NyomtatásE-mail

Hírek az Ifjúsági Világtalálkozó nyitó szentmiséjéről

( 8 értékelés )

"EBBEN A PILLANATBAN A SZERETET FORRADALMÁT ÉLJÜK ÁT:

SZÁMUNKRA A MÁSIK EMBER KRISZTUS!" - Kedves Fiatalok! Tisztelt egyházi,

politikai és katonai hatóságok! Isten szeretett népe! Megkezdjük a 2013-as riói

Ifjúsági Világtalálkozót! Isten hozott benneteket! Ez a csodálatos város még szebbé

vált jelenlétetek által. Nagy öröm hat át bennünket: itt vagytok! A világ minden

részéről jöttetek! Ezekben a napokban itt lesz az otthonotok! Ebben a történelmi, szép

és fontos pillanatban a mi családunkhoz tartoztok!” – mondta Tempesta érsek.

 

A főpásztor ezután mindazokhoz fordult, akik elfáradva érkeztek meg a hosszú utazás

után: most annak az ideje ez, hogy együtt legyünk Jézus Krisztussal, és úgy éljünk,

mint tanítványai. Ennek a mostani tapasztalatunknak az egyik következménye a

missziós lelkesedés lesz! Menjetek és szerezzetek tanítványokat!

A Rio de Janeiro-i Szent Sebestyén főegyházmegye nagy felelősséggel fogadta el XVI.

Benedek emeritus pápa választását, amit 2011. augusztusában jelentett be

Madridban. Megköszönjük az emeritus pápának választását és javaslatait, az Ifjúsági

Világtalálkozó mottóját és bátorításait. 

Mindazonáltal a Gondviselés úgy akarta, hogy ez az Ifjúsági Világtalálkozó, amely 26

év után második alkalommal zajlik Latin-Amerikában, egyben az a hely legyen, amely

befogadja Ferenc pápa, a történelem első latin-amerikai pápája első apostoli

látogatását. Ferenc páp eljött, hogy vezesse az egyház életének ezt a szép és fontos

pillanatát Szent Sebestyén földjén. Ferenc pápát ugyanezen a helyen fogjuk

köszönteni csütörtökön. A történelem első latin-amerikai pápája, mint Péter utóda

érkezett Latin-Amerika földjére, ebbe a városba, amely ezekben a napokban az Ifjúság

világméretű kegyhelyévé vált.

Ezen a héten Rió az élő és fiatal egyház középpontjává válik. Minden út Rióba vezet.

A világ különböző részeiről jöttetek, hogy közösen osztozzatok a hitben és a

tanítványok örömében. Ez az öröm megerősít és arra szólít fel, hogy a fiatalok felé

menjünk és minden nemzetben misszióssá váljunk. A legjobb ajándék a többiek

számára Krisztus jelenléte, aki eltölt bennünket és szeretetre, önátadásra késztet,

mindig testvéri párbeszédet folytatva. 

Mielőtt elérkeztünk volna ehhez a pillanathoz, az Ifjúsági Világtalálkozó jelképei

csaknem két éven át zarándokoltak hazánkban: az ifjúsági világnapok keresztje és a

Szűzanya kegyképe, amelyek mostantól fogva jelen lesznek központi eseményeinken.

Amikor átvettük őket Madridban, fiataljainkat túláradó öröm töltötte el, lelkesedéssel

fogadták be a jelképeket közösségeikben. A városban több helyen is jelen vannak az

Ifjúsági Világtalálkozó védőszentjeinek, közbenjáróinak ereklyéi, arra emlékeztetve

bennünket, hogy minden korban, a különböző országokban sok szentéletű fiatal élt.

Velünk vannak ezeknek a személyeknek a hozzátartozói; a keresztény élet példaképei

velünk imádkoznak a mai fiatalságért. A fiatalos lelkesedés mindenütt a keresztények

fiatal arcát mutatja nekünk, akik hiteles és keresztény életük tanúságát egyesíteni

kívánják az evangélium szociális dimenziójával. 

Arra kaptunk meghívást, hogy egy új világ főszereplői legyünk. Biztos vagyok benne,

hogy ezt teszitek majd városaitokban, hazátokban. A világnak szüksége van olyan

fiatalokra, mint ti! –mondta homíliájában Orani João Tempesta érsek.

Utalt a szentmisén elhangzott evangéliumi szakaszra (Mt 9,9-13), amelyben Jézus

meghívja Mátét, hogy legyen tanítványa. Ezzel a hívásával egyben bejelenti: azért

jött, hogy a bűnösök megismerjék irgalmasságát. Értünk jött el, akiket a népek közül

arra hívott meg, hogy engedelmeskedjünk a hitben, mint ahogy Pál apostol tanítja a

Rómaiakhoz írt levelében (Rm 1,1-7): „Általa kaptunk kegyelmet és apostoli

küldetést”. Arra kaptunk meghívást, hogy Jézus Krisztus tanítványai legyünk, „Isten

szerettei”, a „meghívott szentek”. 

Az első olvasmány (1Sám 3,3b-10.19), a Zsoltárral együtt arra szólít fel, hogy

válaszunk legyen készséges: „Íme, itt vagyok! Uram, jövök. Íme, itt vagyok!

Teljesedjék bennem akaratod!” Szeretnénk, ha ez a bibliai kifejezés lenne mindig

ajkatokon és szívetekben ma és mindig: Íme, itt vagyok Uram. Mint Máté, álljunk

készen az Istennek adott IGEN következményeire, amelyek tele vannak kihívásokkal

és örömökkel.

Az Úr hívására jöttünk ma össze ezen a csodálatos helyen, a tengerparton, amelynek

neve a copacabana-i Szűzanya iránti tiszteletre utal, a Megváltó Krisztus alatt, aki

befogadó ölelésre tárja ki karját. Ez az óceán, a homok, a tengerparti strand és a

tömeg emlékeztetnek Mátén kívül a többi tanítvány hivatására is. Ez a helyszín

felidézi bennünk azokat a csónakokat, amelyeket azok hagytak ott a parton, akiket

Jézus meghívott követésére. Ma mi is arra kaptunk meghívást, hogy kövessük Jézus

Krisztust. 

Jézus, a Mester arra hív bennünket, hogy merüljünk alá a mély vízbe, keresztségünk

vizébe. Ez a szép nemzetközi találkozó a Hit Évének szívében jó alkalom arra, hogy

megerősítsük elkötelezettségeinket, amelyeket a keresztény közösség előtt magunkra

vállaltunk. Arra kaptunk meghívást ebben a sajátos időszakban, amelyben sok kérdés

merül fel, amely korszakváltó változást jelent, hogy mélyen éljük meg hitünket,

lelkesedéssel és annak a következetességével, aki hagyja, hogy a Szentlélek vezesse.

Máté Jézusnak adott válasza azt a gondolatot ébreszti bennünk, hogy amikor felállunk,

hogy pozitív feleletet adjunk az Úrnak, akkor Ő otthonunkba jön, velünk vacsorázik és

átalakítja életünket. Az első olvasmányban Sámuelnek a hívás úgy tűnt, mint egy

álom, de egy társa segítségével sikerült megértenie, hogy valóban Isten hangját

hallotta. A misszionárius út azt igényli, hogy mi is képesek legyünk erre a

megkülönböztetésre, de egyben utópia is, álom és valakinek a segítsége, aki

mellettünk áll és felismerteti velünk Isten hangját. Mint Pál, Krisztus szolgái vagyunk,

apostoli a hivatásunk és Isten kiválasztott minket evangéliumáért. 

Kedves fiatalok! Egyházmegyénk meghallotta Isten hívását, hogy fogadjunk be

benneteket! Sámuelhez, Pálhoz és Mátéhoz hasonlóan válaszoltuk: „Itt vagyunk!

Uram, jövök!” Plébániáink, a családok, az iskolák, a lelkipásztori társulatok,

mozgalmak, csoportok. A mi otthonaink a ti otthonaitok! Ebben a pillanatban a

szeretet forradalmát éljük át: számunkra a másik ember Krisztus! A másik ember a mi

testvérünk! Bárcsak ez visszhangzana az egész világon! Azt szeretnénk, ha mindenki

és minden egyes ember érezné Krisztus befogadó ölelését. Krisztus mindenkit hív,

hogy Vele együtt építsük Isten országát. Menjünk együtt? – tette fel a kérdést a riói

érsek.

Krisztus mindenkit hív: legyetek a barátaim! Induljunk el Vele Péter utódának, a

Megváltó helytartójának nyomaiban Rio de Janeiro-i zarándoklatán, hintsük el a

testvériség magvait, amerre csak elhaladunk. Legyünk a béke és az egyetértés

hírnökei, hívjuk a világot az életszentségre, amely az Emberek Megváltójából csírázik

ki. 

A Mestert körülvéve, az egész világ többi fiataljával együtt mondjuk: „Uram, jó, hogy

itt vagyunk!” (Mt 17,4). Járjátok végig ennek a városnak az utcáit, tegyetek tanúságot

Jézus Krisztusról, kötelezzétek el magatokat egy új világért, mindenkihez vigyétek el

Krisztus örömét és békéjét, mint a reggel őrszemei, munkálkodjatok a világ

megújulásán, Isten tervének fényében! 

Csak azért élhetjük meg ilyen intenzíven zarándoklatunkat, mert Jézus Krisztus

közöttünk él, nekünk adja Szentlelkét, és mi arra kaptunk meghívást, hogy megéljük

ezt a valóságot és átadjuk azt a többieknek hozzáférhető és érthető módon. Jézus

Krisztus mindig időszerű, főleg a fiatalok számára, akik keresik az igazságot, az

igazságosságot és a békét – és ezeket csak Jézus Krisztusban találhatják meg. 

Ti, kedves fiatalok, a remény ajándékai vagytok egy olyan társadalom számára, amely

megoldást vár értékválságára. Arra kaptatok meghívást, hogy új nemzedéket

alkossatok, amely megéli a hitet és azt továbbadja a következő nemzedéknek. Arra

kaptunk meghívást, hogy megtapasztaljuk a hitet és ennek révén megújuljunk. Ha

lelkesen részt veszünk közösségünkben, ez jó alkalom lesz arra, hogy testvéreinkkel

együtt tanúságot tegyünk: lehetséges egy másfajta világ. Az első zarándok, aki már

közöttünk van, a Szentatya, Ferenc pápa, aki mellénk állt ebben a menetben és

megmutatja az utat számunkra ezekben a napokban. Kedves fiatalok: ne féljetek

megnyitni szíveteket Krisztusnak!

Számos akadályt és igazságtalanságot kell leküzdenünk. Építhetünk hidakat a falak és

korlátok helyett. Rajtatok keresztül, akik itt vagytok Rióban, az egész világnak

szüksége van tanúságtételre a szolidaritásról, a javak megosztásáról, a Megváltó

Krisztus szeretetéről. Itt az ideje, hogy felébresszük a bizalmat és a reményt, hogy

ezek konkrét gesztusokká váljanak egy szebb holnap számára. 

Máriához, akinek olyan sok neve van, itt Brazíliában úgy fohászkodunk, mint az

Aparecidai Miasszonyunkhoz, mint fő védőszentünkhöz, de úgy is nevezzük, mint

Penha-i Nagyasszonyunk, Nazaré-i Nagyasszonyunk. Mária továbbra is minden fiatal

társa és anyja. A Szűzanya oltalmába ajánlunk mindnyájatokat, hogy az ő általa

bemutatott Krisztust magatokhoz véve járhassatok a világ útjain, mint az új

evangelizáció misszionárius tanítványai, egy új világ főszereplői, mint a holnap

őrszemei, akik egy új hajnal reménységét ébresztik fel: Krisztus Feltámadt és előttünk

halad! A Szentlélek megvilágítja életünket és világosságot ad, hogy megérthessük

küldetésünket: hogyan vigyük el az embereket az Atyához. 

Ma, az Ifjúsági Világtalálkozó megkezdésekor a Megváltó Krisztus ezt mondja nekünk:

„Gyertek, barátaim!” Az Ifjúsági Világtalálkozó során megtanuljuk ezt mondani:

„Beszélj hozzánk, mert szolgád hallgatja szavad!” És még jobban hallgatjuk majd az

Úr szavát, amikor ezt mondja: „Legyetek misszionáriusok!” „Menjetek és tegyetek

tanítványommá minden népet!” És mi mindnyájan így válaszolunk: „Íme, itt vagyok

Uram, készen állok a küldetésre”.

„Az Ifjúsági Világtalálkozó főszereplője a Megváltó Krisztus” - Stanisław Ryłko bíboros

köszöntése a fiatalokhoz

A Világiak Pápai Tanácsának elnöke július 23-án este, az Ifjúsági Világtalálkozó

megnyitó szertartásán a következő köszöntéssel fordult a több mint félmillió fiatalhoz:

„Kedves fiatalok!

Íme elérkezett a mindnyájatok által várva várt nap: a XXVIII. Ifjúsági Világnap

megkezdése. Isten hozott benneteket Rio de Janeiro-ban, ebben a rendkívül szép

brazil metropoliszban, amelyet a Corcovado kegyhelyének Megváltó Krisztus szobra

ural. Az elkövetkező napokban ez a város lesz a katolikus ifjúság fővárosa, akik a föld

legtávolabbi részeiből érkeztek ide. Hosszú és elkötelezett előkészítő folyamat után,

amelyet plébániátokon és közösségeitekben végeztetek, most itt gyűltetek össze: egy

fiatal egyház, tele a hit örömével és missziós buzgósággal! A Zsoltáros szavai

buzdítanak bennünket: „Ezt a napot az Úr szerezte: ujjongjunk és örüljünk benne!”

(Zsolt 118,24). 

Kedves fiatalok, a Világiak Pápai Tanácsa nevében, annak a vatikáni dikasztériumnak

a nevében köszöntelek benneteket szeretettel, amelyre a Szentatya rábízta az Ifjúsági

Világtalálkozó megszervezését. Hálatelt szívvel gondolok püspökeitekre, a papokra, a

szerzetesekre és szerzetesnőkre, valamint világi oktatóitokra, akik elkísértek és

vezettek benneteket a spirituális előkészítés útján. A hit nagy kalandját éljük itt meg

közösen Rióban ezekben a napokban. Az Úr mindannyiunknak annyi meglepetést

tartogat! Mindannyiatok számára felejthetetlen napok lesznek ezek, a fontos

felfedezések napjai, az életeteteket meghatározó választások napjai!

Ez a riói Ifjúsági Világtalálkozó egészen különleges: 26 év után az Ifjúsági

Világtalálkozó visszatér Latin-Amerikába, egy fiatal földrészre, a remény földrészére.

Érdemes felidézni Boldog II. János Pál szavait, amelyeket a Buenos Aires-ben

megrendezett Ifjúsági Világtalálkozó fiataljaihoz intézett a már távoli 1987-ben:

„Szeretném megismételni nektek újból – mint ahogy pápaságom első napján már

mondtam -, hogy ’ti vagytok a pápa reménysége’, ’ti vagytok az egyház reménysége’.

Igen, mondta a pápa, veletek együtt akarom ismételni: „Latin-Amerika: légy önmagad!

Krisztushoz való hűségedben állj ellen azoknak, akik el akarják fojtani a reménységre

szóló hivatásodat”. A riói Ifjúsági Világtalálkozó azért is különleges, mert XVI.

Benedek pápa akaratából jött létre, ő készítette elő, és Ferenc pápa, az első latin-

amerikai pápa vezeti majd... Valóban, az Úr útjai kifürkészhetetlenek

Ez az Ifjúsági Világtalálkozó a Corcovado-n emelkedő Megváltó Krisztus impozáns

szobra tövében zajlik. Ő ennek az eseménynek az igazi főszereplője! Szíve végtelen

szeretettel dobog mindannyiatokért és kitárt karja készen áll arra, hogy

mindnyájatokat befogadjon. Bízzátok Rá minden kívánságotokat, a jövőre szóló

terveiteket, legnagyobb örömeiteket; bízzátok Rá legnehezebb választásaitokat is,

amelyekre meghívást kaptatok, félelmeiteket és nyugtalanságotokat, amelyek fiatal

szívetekben lakoznak! A fiatalság önmagában véve egy óriási gazdagság: ti

rendelkeztek vele és gyümölcsöztetnetek kell! Bízzátok rá Krisztusra! Aki Krisztust

választja, nem veszít el semmit, egyáltalán semmit, hanem éppen ellenkezőleg

mindent elnyer, megtalálja az igazi boldogságot és az életet a maga teljességében!

Ennek az Ifjúsági Világtalálkozónak a vezérfonala, amint tudjátok, Krisztus missziós

parancsa, amelyet egyházára bízott: „Menjetek és tegyetek tanítványommá minden

népet!” (vö. Mt 28,19). A küldetés az egyház és minden keresztény létoka! Mindnyájan

arra kaptunk meghívást, hogy a föld sója és a világ világossága legyünk! Ezen az

Ifjúsági Világtalálkozón Krisztus arra hív, hogy kilépjünk önmagunkból – mint ahogy

ezt gyakran hangoztatja Ferenc pápa – és azt kéri, hogy hagyjunk fel kényelmes

életünkkel, döntsük le önzésünk falait, bátran menjünk el a világ földrajzi és

egzisztenciális „perifériáira”, vigyük el magunkkal Krisztust és evangéliumát. Ezekben

a napokban tegyük magunkévá Szent Pál szavait: „Jaj nekem, ha nem hirdetem az

evangéliumot!” (1Kor 9,16). Kiáltsuk az egész világnak – mint ahogy a Szentatya kéri

tőlünk: „Jó Jézust követnünk.. jó Jézus üzenete; jó kilépni önmagunkból és elmenni a

világ és a lét perifériáira, hogy elvigyük Krisztust!”. 

Kedves fiatalok, Krisztusnak szüksége van rátok! Szüksége van fiatal, örömmel és

misszionárius lelkesedéssel teli hitetekre! Krisztus számít mindnyájatokra!

Végül Stanisław Ryłko bíboros a világ összes fiataljához fordult: megkezdődött a riói

Ifjúsági Világtalálkozó! Megismétlem mindnyájatoknak köszöntésem: Isten hozott

benneteket Rio de Janeiro-ban!

 

Forrás: Vatikáni Rádió

 

joomla template