NyomtatásE-mail

P. Szabó Ferenc SJ elmélkedése Advent harmadik vasárnapjára

( 0 értékelés )

"ÖRVENDJETEK! AZ ÚR KÖZEL VAN!"

Advent 3. vasárnapja az öröm vasárnapja. A Filippieknek írt levél 4. fejezetéből vett

olvasmány adja meg az alaphangot, az indokot, miért is örvendeznek a hívők:

„Örvendjetek az Úrban szüntelen! Újra csak azt mondom: örvendjetek. Lelki

jóságotokat ismerje meg mindenki. Az Úr közel van!”

Flinck: Az angyalok Jézus születését hirdetik a pásztoroknak

Karácsonyra, az első „úrjövet” ünneplésére készülve a hívő keresztény lelkét az öröm

tölti el: Isten Fia eljött közénk, megtestesült, egy lett közülünk, magára vette emberi

gyarlóságunkkal együtt bűneinket, és megszabadított bennünket. Jézus a Szabadító,

az Üdvözítő. A betlehemi éjszakán angyalok hirdették a pásztoroknak: „Ne féljetek!

Nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek: Ma született az Üdvözítő Dávid

városában. Ő a Messiás és az Úr!” Igen, az Atya Úrrá tette Fiát, aki értünk, a mi

üdvösségünkért életét adta, és feltámadt. Ez az Úr Jézus Emmanuel, Velünk-

lakó-Isten Szentlelke által. Nemcsak közel van, bennünk él, éltető Lélek, az

istengyermekség Lelke.

„Ne aggódjatok semmiért. Minden ügyeteket hálaadással párosult imádsággal és

könyörgéssel terjesszétek Isten elé. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet

meghalad, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban!” (Fil 4, 6-7)

„Ne féljetek!”- Emlékezünk: ez volt Wojtyla pápa, Boldog II. János Pál üzenete

szolgálata megkezdésekor. „Nyissátok ki, tárjátok szélesre a kapukat Krisztus előtt!”

Igen, ez a feltétele annak, hogy megtaláljuk azt a lelki békét és biztos reményt,

amelyet a világ nem adhat. Ezt a Krisztusnak hittel kitáruló keresztényeknek Krisztus

lelke adja meg. A hit által megigazulva békében élünk Istennel, és a Lélek által

szívünkbe árasztott szeretet erejében megalapozott lesz reménységünk (vö. Róm 5,

1-5).

Szent Pál másutt (Róm 14, 17) ezt írja: „Isten országa nem eszem-iszom, hanem

igazság(osság), béke és öröm a Szentlélekben.” Ez a rómaiaknak írt figyelmeztetés a

mai materialista, élvhajhász világnak is szól. Az Előfutár, Keresztelő Szent János a

vasárnapi evangéliumban mindenkit bűnbánatra és jótettekre int. Mit tegyünk?

„Akinek két köntöse van, ossza meg azzal, akinek egy sincs, és akinek ennivalója van,

tegyen hasonlóképpen.”. A vámosoknak, katonáknak is kijelöli feladataikat az

Előfutár. A vasárnapi szentleckében még ezt olvassuk: „Lelki jóságotokat ismerje meg

mindenki.” Nekünk is az irgalmasság testi-lelki cselekedeteinek gyümölcseit kell

teremnünk. Most karácsony előtt mindenfelé jótékonysági mozgalom indult a

szegények, betegek, szenvedők megsegítésére. Akár a Karitászt támogatva

adományainkkal, akár betegek, kórházban szenvedők látogatásával, vagy bármilyen

kis szeretet-tettünkkel méltóképpen készülünk Jézus első eljövetelének emlékezetére,

de egyben a végső Úrjövetre is, amiről az elmúlt vasárnapokon elmélkedtünk. Az ítélő

és irgalmas Krisztus így szól a jobbján állókhoz: „Jöjjetek, Atyám áldottai! Vegyétek

birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot. Éheztem ugyanis és ennem

adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, vándor voltam, és befogadtatok, mezítelen

voltam, és fölruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és

fölkerestetek. (…) Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem

tettétek.”

Jézus Krisztus, az Istenember azonosította magát az embertestvérekkel, akikben

mindig közel van hozzánk, a testvérek arcán át Vele találkozunk, ha hiszünk, és

befogadjuk a Lelke által közölt szeretetet.

(Fil 4, 4-7; Lk 3, 10-18)


Forrás: Vatikáni Rádió

joomla template