NyomtatásE-mail

A Szentatya szerdai katekézise

( 1 értékelés )

"A HITET AZ EGYHÁZBAN ÉS AZ EGYHÁZZAL KELL MEGÉLNI!" 

XVI. Benedek pápa október 31-én, szerdán a Szent Péter téren megtartott általános

kihallgatás alkalmával tovább folytatta a Hit évének szóló katekézis-sorozatát a

következő kérdésekkel fordulva a jelenlévő zarándokokhoz. A hitnek van személyes,

egyéni jellemzője? Csakis egyedül rám tartozik? A hitemet egyedül élem meg? 

Válaszként a Szentatya a következőket mondta: A hit és az arra irányuló

cselekedetek elsődlegesen személyes dolgok, amelyek az ember belső lelki életének

legmélyén történnek. Ezáltal nagy változás áll be az ember életében, személyes

megtérésen megy keresztül, létezése irányt vált.

A kereszteléskor három kérdést tesz fel a pap a hit megvallására: Hiszel a

Mindenható Atyában? Hiszel Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában? Hiszel a

Szentlélekben? A válasz egyszerű: Hiszek. Hitem azonban nem saját munkám

eredménye, hanem egy kapcsolat, egy párbeszéd gyümölcse, amelyben megvalósul a

meghallgatás, a befogadás, a válaszadás – magyarázta a Szentatya.

A Jézussal való beszélgetés segít kilépni önmagunkból annak érdekében, hogy meg

tudjunk nyílni az Atya Isten szeretetére. Olyan ez, mint egyfajta újjászületés,

amelyben felfedezem magamat Jézushoz és mindazokhoz kötődve, akik ezen az úton

járnak. Ez a születés a keresztséggel veszi kezdetét, és aztán egész életen át

folytatódik. 

A hitet azonban nem lehet a Jézussal való személyes párbeszédre építeni, az

ugyanis Isten ajándéka egy hívő közösség által, amely maga az Egyház. A hit ezáltal

beilleszti az embert a hívek csoportjába, egy közösségbe, amely Isten végtelen

szeretetében gyökerezik és az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel, vagyis a

Szentháromságos Szeretettel való szeretetközösséget jelenti – tanította Benedek

pápa. Hitünk akkor valóban személyes, ha egyben közösségi is.

A vasárnapi szentmisén a „Hiszekegy” elimádkozásakor megvalljuk egyénileg és

közösségi szinten is az egyház hitét. A Katolikus Egyház Katekizmusa így tanít erről:

„A hit cselekedete feltételezi az Egyházat. Az Egyház hite megelőzi, nemzi, hordozza

és táplálja a mi hitünket. Az Egyház minden hívő anyja. ’Senki sem szólíthatja Istent

Atyjának, ha nem tekinti az Egyházat Anyjának” (KEK 181). Ennek értelmében tehát

a hit az Egyházban születik meg, oda vezet és benne él – hangsúlyozta XVI.

Benedek.

Buoninsegna: A Szentlélek eljövetele

A kereszténység kezdetén, amikor a Szentlélek leszállt a tanítványokra Pünkösdkor,

a születő Egyház erőt kapott a Feltámadt Úrtól való küldetés teljesítésére, vagyis az

Evangélium hirdetésére és arra, hogy az embereket Jézushoz vezesse. Az apostolok

minden félelmet legyőzve és a Szentlélek ereje által hirdetni kezdték az

Evangéliumot, mindazt, aminek szemtanúi voltak. Az egyház a Feltámadt Krisztus

üzenetét hirdeti, olyan közösség, amely Jézus áldozati vérének köszönhetően egy új

szövetség, társadalmi csoportok vagy etnikai különbözőségek figyelembe vétele

nélkül. Katolikus nép, amely egyetemesen nyitott az embertársak befogadására

legyőzve bármiféle akadályt. Szent Pál szavaival: „Itt már nincs görög vagy zsidó,

körülmetélt vagy körülmetéletlen, barbár vagy szittya, rabszolga vagy szabad, hanem

minden és mindenben Krisztus” (Kol 3,11).

Az Egyház a kezdetek óta a hit és annak átadásának helye. Az a hely, ahol a

keresztségkor Krisztus halálának és feltámadásának Húsvéti Misztériumában

elmélyedtünk, amely megszabadít minket a bűn börtönétől, szabadságot ad nekünk

és bevezet bennünket a Szentháromságos Egy Isten szeretetközösségébe. Ezzel

egyidőben embertársainkkal is egy közösségbe kerültünk. A hit Isten ajándéka,

amelyet az egyház hagyományoz évszázadról évszázadra – mondta a pápa. Ezáltal

biztosítva vagyunk arról, hogy Krisztus eredeti üzenetében hiszünk. A szentekhez

hasonlóan mindazok, akik a Krisztusban megélt hit szerint élnek arra hivatottak,

hogy példát mutassanak másoknak, és elvezessék őket Istenhez.

Szükségünk van tehát az Egyházra ahhoz, hogy biztosak legyünk hitünkben és együtt

tapasztaljuk meg Isten ajándékait: Szavában, a Szentségekben, a kegyelem

támaszában és a szeretetről való tanúságtételben. A hit arra hív, hogy Isten

népéhez, az Egyházhoz tartozzunk, amely a szeretet és Isten szeretetközösségének

hirdetője a világban – zárta tanítását XVI. Benedek pápa.


Forrás: Vatikáni Rádió

joomla template