NyomtatásE-mail

P. Szabó Ferenc elmélkedése Advent 2. vasárnapjára

( 0 értékelés )

"KÉSZÍTSÉTEK ELŐ AZ ÚR ÚTJÁT!"

Advent második vasárnapján a liturgia Keresztelő Szent János, az Üdvözítő előfutára

alakját állítja elénk, aki a Jordán vidékén a pusztában a bűnbánatot hirdeti, és

megkereszteli a megtérőket. János jelzi, hogy utána jön majd a Messiás, akit a

próféták hirdettek, aki nagyobb nála, aki majd Szentlélekkel keresztel. János a Hang,

az eljövendő Ige szócsöve. Izajás prófétára hivatkozik: „A pusztában kiáltónak ez a

szava: ’Készítsétek elő az Úr útját! Egyengessétek ösvényeit!’”

Caravaggio: Keresztelő Szent János

Ez az „adventi” üzenet nekünk is szól, itt és most a Hit Évében. A „pusztában

kiáltó” hang volt XVI. Benedeké, amikor okt. 11-én, a II. Vatikáni zsinat kezdete

50. évfordulóján megnyitotta a Hit Évét, és felszólított mindnyájunkat: „Hirdessük

Krisztust korunk sivatagjaiban!” A pápa korunk lelki „sivatagát”, „pusztaságát”

jellemezve (elsősorban az ún. nyugati világra utalva) hangoztatta: Az utóbbi

évtizedekben előrehaladt a spirituális ’elsivatagosodás’. Az Isten nélküli világban

elterjedt a lelki üresség. De Szentatyánk mégsem pesszimista.

Felhívja a figyelmet arra, hogy éppen ennek a sivatagnak, ennek az űrnek a

megtapasztalásából kiindulva fedezhetjük fel ismét a hit örömét, életbevágó

fontosságát a mai emberek számára. A pusztaságban felfedezzük azokat az

értékeket, amelyek alapvetően fontosak az élet számára. Napjainkban számtalan

jele van az Isten, az élet végső értelme iránt való szomjúságnak. Ezek a jelek

gyakran burkolt vagy negatív formában vannak jelen.

Elsősorban nekünk, keresztényeknek kell hiteles, megélt hitünkkel tanúságot

tennünk Istenről, megjelölni a keresőknek az utat az Igazság, Krisztus felé. De

ezen túl a nemrég meghirdetett új evangelizálásnak keresnie és alkalmaznia kell a

modern módszereket/eszközöket, hogy a nem hívő, őszintén kereső tömegekhez is

eljusson az Evangélium örök örömüzenete. Tudjuk, hogy ezzel a kérdéskörrel,

feladattal foglalkozott októberben a püspöki szinódus. Várjuk, hogy a szinódus

javaslatai szerint XVI. Benedek kiadja apostoli buzdítását.

Itt most a paptestvéreknek, igehirdetőknek, katekétáknak szánok pár megjegyzést.

Rövid heti homíliáimban – az elmúlt két évben, és még a harmadikban is, ha Isten

engedi – gyakran utalok pápai megnyilatkozásokra, főleg a II. Vatikáni zsinat

dokumentumaira. Tapasztalatból tudom ugyanis, hogy az igehirdetők nem ismerik

kellőképpen az egyházi tanítást (pl. a Katolikus Egyház Katekizmusát), általában a

keresztény hitvallás korszerű bemutatását. A katolikus iskolákban, amelyek – hála

Istennek - szépen szaporodtak az elmúlt két évtized során, a tanárok és nevelők

vallási továbbképzését és a számukra adott lelkigyakorlatokat alapvetőnek tartom.

Természetesen a média-képzésnek, ill. a rádió-televízió katolikus (keresztény)

műsorainak is lényeges szerepe van. Hiszen ma már nem elég a plébániai

közösségnek prédikálni, ha a nem hívőket is el akarjuk érni! Örömmel és hálával

állapítjuk meg, hogy a magyarországi katolikus rádióműsorok megsokszorozzák a

Vatikáni Rádió adásainak továbbsugárzását, és a katolikus sajtó, pl. a Magyar Kurír

is továbbterjeszti a vatikáni híreket.

De ma még a megkeresztelteknek, a templomba járóknak sem elég a prédikációkban

valami „híg moralizálás”, a bűnök ostorozása vagy a figyelmeztetés bizonyos erkölcsi

szabályokra. Az embereknek tudniuk kell miért és mit hisznek, mi a törvények

megalapozása. A fiataloknak pl. meg kell világítani a szerelem csodálatos

misztériumát: azt, hogy a férfi és a nő részt vesz, együttműködik Istennel a

teremtésben.

A felnőtt hívőknek, akiknek vallási ismerete megrekedt elemi iskolás fokon, jobban

meg kell magyarázni hitünk, Krédónk alapigazságait is, tehát azt, hogy mit kell

hinnünk, miután megmutattuk, miért értelmes hódolat ez a hit. Itt többször

ajánlottam már Joseph Ratzinger 1968-as Bevezetés a kereszténységbe c. könyvét,

amely nemrég újra megjelent a Vigilia kiadónál. A Hit Éve és az új evangelizálás

meghirdetése kiváló időszak arra, hogy fokozottabban hirdessük Krisztust korunk

spirituális sivatagában!

(Lk 3, 1-6)


Forrás: Vatikáni Rádió

joomla template