NyomtatásE-mail

Szent Péter és Pál apostolok ünnepe a Vatikánban

( 6 értékelés )

"VALLJUK MEG AZ URAT, ÉLETÜNKET SZENTELJÜK KRISZTUS ÉS

EVANGÉLIUMA SZERETETÉNEK, SZOLGÁLJUK AZ EGYSÉGET!"

Június 29-én szombaton, Szent Péter és Pál apostolok ünnepén Ferenc pápa szentmisét

mutatott be a vatikáni Szent Péter bazilikában. A vele együtt koncelebráló bíborosok,

érsekek és püspökök között jelen volt az a 34 érsek-metropolita, akiknek a pápa a

szentmise előtti rövid szertartás során átadta a palliumot.

A vietnami François-Xavier Le Van Hong érsek nem tudott eljönni Rómába, ő majd az

előírások szerint otthon kapja a pápa képviselőjén keresztül a palliumot. A szentmisén

részt vett a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátus képviseletében Johannisz

Zizioulas pergamoszi metropolita, a kíséretével együtt. 

A pápa homíliájában mindenekelőtt köszöntötte a bíborosokat, Johannisz metropolitát,

püspök- és paptestvéreit, majd ezekkel a szavakkal fordult a hívekhez:

"Ma Szent Péter és Pál apostolok ünnepét, a római egyház fővédőszentjeinek ünnepét

tartjuk: ezt az ünnepet még örömtelibbé teszi, hogy a világ minden részéről jelen

vannak püspökök. Nagy gazdagságról van szó, amely által mintegy újraéljük (az első)

Pünkösd eseményét: ma, csakúgy mint akkor, az egyház hite minden nyelven beszél és

népeket egyetlen családban kívánja egyesíteni."

Ferenc pápa hálatelt szívvel köszöntötte a konstantinápolyi pátriárkátus küldöttségét,

amelyet Johannisz metropolita vezet. Köszönetét fejezte ki I. Bartolomeosz ökumenikus

pátriárkának ezért az újabb testvéri gesztusért. A Szentatya köszöntötte a szertartáson

megjelent nagyköveteket és polgári hatóságokat, valamint külön üdvözölte a

"Thomanerchor", a lipcsei Szent Tamás templom – Johann Sebastian Bach egykori

templomának – kórusát, amelynek tagjai a liturgikus zenét szolgáltatják és akiknek a

jelenléte az ökumenizmus további kifejezése.

A pápa ezután a péteri szolgálatra vonatkozó három gondolatát osztotta meg a

hívekkel.

A péteri szolgálat vezérfonala a "megerősíteni" ige. Miben kell Róma püspökének

megerősítenie a híveket?

1. Mindenekelőtt a hitben. Az evangélium Péter vallomását idézi: "Te vagy a Messiás,

az élő Isten Fia" (Mt 16,16). Olyan vallomás ez, amely nem Pétertől, hanem a mennyei

Atyától születik. Jézus pedig erre a vallomásra válaszolja: "Te Péter vagy. Erre a

sziklára építem egyházamat" (18). Péter szerepe, egyházi szolgálata azon alapul, hogy

magasból kapott kegyelem révén hitvallást tesz Jézusról, az élő Isten Fiáról. A mai

evangéliumi szakasz második részében látjuk a világias gondolkodás veszélyét. Amikor

Jézus saját haláláról és feltámadásáról, Isten útjáról szól, amely nem egyezik a

hatalom emberi útjával, Péterben a hús és vér vesz erőt, félrevonja az Urat és "ezekkel

szavakkal tesz neki szemrehányást: .. ilyesmi nem történhetik veled!" (16,22). Jézus

pedig keményen válaszol: "Takarodj előlem, sátán! Terhemre vagy!" (23). Amikor

hagyjuk, hogy gondolataink, érzelmeink, az emberi hatalom logikája jusson előtérbe és

nem hagyjuk, hogy a hit, Isten irányítson és vezessen bennünket, botránykővé válunk.

Krisztusba vetett hit jelenti keresztény életünk, az egyház szolgái életének

világosságát! – mondta homíliájában Ferenc pápa, majd rátért a második pontra:

2. Megerősíteni a szeretetben. A második olvasmányban hallottuk Szent Pál megható

szavait: „A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam” (2

Tim 4,7). Milyen harcról van szó? Nem az emberi fegyverek harcáról, amely sajnos még

ma is vérrel áztatja a világot; hanem a vértanúság harcáról. Szent Pálnak egyetlen

fegyvere van: Krisztus üzenete és az, hogy egész életét Krisztusnak és embertársainak

ajándékozza. Éppen az tette hihetővé és azzal építette az egyházat, hogy első

személyben kiállt és vállalta a felelősséget, hogy az evangéliumnak szentelte életét

fenntartások nélkül, hogy mindenkinek mindene legyen, anélkül, hogy megkímélte volna

magát. Róma püspöke arra kapott meghívást, hogy ebben a szeretetben éljen és ebben

a szeretetben erősítse meg testvéreit, amely Krisztusnak és mindenkinek szól,

megkülönböztetés, határok és korlátok nélkül. És nem csak Róma püspöke: ti

mindnyájan, új érsekek és püspökök ugyanazt a feladatot kaptátok: szenteljétek az

evangéliumnak életeteket minden fenntartás nélkül, legyetek, mindenkinek mindene. Az

a feladatotok, hogy ne kíméljétek magatokat, lépjetek ki önmagatokból, Isten hűséges,

szent népe szolgálatára.

Végül a pápa kifejtette harmadik gondolatát a péteri szolgálatról:

3. Megerősíteni az egységben. A pápa utalt arra a gesztusra, amelyet a szertartás

elején hajtottak végre: a pallium a Péter utódával való szeretetközösség jelképe. A

Szentatya idézett a II. Vatikáni Zsinat „Lumen gentium” k. dogmatikus konstitúciójából,

miszerint Szent Péter a közösség és a hit egységének örök és látható alapja és

princípiuma (vö.18. pont). A püspöktestvérek jelenléte ma annak a jele, hogy az egyház

szeretetközössége nem jelent egyformaságot. A II. Vatikáni Zsinat, amikor az egyház

hierarchiájának struktúrájára utal, leszögezi, hogy az Úr az apostolokat „kollégiumként,

azaz állandó testületként apostolokká tette, s e kollégium élére a közülük kiválasztott

Pétert állította” (19. Pont). Megerősíteni az egységben: a püspöki szinódus

összhangban a primátussal – tette hozzá szabadon a pápa. A szinodalitásnak ezen az

útján kell haladnunk, növekedve összhangban a primátusi szolgálattal. Majd ismét

idézett a „Lumen gentium” kezdetű konstitúcióból.

A zsinati tanítás tovább folytatja: „Ez a kollégium amennyiben sokakból áll, Isten

népének sokféleségét és egyetemességét, amennyiben pedig egy főhöz tartozik,

Krisztus nyájának egységét fejezi ki” (22. pont). Az egyházban a különbözőség, amely

nagy gazdagságot jelent, mindig az egység összhangjában olvad össze, mint egy nagy

mozaik, amelyben a mozaikdarabok együttesen alkotják Isten egyetlen nagy tervét. Ez

késztessen arra minket, hogy mindig leküzdjünk minden konfliktust, amely sebet okoz

az egyház testén. Egységben a különbségekben: nincs másik katolikus út ahhoz, hogy

egyesüljünk. Ez a katolikus lelkiség: egyesülni a különbségekben. Ez Jézus útja! A

pallium, ami a Róma püspökével, az egyetemes egyházzal való szeretetközösség jele,

egyben elkötelezettség mindnyájatok számára, hogy a szeretetközösség jelei legyetek

– mondta a metropolita érsekeknek a Szentatya. 

Megvallani az Urat, hagyni, hogy Isten irányítson bennünket; Krisztus szeretetének és

evangéliumának szentelni életünket; szolgálni az egységet. Ezek azok a feladatok,

amelyeket Szent Péter és Pál apostolok mindnyájunkra bíznak, ezeket kell megélnie

minden kereszténynek. Vezessen és kísérjen mindig bennünket közbenjárásával Isten

szent Anyja: Apostolok Királynője, imádkozz érettünk! Ámen! – fejezte be homíliáját

Szent Péter és Pál apostolok ünnepén Ferenc pápa. 

A 35 érsek-metropolita az összes földrészt képviseli, a következő szám szerinti

megoszlásban: 16 amerikai, 9 európai, 6 ázsiai, 3 afrikai, 1 óceániai érsek.

Figyelemreméltó az erős amerikai jelenlét, hiszen majdnem minden második az

Újvilágban él. 

A pallium átadásának új szertartását még XVI. Benedek pápa szabályozta, amennyiben

kivette azt a szentmise keretéből és eléje helyezte, hogy a pallium átadás szertartása

ne kaphasson semmiféle szentségi-karakter látszatot.

A fekete keresztekkel díszített fehér gyapjú palliumokat pénteken este helyezték el a

Szent Péter bazilika konfesszió oltára alatt, Péter sírja közelében. A szentmise előtt két

diákónus vitte Ferenc pápa elé, aki megáldotta azokat. A szertartás során az érsek

metropoliták név szerint közösen esküt tettek ezzel a formulával: „Én, NN érsek, mindig

hűséges és engedelmes leszek Péter apostolnak, a Szentszéknek, a római katolikus

szentegyháznak, neked, a pápának, és törvényes utódaidnak. Így segítsen meg engem

mindenható Isten.”

A Szentatya a következő formulával áldotta meg a palliumokat: „A mindenható Isten

dicsőségére, a Boldogságos Szűz Mária, Szent Péter és Pál apostolok dicséretére, a

rátok bízott székek ékességére, a metropolita hatalom jeleként átadjuk nektek a

palliumot, melyet Szent Péter sírjától vettünk, hogy azt az egyházkerületetek határain

belül használjátok. Ez a pallium legyen az egység szimbóluma és az Apostoli Székkel

való közösség jele, legyen a szeretet köteléke, az erősség ösztönzője, hogy a nagy

Isten és Jézus Krisztus, a pásztorok fejedelme eljöttének és kinyilatkoztatásának a

napján, elnyerjétek a rátok bízott nyájjal együtt a halhatatlanság és a dicsőség ruháját.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen!”

A pallium köralakban nyakba akasztható vékony vállszalag, alakja Krisztus igáját, tiszta

gyapjúból készült anyaga a krisztusi pásztori hivatalt, a rávarrt öt kereszt pedig

Krisztus öt sebét jelképezi. 

Róma városa patrónusainak ünnepén, Péter-Pál napján ez alkalommal is hagyományos

ruhába öltöztették a bazilika híres Szent Péter bronzszobrát: a vértanúság színét

jelképező piros miseruhát adtak rá, fejére pedig hármas pápai tiarát helyeztek, melyet

egykor a pápák viseltek ünnepi alkalmakkor. 

Szent Péter és Pál ünnepén Kelet és Nyugat egyháza találkozott egymással jelképesen,

ugyanakkor a szentmise liturgikus zenéje kifejezésre juttatta az egyház és a protestáns

felekezetek közötti kapcsolatot is. A lipcsei evangélikus Tamás templom világhírű

kórusa együtt énekelt a szentmisén a Cappella Sistina-val, a Sixtus kápolna kórusával

és ez a zenei ökumené még inkább hangsúlyt adott az egység lehetséges keresésének.

Felhangzottak a szentmise során Pierluigi Palestrina és Johann Sebastian Bach művei,

utóbbinak a híres „Jesus meine Freude” korálja. A lipcsei „Thomaner-chor” karnagya 250

évvel ezelőtt a nagy mester, Johann Sebastian Bach volt. Az ő 16. utóda, Georg

Christoph Biller jelenlegi karnagy még XVI. Benedek pápától kért és kapott lehetőséget

egy közös szolgálatra a mai napon, amelyet az utód Ferenc pápa is jóváhagyott. 

A lipcsei Tamás templom kórusa pénteken este a vatikáni Sixtus Kápolnában adott

hangversenyt Bach, Palestrina, Biller és Terzakis műveiből. Christoph Biller kántor

elmondta, hogy „a zenében sokkal könnyebb ökumenikus hangot találni, mint teológiai

síkon”.

 

„Péter és Pál hite révén a római egyház vonatkozási pont a világ minden egyháza

számára” – Ferenc pápa szombati Úrangyala imádsága

Ferenc pápa az ünnepi szentmise után az Apostoli Palota dolgozószobája ablakából

imádkozta el a déli Úrangyala imádságot a Szent Péter teret megtöltő hívekkel együtt.

Hozzájuk intézett beszédében az Apostolfejedelmekről emlékezett meg, utalva arra,

hogy amíg ők ketten Róma számára a Város saját ünnepét jelentik, addig a világegyház

is köteles a maga módján köszönteni őket. „Péter volt az első, aki megvallotta a hitét

Jézus Krisztusban, az Isten Fiában, Pál pedig ezt a hitet hirdette a görög-román

világban. A Gondviselés akarta, hogy mindketten ide, Rómába érkezzenek, hogy itt

vérüket ontsák hitükért. Ezzel a római egyház önkéntelenül is a világon elterjedt összes

egyház vonatkozási pontjává lett. Nem a császárság hatalma erejében, hanem a

Krisztusért vállalt vértanúság jegyében! Végeredményben csak Krisztus szeretete

teremt hitet” – mondta a pápa a szombati Úrangyala imádság során. 

Gondoljunk csak Péterre! – folytatta a pápa. Nem a saját emberi képessége erejében

vallja meg a hitét Jézusban, hanem a tőle kapott kegyelem, a benne megtapasztalt

szeretet révén, hiszen Jézus maga Isten személyes szeretete.”

Ugyanez történt Pállal is, igaz másképpen. Aki egykor üldözte Jézust, annak élete a

damaszkuszi úton átalakul és megérti, hogy Jézus nem halt meg, hanem él, és őt, még

az ellenségét is szereti. Így szerez tapasztalatot Pál az irgalomról, Isten bocsánatáról

Jézus Krisztusban. Ez lesz az az evangélium, amit Péter és Pál megtapasztaltak saját

magukban, és amiért az életüket adták. Irgalmasság, megbocsátás! Az Úr mindig

megbocsát, az Úr irgalmas, mert irgalmas az ő szíve és mindig vár bennünket – tette

hozzá beszédéhez szabadon Ferenc pápa. Testvérek, milyen nagy öröm egy olyan

Istenben hinni, aki csupa szeretet és kegyelem! Ez Péter és Pál hite, amit Krisztustól

kaptak és amit átadtak az egyháznak. Áldjuk az Urat ezért a két dicsőséges vértanúért

és engedjük, hogy hozzájuk hasonlóan minket is megnyerjen magának Krisztus

irgalma. 

Végül a pápa Péter apostol testvérére, Szent Andrásra emlékezett, aki megosztotta

vele a Jézusban való hit tapasztalatát, sőt előbb találkozott Jézussal. Szent András

példája kapcsán Ferenc pápa megemlékezett a konstantinápolyi ökumenikus

pátriárkátus küldöttségéről. A pápa arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak el együtt I.

Bartolomeosz ökumenikus pátriárkáért egy Üdvözlégy Máriát, majd a közös imádság

után szép napot és jó étvágyat kívánt mindenkinek. 

„Szélforgó” tűzijáték az Angyalvárnál Szent Péter és Pál apostolok ünnepén

Június 29-én, este fél 10-kor kezdődik a történelmi koreográfiájú pirotechnikai

látványosság, amelyet most modern kiadásban hatodik alkalommal idéznek fel, ezúttal

Ferenc pápa megválasztásának tiszteletére, a város védőszentjei, Szent Péter és Pál

apostolok főünnepén. A tűzijáték egyben lehetőséget nyújt arra, hogy a nézők

támogassák a római Gyermek Jézus kórház újszülött osztályát modern orvosi műszerek

megvásárlásában.

Délután 5 órától Lazio tartomány „Nevessünk, hogy éljünk” társulata játékokkal

szórakoztatta a gyermekeket az Angyalvár előtti téren, majd este hétkor bohócok

műsora kezdődött „sötét és viharos éjszaka” címmel.

Mi is voltaképpen ez a tűzijáték, amely a „szélforgó” – girandola – nevet viseli? A

látványos műsort először 1481-ben mutatták be IV. Szixtusz pápa tiszteletére. Olyan

fontos ünnepekkor került rá sor, mint Húsvét, Szent Péter és Pál apostolok liturgikus

emléknapja, vagy az új pápa beiktatása. A római hagyomány szerint Michelangelo

nevéhez fűződik a tűzijáték koreográfiája, amelyet később Bernini tökéletesített.

Ihletét a Szicíliához tartozó Stromboli sziget vulkánhegyéből vette, amely „lángot és

tüzet okád magából”. 

III. Pál pápa tűzszerésze, Vanoccio Biringuccio 1540-ben részletesen leírta az

Angyalvári Szélforgó látványát, amelyre többek között Charles Dickens is utalt egyik

művében, a római költő, Gioacchino Belli pedig szonettjeiben állított emléket az

egyedülálló tűzijátéknak.

Ma a legnagyobb biztonságban, a legmodernebb technológiai eszközök felhasználásával

mutatják be, 18 tűzszerész közreműködésével. Azelőtt 100 ember munkáját igényelte.

A tűzijáték színeit a régi mesterek leírása alapján állítják össze, hogy biztosítsák a

tónusok mélységét és ragyogását. A Girandola tűzijáték egész Európából vonzotta a

nézőket, egészen 1861-ig, miután feledésbe merült. 

A látványosság lelki vonatkozása 590. augusztus 29-hez fűződik. Nagy Szent Gergely

pápának ezen a napon látomásban megjelent Szent Mihály arkangyal vakító fény

formájában Hadrianus császár síremléke felett. Kihúzott kardja azt jelképezte, hogy

legyőzte a Rómát sújtó rettenetes pestis járványt, ami másnap valóban véget ért. Ettől

a naptól kezdve hívják az ókori épületet Angyalvárnak. 

A szélforgó tűzijáték nem pusztán pirotechnikai látványosság, hanem kifejezi a hit

szépségét, a jó dicsőséges győzelmét a rossz felett. A pápák minden korban a

legnevesebb művészeket kérték fel a tűzijáték kidolgozására, hogy olyan eseményről

legyen szó, amely a ragyogó fény és a tűz jelképei által a keresztény hit tisztaságát és

szépségét eleveníti meg.


Forrás: Vatikáni Rádió

joomla template