NyomtatásE-mail

A Szentatya katekézise a szerdai általános kihallgatáson

( 2 értékelés )

"ÚTITÁRSAK VAGYUNK A NEM HÍVŐKKEL ISTEN KERESÉSÉNEK ÚTJÁN"

XVI. Benedek pápa november 7-én, szerdán a Szent Péter téren tartotta meg a

hagyományos általános kihallgatást, folytatva a Hit évének szentelt katekézis-

sorozatát. Ez alkalommal az emberi és keresztény élettapasztalat egy magával

ragadó aspektusáról fejtette ki gondolatait, vagyis arról, hogy az ember magában

hordoz egy Istenre irányuló titokzatos vágyat.

A Katolikus Egyház Katekizmusa szavai szerint: „Az Isten utáni vágyódás az ember

szívébe van írva, hiszen Isten teremtette és az Istenért teremtetett. Isten

szüntelenül vonzza őt önmaga felé és az ember csak Istenben talál rá az igazságra,

amelyet állandóan keres” (27).

A mai nyugati szekularizált világban ez a megállapítás akár provokációnak is tűnhet,

sokan tagadják, vagy nem érzik ezt a belső vágyat. Istenre a mai társadalomban

sokak nem várnak és nem vágynak, sokkal inkább közömbös valóságot jelent

számukra. Az Isten iránti vágy azonban nem tűnt el teljes egészében – hangoztatta

a Szentatya a zarándokoknak. Az emberi vágyakozás ugyanis kutatja, hogy mi is a

valódi „jó” és ezáltal olyan vizekre evez, amely önmagán túl mutat, amelyre

önmagától nem képes, de arra hivatott, hogy megismerje. 

A Szentatya felidézte „Deus caritas est” kezdetű enciklikáját, amelyben

megvizsgálta, hogy ez a vágy hogyan valósul meg az emberi szeretet

megtapasztalásában. A szerelem által a férfi és a nő új módon fedezik fel az élet és

a valóság szépségét és nagyszerűségét. Ha az ember valóban szereti a másikat,

akkor képes felebarátjának megsegítésére egészen az önmagáról való lemondás

árán is. A szeretethez a megtisztuláson, a gyógyuláson át vezet az út, amelyet a

másik iránt érzett szeretet kér tőlünk.

A kezdeti öröm egy zarándoklattá formálódik, amelynek során az ember kilép

önmagából és az önátadás útjára lép. A szabadulás által rátalál valódi önmagára és

az Isten felfedezésére vezető ösvényre – magyarázta a Szentatya. Az emberi

szeretet megtapasztalása önmagunkon túl mutat, egy olyan „jóság” felfedezését

jelenti, amely elvezet a létünket teljesen átváltoztató misztériumhoz. 

Hasonló gondolatmenetet lehet végezni más emberi érzésekkel kapcsolatban is,

mint pl. a barátsággal, a szépség megtapasztalásával, a tudásvággyal. Az ember

által megtapasztalt „jó” egy olyan misztérium felé vezet, amely mindent

megváltoztat. Istent azonban nem lehet csakis az emberi vágyakozásból fakadón

megismerni. Az ember az Abszolútum kutatója, valójában vallásos lény, legbelül

Istenre vágyakozik. Ezért tehát korunkban is lehetségessé válhat az, hogy olyan útra

térjünk, amely az élet vallásos értelmére vezet, és amely megmutatja, hogy a hit

ajándéka nem egy abszurd, irracionális dolog. 

E cél eléréséhez segítségül szolgálhatna egy olyan pedagógiai módszer, amely két

célt tűz ki maga elé. Egyrészt elősegítené az élet valódi örömeinek megízlelését,

amelyet már kiskortól tanítani kellene az élet minden színterén, így a családban, a

barátságban, a szolidaritás, a mások megsegítése, a művészet, a természeti

szépségek felismerésének terén. Másrészt pedig annak megerősítése, hogy sose

elégedjünk meg azzal, amit elértünk. A valódi örömök ugyanis felébresztik bennünk

azt az érzést, hogy tovább lépjünk a jóra vezető úton. 

Az Istenre irányuló vágy egyben nyitott a megváltásra is. Még a bűn sötétségének

idején sem alszik ki az a láng, amely segít felismerni és megízlelni a valódi jót,

visszatérve ezáltal az Istenhez vezető útra, aki kegyelme által mindig megsegíti az

embert. Az égi haza felé tartó zarándokok vagyunk a teljes, örök jó irányába

haladva, amelytől senki sem tud megfosztani bennünket. Imádkozzunk azért, hogy a

Hit éve során Isten megmutassa arcát mindazoknak, akik őszinte szívvel keresik Őt.

________________________________________________________________________

A Szentatya újabb felhívást intézett Szíria békéjéért 

XVI. Benedek pápa a szerdai általános kihallgatás során ismét felhívást intézett

Szíria békéjéért. Elmondta, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a szíriai tragikus

eseményeket, ahol továbbra sem szűnik meg a fegyverek ropogása, az áldozatok

száma pedig napról napra növekszik. A nép szörnyű szenvedésnek van kitéve,

különösen is azok, akik otthonuk elhagyására kényszerülnek. 

Az egyház és saját szolidaritásom, valamint a keresztény közösséghez való lelki

közelségem jeléül Damaszkuszba kívántam küldeni egy szinódusi atyákból álló

küldöttséget. Sajnos, a körülmények ezt nem tették lehetővé, ezért arra a döntésre

jutottam, hogy Robert Sarah bíborosra, a „Cor Unum” Pápai Tanács elnökére bízok

egy különleges missziót. 

A főpásztor november 7-től egészen 10-ig Libanonban tartózkodik, ahol találkozik a

Szíriában jelenlévő egyházak vezetőivel és híveivel, látogatást tesz szíriai

menekülteknél és koordinációs felvilágosítást tart a katolikus karitatív

szervezeteknek, amelyektől a Szentszék elkötelezett munkát kért a szíriai lakosokért

az országon belül és kívül egyaránt. 

Istenhez fohászkodva ismét arra hívom a konfliktusban érintett feleket és

mindazokat, akik Szíriai javát akarják, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt a

béke érdekében, és a párbeszéd által azon az úton járjanak, amely a békés

együttélésre vezet egy megfelelő politikai megoldás reményében.


Forrás: Vatikáni Rádió

joomla template