgy tűnik, e meghívástól

Máté helyzete nem változott, sőt! A vallási vezetők ujjal mutogatnak most már nem

csupán rá, a vámosra, hanem Jézusra is, aki odáig alacsonyította magát, hogy

közösséget vállal a bűnösökkel, a kitaszítottakkal. Máté pedig tudta, hogy amikor

fölkelt a vámasztal mellől, nem egy dúsgazdag ember társaságába került, hanem

az Emberfia követője lett, akinek nemhogy elvámolnivalója, de még hajléka sincsen,

ahol álomra hajthatná a fejét. Az Emberfiának azonban van hatalma a földön bűnöket

megbocsátani! Ez a Jézus az irgalmasság evangéliumát hirdeti és cselekszi, és Máté

azzal, hogy meghívást kapott tőle, ennek lett a részesévé!

{gallery}sztmáté4.jpg{/gallery}

Caravaggio: Szent Máté meghívása

Jézus nagyon tudatosan vállalta a közösséget a vámosokkal és a bűnösökkel. Ezzel

a tettével igazolja azt, amit mond: azért jött, hogy a bűnösöket hívja a bűnbánatra

és a bűnbocsánatra. Ezért szól mindenkinek hívó szava, mert az emberek

valamennyien bűnösök, de a szó csak azoknak a szívéhez érkezik el, akik tudatában

vannak nyomorúságuknak, és engedik, hogy meghívják őket, azaz fölkelnek és

követik Jézust. Aki pedig őt követi, az maga is Isten irgalmasságának a tanúja lesz.

Annak az irgalmasságnak a tanúja, amely Jézus Krisztusban testet öltött az emberek

között. Máté esetében a meghívottból tanítvány, tanú és apostol lesz, aki maga is

Isten ajándéka a világnak.

Máténak köszönhetjük az Úr Krisztus szavainak és beszédeinek alapvető forrását.

Az evangélium utolsó mondatai összefoglalják az Üdvözítő szándékát, aki a

bűnösökért jött, hogy Isten irgalmát hirdesse és megmutassa az embereknek.

Apostolait azért küldi szerte a világba, hogy minden népnek elmondják az irgalom

evangéliumát: ,,Én kaptam minden hatalmat az égen és a földön. Menjetek tehát,

tegyétek tanítványommá mind a népeket. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú

és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit

parancsoltam nektek. És én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig'' (Mt 

28,18-19). A Jeromos-féle martirológium szeptember 21-én hozza Szent Máté

ünnepét. Rómában a 11. századtól ezen a napon emlékeztek meg róla.

Máté meghívásának történetét az evangéliumból ismerjük. Életének további

eseményeiről csak a hagyomány közöl néhány szórványos adatot.

A legenda szerint az apostolok szétválása után Máté Etiópiába ment, ahol Kandaké

királynő kincstárnoka - akit az Apostolok Cselekedetei elbeszélése szerint Fülöp

diákonus keresztelt meg - fogadta és támogatta. Történt egy napon, hogy a király

fia meghalt. A bennszülött varázslók mindent elkövettek, hogy életre keltsék, de

hiába. Akkor a kincstárnok azt tanácsolta urának, hívja el Mátét. Ő el is ment és

föltámasztotta a fiút. A király ettől olyan boldog lett, hogy örömében egész 

országába hírnököket küldött, akik ezt hirdették: ,,Jöjjetek, és lássátok Istent, aki

emberi formában megjelent közöttünk!'' Az emberek össze is sereglettek, Máté

pedig tanította őket, hogy kinek a nevében és erejében támasztotta föl a halott

királyfit. Az emberek hittek szavának, megkeresztelkedtek, a király pedig hálája

jeléül egy pompás templomot építtetett.

Volt a királynak egy Efigénia nevű leánya, aki szintén megtért, és Máté fölvette az

Istennek szentelt szüzek közé. Ezután Egippus király meghalt, és utóda, Hirtacus

szemet vetett Efigéniára. Máténak ígérte a fele országát, ha rábeszéli a leányt,

hogy legyen a felesége. Egy alkalommal Máté a házasság szépségéről és 

szentségéről prédikált a szüzeknek és a népnek, és hangsúlyozta, hogy senkit nem

szabad elválasztani a házastársától. A király azt hitte, hogy Máté az ő kérésének

megfelelő szándékkal szól, és most beszéli rá Efigéniát a vele való házasságra,

ezért nagyon megdicsérte a prédikáció után. Ő azonban így válaszolt a királynak:

,,Úgy látom, egészen félreértettél engem, ó király, hiszen tudod, hogy Efigénia az

örök Király menyasszonya, és az ő szent fátyolát viseli. Hogyan vehetnéd el annak

jegyesét, aki nálad sokkal hatalmasabb?'' E szavaktól Hirtacus szörnyű haragra

lobbant és kirohant a templomból. Aztán elküldte a hóhért, és az, miközben Máté

kitárt karral imádkozott az oltárnál, hátulról leszúrta.

{gallery}sztmáté.jpg{/gallery}

Caravaggio: Szent Máté mártíromsága

Egy másik hagyomány szerint Máté máglyán halt meg. Ismét más hagyomány úgy

tudja, hogy a máglya az apostol imádságára kialudt, és később Núbiában halt meg

békességben.

 

Forrás: A szentek élete

joomla template