NyomtatásE-mail

Aranymise és egyházmegyei születésnap Debrecenben

( 5 értékelés )

Bosák Nándor: Krisztus szeretete sürgessen engem

Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök hálaadó szentmisét mutatott be pappá

szentelésének 50., püspökké szentelésének 20., valamint a Debrecen-Nyíregyházi

Egyházmegye megalapításának 20. évfordulóján 2013. június 15-én, szombaton

Debrecenben, a Szent Anna-székesegyházban.

Az ünnepségen a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, a határon túli szomszéd

egyházmegyék püspökei, Bölcskei Gusztáv református püspök, Derencsényi István

református lelkészi főjegyző, Kósa Lajos, Debrecen polgármestere és az egyházmegye

hívei vettek részt.

Az aranymise kezdetén Seregély István nyugalmazott egri érsek a püspöki konferencia

nevében köszöntötte Bosák Nándor főpásztort, és kérte, hogy Isten adja meg számára

áldását, kegyelmét és örömét élete minden napján. Az érsek atya gratulált a

főpásztornak a jubileumi hármas évforduló alkalmából és hozzátette, hogy ez az ünnep

a hűség, a köszönet, a lelki öröm, az életúton megmaradó állhatatosság, a további

bizalom ünnepe is. Éveken át tanúja volt a főpásztor papi hűségének eleinte „hírből”,

majd személyesen, munkatársként, később barátként is megismerhette.

Ezt követően Ferenc pápa köszöntését Tóth László plébános olvasta fel.

„Tisztelendő testvéremnek, Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspöknek!

Amikor pappá szenteltek, tisztelendő testvérem, sajátos lelki karaktert kaptál és az

isteni javak kiosztója lettél.

Most örömmel emlékezel arra, hogy 50 éven át teljesíthetted ezt a szolgálatot. Érthető

módon ez nemcsak a te örömöd, hanem azon híveké is, akiket hűségesen szolgálsz.

Ehhez járul még az is, hogy megemlékezel püspökké szentelésedről és az

egyházmegyéd alapításáról. Illendő, hogy felsoroljuk életed néhány eseményét,

amelyek méltóak a megemlékezésre attól a naptól kezdődően, amikor a teológiai

tanulmányaid befejezése után pappá szenteltek.

Papi munkádat az Egri Főegyházmegyében kezdted és lelkipásztorként gondoztad a

híveket. Majd a papi szeminárium növendékeinek igaz és hasznos tanítást adtál, őket

lelkiekben vezetted, jól tudva, hogy az Egyháznak milyen nagy haszna származik

abból, ha megfelelően nevelt és képzett szolgálattevői vannak.

Ezek után tiszteletre méltó elődünk, Boldog II. János Pál pápa rád figyelve, előrelátó

elhatározással, 20 évvel ezelőtt kinevezett az újonnan alapított Debrecen-Nyíregyházi

Egyházmegye püspöki székébe. Az a szándék vezette, hogy amit magad is végeztél,

másoknak tanítottál, az új egyházi közösségben kiváló módon megvalósítsd. Örömmel

értesültünk arról, hogy egyházmegyédet vezetve igazi emberségről, nemes

egyszerűségről és papi lelkületről tettél bizonyságot és úgy irányítod az egyházmegye

közösségét, hogy az Úr ottani kisded nyája, akiknek vezetője lettél, megmutatja az

evangélium gazdagságát azok előtt is, akik nem tartoznak a Katolikus Egyházhoz.

Nem akarunk hallgatni arról a megbecsülésről sem, amit magadnak megszereztél akár

a hívek, akár a többi püspöktestvéred részéről. Mindezekért és a neked, rólad

megemlékezőknek is elismerésünket fejezzük ki.

Végül mintegy az égi jutalmak zálogaként, neked magadnak, tisztelendő testvérünk

szívből adjuk apostoli áldásunkat és abban részesítjük egyházi közösségedet és a

jubileumi szentmise résztvevőit is. Tőled pedig azt kérjük, hogy értünk is imádkozzál,

hogy a péteri szolgálatot megfelelően teljesíthessük.

Vatikán, 2013. május 21.

Pápaságom első évében: Ferenc pápa

A szentmise homíliáját Veres András szombathelyi püspök mondta, aki nemcsak

püspöktársa, de személyes jóbarátja is Bosák Nándor főpásztornak. Beszédében a

figyelmet a hűségre, az Egyházra, a Szentléleknek az egységben, közösségben,

bátorságban megmutatkozó jelenlétére irányította.

A szentmise befejező része, az aranymisés áldás előtt püspökök és világiak képviselői

köszöntötték a jubiláns főpásztort.

Kocsis Fülöp, hajdúdorogi megyéspüspök a fiatal püspökök, a magyarországi és

határokon túli görög katolikus hívek nevében köszöntötte a fiatalos lendületéről,

gondolkodásmódjáról is ismert Bosák Nándor főpásztort, aki követendő példát mutat

számukra. A görög katolikus püspök a szomszédos egyházmegye fizikai közelsége

mellett utalt Bosák Nándor főpásztor gyermekkori emlékeire is, amelyek a Hajdúdorog

melletti Kálmánházához kötik, így a bizánci szertartással már ott megismerkedett.

Fülöp püspök köszöntésében hozzátette, a jubiláló püspök atyáról megemlékeznek

Máriapócson, valamint a görög katolikus szent liturgiában is.

Bölcskei Gusztáv református püspök a magyarországi és határon túli református hívek

nagyrabecsülését és köszöntését hozta. A püspök a Szentírás azon részét emelte ki,

amely a 7x7 esztendőt követő 50. esztendőre, a nagy elengedés, fellélegzés idejére

irányítja a figyelmet (3Mózes 25:8–10.). Jézus a názáreti zsinagógában elmondott

messiási programbeszédében az Ő kedves esztendejét, az 50. esztendőt hirdeti,

amelyben Ő az, aki a nagy felszabadulást hozza. A református főpásztor kifejezte

jókívánságát, hogy a jubiláló püspök atya 50. szolgálati évét is Krisztus szabadsága,

szabadító szeretetének öröme jellemezze.

Pásztor Károly - rangidős - nyugalmazott plébános az egyházmegye papsága nevében

szólt az ünnepelt püspökhöz. A plébános a főpásztor „Törd meg az éhezőknek

kenyeredet” (Iz 58, 7) püspöki jelmondatát emelte ki, amely az elmúlt 20 évben hűen

jellemezte papi szolgálatát. Majd paptestvérei nevében köszönetet mondott a

főpásztornak a papjai felé mutatott közvetlenségéért, nyitottságáért is.

Kósa Lajos, Debrecen polgármestere a város nevében érkezett az aranymisére.

Köszöntő gondolataiban a 20 éves katolikus püspöki szolgálatra utalva elmondta, a 20

év Debrecenben 40 évnek számít, hiszen a vérmes reformátusok és katolikusok között

a debreceni főpásztori évek frontszolgálatként megélt helyet jelenthettek. A városban

volt egy-két „atyafi”, aki azt mondta, hogy szeretné látni azt a katolikus püspököt,

akivel ő meg lesz elégedve. Bosák Nándor püspök atya 2009-ben a város díszpolgári

címét is megkapta. „Ő olyan ember - fogalmazott a polgármester -, aki józan

gondolkodással, derűvel vezeti az egyházmegyét, akitől az évek során ő maga is sok

bölcsességet tanult egy-egy élethelyzetre vonatkozóan.”

Kerezsi Béla, a kisvárdai Szent László Szakközépiskola igazgatója az intézmények

nevében megköszönte, hogy az elmúlt 20 évben a püspök atya közvetlenségével,

odafigyelésével az intézményekre nem mint feladatokra gondolt, hanem mint az

egyházmegye kincseire, amely nem az épületeket, hanem a bennük élő embereket

jelenti.

Keresztesné Várhelyi Ilona, az egyházmegye katolikus híveinek nevében szólt a püspök

atyához. Kiemelte, hogy II. János Pál pápa Debrecen nevét is visszaírta a katolikus

világegyház térképére és ennek első püspökét egyháztörténeti személyiséggé avatta.

Bosák Nándor személyében olyan főpásztort adott a Debrecen-Nyíregyházi

Egyházmegyének, aki a szórványokká szakadozott nyájat összegyűjtötte. 

„Az Úr erőssége népének és oltalmazza fölkentjének üdvét.” A hit évében legyen ez a

gondolat az egyházmegye híveinek kérése Istentől és imádságos jókívánsága püspök

úrnak, legyen az Úr erőssége a mi egyházmegyénknek, oltalmazza fölkentjét és

mindnyájunk üdvösségét.

Végül az „utolsó szó jogán” az ünnepelt Bosák Nándor püspök atya köszönte meg a

jókívánságokat.

„A nagy számok törvénye szerint nem az apró részletek, hanem az átfogó dolgok

kerülnek előtérbe. Amikor pappá szenteltek, a „Krisztus szeretete sürget minket” (2Kor

5, 14) jelmondatot választottam. Akkor kezdő papként, másként fogalmazva

igyekeztem papi szolgálatomat telesíteni: „Krisztus szeretete sürgessen engem,

nyugtalanítson, ne hagyjon megállni, elfáradni, elszürkülni. Hiszen a hivatásnak az az

értelme, hogy Krisztus ajándékát, emberek iránti szeretetét mások számára

közvetítsem. 50 évre visszatekintve látom, hol derűsebben, hol nehezebben oldottam

meg a feladatokat. Megköszönöm a Jóistennek, hogy mindig sürgetett és nem hagyott

nyugodni, hogy az adott helyzethez, feladathoz megadta a belső indítást. Hálát adok

mindenért, amit az Istentől, családomtól, környezetemben lévőktől és papi

közösségektől kaptam, és hogy megőrizte bennem a hitet, az optimizmust, és az abban

való hitet, hogy a jónak mindig nagyobb ereje van, mint a világban jelenlévő rossznak.

Az aranymisés képen ez olvasható: „Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus atyja,

aki Krisztusban minden mennyei lelki áldással megáldott minket.”  (Ef 1,3)

Az aranymisés áldásban azt kérem, hogy a Jóisten mindazt, amit általam akart adni az

embereknek, azt teljesítse be, és ajándékozza meg a mi közösségünket, áldja meg

békességével és isteni szeretetével.”

 

Forrás: Kovács Ágnes/Magyar Kurír

joomla template