NyomtatásE-mail

Az október 17-i audienciáról

( 0 értékelés )

XVI.BENEDEK A HIT ÉVE ALKALMÁBÓL ÚJ KATEKÉZIS-SOROZATBA

KEZDETT - XVI. Benedek pápa október 17-én, szerdán délelőtt a Szent Péter téren

megtartott általános kihallgatáson a Hit éve megnyitása alkalmából új katekézis-

sorozatot kezdett.

A teret megtöltő zarándoksereghez szólva azt is elmondta, hogy ezzel megszakítja

az imának szentelt tanításainak sorát. A Hit évét „Porta Fidei” kezdetű apostoli

levelével hirdette meg annak érdekében, hogy az egyház megújítsa Jézus Krisztusba

vetett hitének örömét, hogy új örömmel járja az Úr által kijelölt utat és konkrét

tanúságot tegyen a hit átváltoztató erejéről a világban – kezdte tanítását a

Szentatya. 

A II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója fontos alkalmat jelent az

Istenhez való visszatérésre, a hit elmélyítésére, az Egyházhoz való tartozás

kötelékének megerősítésére. Az egyház az Evangélium hirdetése, a Szentségek

ünneplése és a szeretetszolgálat által a Krisztussal való találkozásra és az Ő

megismerésére vezeti az embert. A találkozás nem egy ideállal, egy élettervvel

valósul meg, hanem egy élő Személlyel, aki teljes mértékben, mélyen átalakít minket

megmutatva számunkra valódi önazonosságunkat, mint Isten fiai. A Krisztussal való

találkozás megújítja emberi kapcsolatainkat, egyre szolidárisabbá, testvéribbé téve

azokat a szeretet logikája szerint – magyarázta Benedek pápa. Az Úrban való hit

tehát kihat egész életünkre és egész lényünkre, a hit által minden megváltozik és

felfedezzük az égi Haza felé vezető úton zarándok mivoltunkat. 

A Hit éve során a katekézisek alkalmával a hit megerősítésének, a hit öröme

felfedezésének útját fogjuk majd járni, felfedezve azt, hogy a hit az élet lelke –

mondta a zarándokoknak a pápa. Az emberi élet teljessége a szeretetben rejlik, a

keresztény hit pedig nem korlátozza, hanem humanizálja az életet, teljes mértékben

emberivé teszi azt.

Isten misztériuma mindig túllépi majd elképzeléseinket, következtetéseinket, viszont

tudjuk, hogy a kinyilatkoztatással Isten saját magáról beszél és megnyílik

számunkra. A hit csodája pedig az, hogy Isten, Aki a Szeretet, képessé tesz minket

Szavának felismerésére, meghallgatására, befogadására. Szent Pál így ír erről:

„Szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy az Isten tőlünk hallott Igéjét nem emberi

tanításként fogadtátok, hanem – amint valóban az – Isten igéjeként, amely

bennetek, hívőkben munkálkodik” (1Tessz 2,13). 

Isten emberré lett Fia megtestesülése által, Jeruzsálemből pedig az üdvösség

Evangéliuma elterjedt a Föld végső határáig. Az egyház egy szilárd és új remény

hordozójává vált: a keresztre feszített és feltámadt Názáreti Jézus, a világ

megváltója, aki az Atya jobbján ül, élők és holtak bírája. Ez a kerygma, a hit

központi és töretlen üzenete. Viszont fontos megtartani, amire Szent Pál is felhívja a

figyelmet: „Általa üdvösségre is juttok, ha megtartjátok úgy, amint hirdettem

nektek. Különben hiába lettetek volna hívőkké” (1Kor 15,2). 

De vajon mi a hit alapvető szóbeli formulája? – tette fel a kérdést a Szentatya. A

válasz egyszerű: a Hiszekegy. Ma szükség van arra, hogy a Credo szavaival

megvallottak ismertebbek, érthetőbbek és valóban imádságosak legyenek –

hangsúlyozta Benedek pápa megerősítve, hogy a Hiszekegyben a keresztény ember

erkölcsi élete is benne rejlik. Nem véletlen tehát, hogy Boldog II. János Pál azt

kívánta, hogy a Katolikus Egyház Katekizmusának a Credo legyen az alapja. 

A mai erősen szekularizálódó világ nagy hatást gyakorol az emberek mentalitására.

Az életet könnyedén veszik anélkül, hogy határozott elképzeléseik lennének. Ez

különösen is érinti a fiatal nemzedékeket, akik nem kapnak megfelelő nevelést az

igazság keresésére, a lét értelmének fürkészésére. A relativizmus bizonytalanságot

eredményez, az emberi kapcsolatok felbomlásához vezet és egy felelősségvállalás

nélküli létet mozdít elő. A keresztények közül sokan nem ismerik hitük központi

tanítását, lényegét, amely teret enged a szinkretizmusnak, a vallási relativizmusnak.

Ezzel ellentétben vissza kell térnünk Istenhez, újból fel kell fedezni az Evangéliumot

és üzenetét be kell engednünk életünkbe – hangoztatta a pápa, majd megerősítette,

hogy a Hit éve alkalmából katekéziseivel segítséget kíván nyújtani a hit felé vezető

úton az Istenbe vetett hit központi igazságainak elmélyítése érdekében.


Forrás: Vatikáni Rádió 

joomla template