NyomtatásE-mail

A pápa december 5-i katekézise

( 0 értékelés )

"ISTEN ARRA HÍV, HOGY TERJESSZÜK A VILÁGBAN SZERETETTERVÉT"

XVI. Benedek pápa december 5-én, szerdán a vatikáni VI. Pál teremben fogadta a

több ezer zarándokot, akik azért gyűltek össze, hogy találkozzanak a Szentatyával és

meghallgassák eheti tanítását. 

A pápa Szent Pál apostol Efezusiakhoz írt leveléből idézte Isten felmagasztalásának

imáját, amely bevezet minket az adventi időszakba, különösen is a Hit évében. E

dicsőítő ima témája – magyarázta a pápa – Isten az emberrel kapcsolatos tervének

felmagasztalása. Szent Pál apostol csodálja Isten művét az üdvösségtörténetben,

amely Jézus megtestesülésében, halálában és feltámadásában éri el csúcspontját,

továbbá azt szemléli, hogy az égi Atya az idők kezdete előtt fogadott gyermekeivé

választott bennünket egyszülött Fiában, Jézus Krisztusban. Ez azt jelenti, hogy mi

már örök idők óta létezünk Isten tervében. Ennek fényében hivatásunk nemcsak

annyi, hogy itt éljünk a földön, hanem ennél több: Isten kiválasztottjainak kell

lennünk Jézus Krisztusban. Isten Krisztusban tekint ránk, mint fogadott gyermekeire

– tanította a Szentatya.

De vajon mi az isteni terv végső célja? – tette fel a kérdést Benedek pápa. Az, „hogy

az idők teljességével Krisztusban, mint főben foglaljon össze mindent, ami

mennyben és földön van” (Ef 1,10). Ez az jelenti, hogy a teremtéstörténet nagy

tervében Krisztus a világ középpontjába emelkedik, hogy az Isten általi teljesség

felé vezessen mindent. Isten megmutatta számunkra szeretettervét azáltal, hogy

kapcsolatba lépett az emberrel, akinek kinyilatkoztatta magát. 

A II. Vatikáni Zsinat Dei Verbum kezdetű konstitúciójában ezt olvassuk: „Istennek a

maga jóságában és bölcsességében úgy tetszett, hogy kinyilatkoztatja önmagát, és

tudtunkra adja akaratának szent titkát (vö. Ef 1,9), mely szerint az embereknek

Jézus Krisztus, a megtestesült Ige által a Szentlélekben útjuk nyílik az Atyához, és

az isteni természet részesei lesznek (vö. Ef 2,18; 2Pt 1,4). E kinyilatkoztatással a

láthatatlan Isten (vö. Kol 1,15; 1Tim 1,17) szeretetének bőségéből mint barátaihoz

szól az emberekhez (vö. Kiv 33,11; Jn 15,14--15), és társalog velünk (vö. Bár 3,38),

hogy meghívja őket és befogadja a saját közösségébe” (Dei Verbum 2). 

A Szentlélek által a Krisztusban megvalósuló szeretetközösség Isten ajándéka az

embereknek a kinyilatkoztatás világosságával, amely az emberi lélek mélyén

megbújó teljességre irányuló vágy beteljesülése, utat nyitva ezáltal az örök

boldogság felé. Isten kinyilatkoztatására a hitcselekedettel válaszol az ember –

hangsúlyozta a pápa. Ez a cselekedet pedig nem egy kötelezettség, hanem az Isten

jóságára való teljes ráhagyatkozás. Olyan cselekedet, amely alapvető változással jár

a valósággal való kapcsolat módjában – magyarázta a Szentatya. Minden egy új

világosság fényében mutatkozik meg, amely maga a valódi megtérés. 

Az Advent – zárta tanítását Benedek pápa – a Karácsonyra felkészítő liturgikus

időszak, amely Isten Fia eljövetelének misztériumával állít minket szembe. Ez az a

terv, amellyel Isten magához hív bennünket, hogy Vele együtt az öröm és a béke

szeretetközösségében éljünk. Advent ismét, még a nehézségek idején is, arra hív

bennünket, hogy bizonyosodjunk meg Isten jelenlétéről a világban. Isten arra kér

minket, hogy váljunk működésének tanúságtevőivé, jeleivé a földön. Hitünk,

reményünk és szeretetünk által Isten újból és újból el akar jönni közénk, hogy

világosságával árassza el a sötétséget.


Forrás: Vatikáni Rádió

joomla template