NyomtatásE-mail

II. János Pál pápa levele a gyermekekhez

( 4 értékelés )

Boldog II. János Pál pápa adventi levele - a gyermekekhez 

Kedves Gyermekek! A karácsony egy Gyermeknek, egy Újszülöttnek az ünnepe.

Ezért a ti ünnepetek is! Türelmetlenül várjátok és örömmel készültök rá, míg

számláljátok a napokat és órákat, hogy mennyi van még hátra a betlehemi szent

éjszakáig.

Karácsony körül ti is elmentek a jászolhoz, hogy meglátogassátok a szalmára

fektetett Gyermeket, Édesanyját és Szent Józsefet. A Szent Család körében saját

családotokra gondoltok. Édesanyátokra, aki a világra hozott titeket és

édesapátokra.

Miközben levelet írok nektek, én is visszagondolok arra az időre, amikor még olyan

gyermek voltam, mint ti. Én is átéltem karácsony örömteljes hangulatát, és amikor

felragyogott a betlehemi csillag, társaimmal együtt a jászolhoz siettem, hogy újra

lássam azt, ami kétezer évvel ezelőtt Palesztinában történt. Mi, gyermekek,

akkoriban énekelve fejeztük ki örömünket.

A Jézus születését követő napok is ünnepnapok, bizonyára ti is ismeritek az Ő

születéséhez kapcsolódó eseményeket: ismeritek Jézus gyermekségének

történetét.

Ez a Gyermek, aki éppen megszületett, felnőve az isteni Igazság tanítójaként

rendkívüli szeretetet tanúsít a gyermekek iránt: "hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám

a gyermekek és ne tartsátok vissza őket, mert ilyeneké az Isten országa" (Mk

10,14), mondja tanítványainak és más alkalommal hozzáfűzi: "ha meg nem

változtok és olyanok nem lesztek, mint a gyermek, nem rnentek be a mennyek

országába" (Mt 18,3).

Mit is jelent ez valójában? Nem mást, mint hogy a gyermekben van valami, ami

nem hiányozhat abból az emberből, aki be akar jutni a mennyek országába. A

mennyország azoké, akiket úgy eltölt a bizalom, a ráhagyatkozás, a jóság, a

tisztaság az egyszerűség, mint a gyermekeket.

És éppen ez a karácsonyi üzenet lényege. "Az Ige testté lett és közöttünk lakott"

(Jn 1,14), és "akik befogadták, azoknak Jutalmat adott, hogy Isten gyermekei

legyenek" (Jn 1, 12).

Kedves gyermekek, ti szüleitek fiai és leányai vagytok, de Isten azt akarja, hogy

kegyelme révén mindannyian az Ő fogadott gyermekei legyünk. Ebben van a

karácsonyi öröm igazi forrása, örvendjetek az "istengyermekség evangéliumának"!

Felejthetetlen ünnep a Jézussal való találkozás az első szentáldozásban, melyre

úgy emlékszünk vissza, mint életünk legszebb napjára. A gyermekek ünnepélyes

keretek között járulnak a szentáldozáshoz s ettől kezdve meghívásuk van arra,

hogy a lehető leggyakrabban vegyék magukhoz és így bensőséges barátságban

maradjanak Jézussal. A katolikus családokban az elsőáldozás nagy családi ünnep.

Az Egyház történetében sok gyermeknek adott hősies lelkierőt az Oltáriszentség

iránti szeretet, mint Szent Ágnes és Szent Ágota vértanúnak, valamint Szent

Tarziciusnak, aki inkább az életét adta oda, mint hogy elárulja Jézust, akit a

kenyér színében vitt magával.

Az évszázadok folyamán egészen napjainkig mindig voltak az Egyház szentjei

között gyermekek. Az evangélium megörökítette, hogy Jézus mily különös

bizalommal fordul a gyermekek felé, és Édesanyja, a Boldogságos Szűz Mária is

kimutatta anyai figyelmét a kicsik iránt. Gondoljatok csak a lourdes-i Szent

Bernadette-re, a la salette-i gyermekekre, századunkban pedig a fatimai Lúciára,

Ferencre és Jácintára!

Szent Bernadette, a la salette-i gyermekek, Lúcia, Ferenc és Jácinta

Jézus és Édesanyja gyakran választanak ki gyermekeket, hogy olyan feladatokat

bízzanak rájuk, melyek nagy jelentőségűek az Egyház és az emberiség életében.

Én csak néhányat említettem közülük, de mily sokan vannak még rajtuk kívül,

akikkel az emberiség Megváltója mintha megosztaná gondjait! Mennyire számít

imádságaikra! Mekkora hatalma van a gyermekek imájának! A felnőttek is

tanulhatnak tőlük, mert egyszerű és feltétlen bizalommal imádkozni annyit jelent,

hogy az ember úgy imádkozik, ahogy csak a gyermekek tudnak.

Éppen ezért szeretném imádságotokba ajánlani, kedves kis barátaim, saját

családotok és a világ összes családjának gondjait. A pápa nagyon számít

imátokra! Imádkozzatok velem együtt sokat azért, hogy az egész emberiség Isten

családjává váljék és békében élhessen! Mert napjainkban is sokan esnek a gyűlölet

áldozatául a Föld különböző részein dúló háborúkban. Ezért kérlek benneteket,

kedves gyermekek, hogy különösen imádkozzatok a békéért!

Levelem végén a zsoltár szavaira emlékeztetlek benneteket:

Dicsérjétek, gyermekek az Urat! 

Dicsérjétek az Úr Nevét! 

Legyen áldott az Úr Neve most és mindörökké!

Napkelettől napnyugatig dicsértessék az Úr Neve!

(vö. Zsolt 113, 1-3)


Az ember mindenekelőtt az életével dicsőítheti Istent. Betlehem éjszakáján sok

ország gyermekei tekintenek hittel az újszülött Gyermekre és átélik Karácsony

nagy örömét, dalaikkal dicsőítik az Úr Nevét. Így árad szét az egész Földön

karácsony titka. Gyöngéd, megható szavak csendülnek föl ilyenkor minden nyelven,

örömének hangzik fel az egész Földön és egyesül az angyalok énekével, mely a

betlehemi jászol fölött hirdeti Isten dicsőségét:

"Dicsőség a magasságban Istennek,

és békesség a Földön Isten kedveltjeinek!"

(Lk 2,14)

Isten szeretett Fia újszülött Gyermekként jön közénk. Az Ő közelében minden

gyermek magán érzi a mennyei Atya szeretetteljes pillantását és örül, hogy Isten

szereti őket.

Isten szeret titeket, kedves gyermekek! És ez a szeretet éppen rajtatok keresztül

terjedhet tovább egész környezetetekre, sőt az egész világra. Így jut el a szeretet

mindazokhoz, akiknek különös szükségük van rá, főként a szenvedőkhöz és az

elhagyatottakhoz. Van-e nagyobb öröm annál, amit a szeretet vált ki? Van-e

nagyobb öröm annál, amit Te, Jézus, karácsonykor az emberek és főként a

gyermekek szívébe viszel?

Emeld föl kezed, isteni Gyermek, 

és áldd meg kis barátaidat,

áldd meg a Föld minden gyermekét!

joomla template