NyomtatásE-mail

XVI. Benedek pápa beszéde a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsához

( 0 értékelés )

AZ ÖKUMENIZMUS CÉLJA A MA MÉG MEGOSZTOTT KERESZTÉNYEK

LÁTHATÓ EGYSÉGÉNEK MEGTEREMTÉSE - A Szentatya csütörtökön délelőtt

kihallgatáson fogadta az Apostoli Palota Kelemen-termében a Keresztény

Egységtörekvés Pápai Tanácsa plenáris ülésének 70 tagját és konzultorát. Mindenki

nevében Kurt Koch bíboros, a Tanács elnöke köszöntötte szívélyes szavakkal a

Szentatyát. Az értekezés során azzal a kérdéssel foglakoznak, hogy milyen szerepet

tölt be az ökumenizmus az új evangelizáció művében.

A nemrég lezajlott püspöki szinódus is az új evangelizálásnak szentelte

megbeszéléseit, a Tanács most zajló ülése ezen felül rendkívül jól illeszkedik a Hit éve

kontextusába, most, amikor a II. Vatikáni Zsinat kezdetének 50. évfordulójára

emlékezünk.

A zsinati atyák rámutattak az evangelizálás és a keresztények közötti megosztottság

megszüntetése közötti szoros kötelékre. Az ökumenizmusnak szentelt „Unitatis

redintegracio” határozat szavai szerint „a megosztottság kétségkívül ellentmond

Krisztus akaratának, botránkoztatja a világot és károsítja a legszentebb ügyet, az

evangélium hirdetését minden ember számára”. A zsinati határozatban ráismerünk

Jézus főpapi imájára. Az Atyához könyörgő Jézus azt kéri, hogy tanítványai „legyenek

mindnyájan egyek”, hogy ezért a világ higgyen. Ebben a nagy imádságban Jézus

többször könyörög az akkori és az elkövetkező tanítványok egységéért és azért, hogy

a világ elhiggye, hogy küldetését az Atyától kapta. Szoros kötelék van tehát az

evangelizálás jövője és a keresztények közös tanúbizonysága között.

A Szentatya emlékeztetett ugyanakkor arra is, hogy az egységkeresés útja nem lehet

hitelt érdemlő, ha elkendőzzük a hit nagy válságát, amely a földgolyó széles területein

jelentkezik, még azokban az országokban is, amelyek elsőként fogadták be az

evangéliumi üzenetet és ahol virágzó volt a hitélet évszázadokon át. Másfelől arról

sem szabad elfeledkeznünk, hogy számtalan jele van a spirituális értékek iránti

szomjúságnak. Sok kortársunk lelki szegénységét, akik nem úgy élik meg Isten

hiányát, mintha valamitől megfosztották volna őket, érezze személyes kihívásnak

minden keresztény. Mi pedig, akik valóban hiszünk Krisztusban, térjünk vissza a

lényegeshez, a hit lelkéhez, hogy közösen tehessünk tanúságot a világ előtt az élő

Istenről, Aki ismer, szeret és lát minket és aki várja szeretetből fakadó válaszunkat a

mindennapok életében. A reménység jele ezért az egyházak elkötelezettsége, hogy

megújultan hirdessék az evangéliumot a mai embereknek.

A még nem teljes egyházi egység ellenére a legsürgősebb kötelesség minden

keresztény ember számára az élő Istenről tett tanúságtétel. Ez a sürgető kötelesség

valamiképpen egybeköt bennünket. Nem szabad megfeledkeznünk arról, ami közös a

hitben, vagyis a teremtő Atya Istenbe vetett hiről, aki kinyilatkoztatta magát Fiában,

Jézus Krisztusban és kiárasztotta ránk éltető és megszentelő Lelkét. A hit

elsőbbségének világosságában értjük meg az egyházak közötti teológiai párbeszéd

fontosságát. Akkor is, ha a teljes egység olykor távolinak tűnik, a teológiai párbeszéd

ösztönzést ad a teljesebb tanúbizonyságnak.

Nem feledkezhetünk el azonban arról, hogy az ökumenizmus célja a megosztott

keresztények látható egységének megteremtése. Minden erőnkkel ezen kell

fáradoznunk, ám el kell ismernünk, hogy végső elemzésben mi emberek egyedül erre

nem vagyunk képesek. Az egység Isten ajándéka. Csak az Atyától érkezhet Fián

keresztül, mert az egyház az Ő egyháza. Az új evangelizáció számára is fontos távlatot

jelent a keresztények látható egységének megteremtése. A hitben, a szentségekben, a

szolgálatban lesz konkrét valósággá világunkban Isten jelenlétének és működésének

hatalma. Jézus tanítványainak látható egységén keresztül, mely emberi szempontból

felfoghatatlan, felismerhetővé válik Isten cselekvése, amely megfékezi a világ

széthullásának tendenciáját.

XVI. Benedek pápa a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsa plenáris üléséhez

intézett beszédét végül azzal a jókívánságával zárta, hogy a hitnek szentelt év adjon

ösztönzést az ökumenizmus folyamatának is.


Forrás: Vatikáni Rádió

joomla template