NyomtatásE-mail

Szent Bertalan apostol

( 13 értékelés )

SZENT BERTALAN APOSTOL - AUGUSZTUS 24.

Szent Bertalan az Úr tizenkét apostolának egyike, de nagyon keveset tudunk róla.

Már a neve körül is nehézségek vannak, mert a négy apostolnévsorban (Mk 3,18;

Mt 10,3; Lk 6,14; ApCsel 1,13) Fülöp mellett szerepel mint Bertalan; ugyanakkor

Szent János evangéliumában ugyancsak Fülöppel együtt jelenik meg, de Natánael

néven (Jn 1,45-50).

 

Valószínűnek látszik, hogy a Bertalan - ami a Bartholomeus vagy Bartalmaj, azaz

Talmai fia magyarosított formája - a családi, a Natánael pedig a személyneve. Az

ilyen kettős elnevezések akkoriban gyakoriak voltak.

Apokrif iratok tudósítása szerint Bertalan először Itáliában, majd Örményországban

hirdette az evangéliumot. Itt lett Krisztus vértanúja, mégpedig úgy, hogy

megnyúzták, majd lefejezték. A Sixtusi kápolnában Michelangelo úgy ábrázolja az

Utolsó ítélet című képen, hogy egyik kezében kést, a másikban a tulajdon bőrét

tartja. Azt is mondják, hogy Michelangelo erre a bőrre az önarcképét festette rá.

Bertalan apostol ereklyéi a 6. században kerültek Lipari szigetére. 938-ban III.

Ottó császár Beneventóból Rómába vitette az ereklyéket, ahol a Tiberis szigetén

templomot épített az apostol tiszteletére. A keresztény Rómában pedig Bertalan

lett a gyógyítások égi pártfogója. Az apostol koponyáját 1238 óta a frankfurti

dómban őrzik. A középkori naptárakban a 9. század óta június 24-én, vagy

augusztus 25-én említik az ünnepét. 1568-ban vették fel a római naptárba,

augusztus 24-re.

A frankfurti Szent Bertalan dóm

A színes történetekkel teli legenda szerint Bertalan az apostolok szétoszlása után

Indiába - egyes legendák szerint Örményországba is - ment. Itt talált egy

templomot, amelyben egy gyógyító bálvány volt. Ez a bálvány beszélt és minden

hozzá folyamodó betegnek gyógyulást ígért. Mikor Bertalan belépett a templomba,

nagyon sok beteg tartózkodott ott, és áldozatot akartak bemutatni a bálvány előtt.

Ám a bálvány egyszer csak felkiáltott: ,,Ti szegények, hagyjátok az áldozatot, és

ne ajánljátok fel nekem, nehogy az én szenvedésemből is részt kapjatok, mivel

Bertalan lánca megkötöz engem!'', s e szavak után ezer darabra tört. Az apostol

pedig imádságával meggyógyította az összes jelenlévő beteget.

Útja közben elért Polinius királyhoz is, akinek a leánya lelki beteg volt.

Meggyógyította, majd hirdette a királynak az evangéliumot, úgyhogy az megtért,

egész házanépével együtt megkeresztelkedett, sőt később püspöki tisztséget is

viselt az Egyházban. 

Meghallotta ezt Asztragesz király, Polinius testvére, és haragosan elfogatta

Bertalant. Ezekkel a szavakkal támadt rá: ,,Te vagy az, aki megtévesztette a

testvéremet?'' Isten embere így válaszolt: ,,Én nem megtévesztettem, hanem

megtérítettem!'' Akkor a király esküvel fogadta, hogy kényszeríteni fogja, áldozzon

Baldach bálványának. Bertalan azonban így tagadta meg a parancsot: ,,Én

megkötöztem a te istenedet; ha te megteszed ugyanezt az én Istenemmel, akkor

teljesítem parancsodat. Ha nem, akkor összetöröm Baldach képét.'' Nem sokkal

ezután jött egy hírnök, és jelentette, hogy Baldach képe összetörve fekszik a

templomában. Erre a király megszaggatta a ruháját, Bertalant megvesszőztette,

majd megparancsolta, hogy nyúzzák meg.

de Ribera: Szent Bertalan mártíromsága

Mikor megtörtént, keresztre feszítették, majd lefejezték. Miután meghalt - hogy

végleg megszabaduljanak az apostoltól - koporsóba zárták a testét, majd négy

másik vértanú koporsójával együtt a tengerre tették, hogy a víz sodorja el őket. A

különös flottilla Lipari szigetén ért partot.

Később Theodor apát így beszélt az apostolokról: ,,Az apostolok felosztották

maguk között a világot, és a királyok Királyának helytartói lettek. Bertalanra

Örményország jutott. Ott látod őt, amint nyelvének ekéjével felszántja a lelkek

földjét, elveti Isten igéjének magvát a szívek barázdáiba, s telepíti az Úr szőlejét

és paradicsomát. Az embereknek gyógyszert adott a betegségek ellen, kitépte a

tudatlanság töviseit, kiirtotta a hitetlenség őserdőit, és a hittételek köveiből

oltalmat adó házat épített nekik.''

 

Forrás: A szentek élete

joomla template