NyomtatásE-mail

XVI.Benedek Urbi et Orbi áldása

( 0 értékelés )

A SZENTATYA URBI ET ORBI ÜZENETE

December 25-én, Karácsony ünnepén 12 órakor XVI. Benedek pápa a hagyománynak

megfelelően a Szent Péter bazilika középső loggiájáról felolvasta karácsonyi üzenetét,

majd ünnepélyes apostoli „Urbi et Orbi” áldását adta Rómára és az egész világra. 

A Szentatya mellett foglalt helyet Jean-Louis Tauran protodiakónus bíboros, valamint

Fernando Filoni diakónus bíboros. 

A Szent Péter téren a nagyszámú hívősereg mellett felsorakozott a Pápai Svájci Gárda

alakulata, valamint az Olasz Fegyveres Erők képviseletében a szárazföldi erők, a

haditengerészet, a légierők, a pénzügyőrség és a carabinierik osztaga. 

Amikor a Szentatya megjelent a bazilika erkélyén, a pápai csendőrség, illetve az olasz

rendőrség fúvószenekara előadásában felhangzott a vatikáni, majd az olasz himnusz. 

A Szentatya Urbi et Orbi üzenete:

"Veritas de terra orta est!" – „Az igazság kisarjadt a földből!” (Zsolt 85,12)

Kedves Testvérek Rómában és az egész világon, áldott Karácsonyt kívánok

mindnyájatoknak és családjaitoknak!

Karácsonyi jókívánságomat a Hit évében egy Zsoltárból vett szavakkal fejezem ki: „Az

igazság kisarjadt a földből”. A Zsoltár szövegében valójában jövő időt találunk: „Az

igazság majd kisarjad a földből”: egy híradás, egy ígéret, amelyet egyéb kifejezések

kísérnek, és amelyek egészében vége így hangzanak: „A szeretet és az igazság majd

találkoznak, / az igazságosság és a béke csókot váltanak. / az Igazság majd kisarjad

a földből / és az égből igazságosság tekint le. / Igen, az Úr kiárasztja áldását / és

földünk meghozza termését; / Igazságosság jár előtte: / és béke a lába nyomában”

(Zsolt 85,11-14). 

Ma beteljesedett ez a prófétai szó! Jézusban, aki Betlehemben született Szűz

Máriától, a szeretet és az igazság valóban találkoztak, az igazságosság és a béke

csókot váltottak; az igazság kisarjadt a földből és az igazságosság letekintett az

égből. Szent Ágoston szerencsés tömörséggel magyarázza: „Mi az igazság? Isten Fia.

Mi a föld? A test. Tedd fel magadnak a kérdést, hogy honnan született Krisztus és

megérted, hogy az igazság miért a földből sarjadt ki... az igazság Szűz Máriától

született (En. In Ps. 84,13). 

És egy Karácsonyról szóló beszédében megállapítja: „Ezzel a minden évben visszatérő

ünneppel celebráljuk tehát azt a napot, amelyben beteljesedett a prófécia: „Az

igazság kinőtt a földből és az igazságosság letekintett az égből”. Az Igazság, aki az

Atya keblében van, kinőtt a földből, hogy egy anya keblében is lehessen. Az Igazság,

amely az egész világot uralja, a földből nőtt ki, hogy egy asszony keze tarthassa...Az

Igazság, amelyhez nem elegendő az ég, hogy magába foglalja, a földből nőtt ki, hogy

egy jászolba helyezzék el. Kinek a javát szolgálja, hogy egy ilyen fenséges Isten

ennyire alázatos lett? Természetesen semmilyen előnyt sem jelent önmaga számára,

hanem nagy előny nekünk, ha hiszünk” (Sermones, 185,1). 

„Ha hiszünk”. Íme, a hit hatalma! Isten mindent megtett, megtette a lehetetlent:

testté lett. Szeretetének mindenhatósága megvalósította azt, ami túlmutat az emberi

értelmen: a Végtelen gyermekké lett és belépett az emberiségbe. Azonban ugyanez az

Isten nem léphet be szívembe, ha nem nyitok neki ajtót. Porta fidei! A hit kapuja!

Megrémülhetnénk fordított mindenhatóságunk előtt. Az embernek ez a hatalma, hogy

elzárkózzon Istentől, félelemmel tölthet el. De íme, a valóság, amely elűzi ezt a sötét

gondolatot, a remény, amely legyőzi a félelmet: az igazság kisarjadt! 

Isten megszületett! „A föld megadta gyümölcsét (Zsolt 67,7). Igen, van jó föld,

egészséges, minden önzéstől és minden bezárkózástól mentes föld. A világon van egy

föld, amelyet Isten készített, hogy eljöjjön, és közöttünk lakjon. Van egy lakhelye,

hogy jelen legyen a világban. Ez a föld létezik és ma is, 2012-ben, ebből a földből

kisarjadt az igazság! Ezért van remény a világon, egy megbízható remény, a

legnehezebb pillanatokban és helyzetekben is. Az igazság kisarjadt, elhozva a

szeretetet, az igazságosságot és a békét. 

Igen, a béke sarjadjon ki a szíriai lakosságnak, amelyet mélyen megsebez és megoszt

egy konfliktus, amely nem kíméli még a védteleneket sem és ártatlan áldozatokat

arat. Ismételten felhívást intézek, hogy szűnjön meg a vérontás, könnyítsék meg a

menekültek és a kitelepítettek megsegítését és a párbeszéd révén keressék a

konfliktus politikai megoldását. 

A béke sarjadjon ki a Földön, ahol a Megváltó született és Ő adjon bátorságot az

izraelieknek és palesztinoknak, hogy véget vessenek a túl sok éve tartó harcnak és

megosztottságnak, és határozottan lépjenek a tárgyalások útjára. 

Észak-Afrika országaiban, amelyek mély változásokon mennek keresztül egy új jövőt

keresve – különösen Egyiptom szeretett és Jézus gyermeksége által megáldott földjén

– az állampolgárok építsék együtt az igazságosságon alapuló társadalmat, a

szabadság és minden személy méltóságának tiszteletét. 

A béke sarjadjon ki Ázsia hatalmas földrészén. A Gyermek Jézus tekintsen jóakaratúan

a kontinens számos népére, különös tekintettel azokra, akik hisznek Benne. A Béke

Fejedelme fordítsa tekintetét továbbá a Kínai Népköztársaság új vezetőire, akikre

magasrendű feladat vár. Kívánom, hogy juttassák érvényre a vallások szerepét,

mindenki tiszteletben tartásával, hogy a vallások hozzájárulhassanak egy szolidáris

társadalom építéséhez, a nemes kínai nép és az egész világ javára. 

Krisztus Karácsonya segítse elő, hogy Maliban visszatérjen a béke, Nigériában pedig

az egyetértés. Nigériában kegyetlen terrorista merényletek továbbra is áldozatokat

szednek, különösen a keresztények között. A Megváltó nyújtson segítséget és vigaszt

a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részének és adjon békét Kenyának, ahol

véres merényletek sújtották a polgári lakosságot és az istentiszteleti helyeket. 

A Gyermek Jézus áldja meg a számos hívőt, akik Latin-Amerikában ünneplik őt.

Növelje emberi és keresztény erényeiket, támogassa mindazokat, akik arra

kényszerülnek, hogy elvándoroljanak családjaiktól és szülőföldjükről, erősítse meg a

kormányzókat a fejlődésre és a bűnözés elleni küzdelemre tett elkötelezettségükben. 

Kedves Testvérek! Szeretet és igazság, igazságosság és béke találkoztak egymással,

megtestesültek Betlehemben a Máriától született emberben. Az az ember Isten Fia,

Isten, aki megjelent a történelemben. Születése új élet sarja az egész emberiség

számára. Bárcsak minden föld jó földdé válna, amely befogadja és kisarjasztja a

szeretetet, az igazságot, az igazságosságot és a békét. Áldott Karácsonyt

mindenkinek!


Forrás: Vatikáni Rádió

joomla template